Avaa/sulje valikko
Open navigation

Vastuullinen liiketoiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Ihmis- ja työelämän oikeudet

Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen kirjattuja ihmisoikeuksia. Wärtsilä tukee myös YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, joista kuusi liittyy ihmisoikeuksiin ja työelämän oikeuksiin.

Wärtsilän työntekijät edustavat noin 140 kansallisuutta, ja yhtiö edellyttää koko henkilöstönsä tasapuolista kohtelua. Wärtsilä tukee kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia ja huolehtii yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämisestä yhtiössä. Niissä maissa, joissa paikallinen lainsäädäntö ei tunnusta näitä oikeuksia, yhtiö pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen muita keinoja näkemystensä esittämiseen.

Wärtsilä ei hyväksy missään muodossa tapahtuvaa pakkotyötä eikä lapsityövoiman käyttöä. Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet on sisällytetty Wärtsilän toimintaperiaatekoulutukseen sekä toimittajakäsikirjaan. Vuoden 2019 loppuun mennessä 94% Wärtsilän työntekijöistä oli suorittanut toimintaperiaatekoulutuksen.

Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt

Wärtsilän toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka ja tietyille myynnin välikäsille, kuten agenteille, välittäjille ja jakelijoille suunnatut ohjeistukset, kieltävät yhtiötä ja sen työntekijöitä ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai luottamuksen rikkoutumiseen. Politiikoissa velvoitetaan noudattamaan paikallisia korruption vastaisia lakeja kaikissa maissa, joissa Wärtsilä toimii tai aikoo toimia, sekä raportoimaan mahdollisista rikkomuksista. Wärtsilä järjestää työntekijöilleen laajaa pakollista koulutusta lahjonnan vastaisista periaatteista ja lainsäädännöstä sekä yhtiön niitä koskevista politiikoista ja toimintatavoista. Vuoden 2019 loppuun mennessä 87% Wärtsilän työntekijöistä oli suorittanut korruptionvastaisen koulutuksen.

Poliittinen toiminta

Wärtsilän politiikkana on avoimuus ja hyvä keskusteluyhteys niin paikallisten kuin kansainvälisellä tasolla toimivien viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tiedon jakaminen ja säännöksien laadun parantaminen. Wärtsilä osallistuu julkisiin konsultaatioihin yhtiölle tärkeissä asioissa. Wärtsilä on rekisteröity Euroopan komission avoimuusrekisteriin.

Kilpailusäännökset

Wärtsilällä on kilpailuoikeudellisten riskien hallintaan tarkoitettu kilpailusääntöohjelma, ja yhtiön johto on vahvasti sitoutunut ohjelman toteuttamiseen. Ohjelman kulmakivi on ajan tasalla pidettävä kilpailuoikeudellinen politiikka, ja sen kautta tarjotaan Wärtsilän henkilöstölle tietoa kilpailuoikeuden säännöistä ja ohjeista. Ohjelman toteutus nojautuu verkkokoulutusmoduuliin. Lisäksi muulle asiaankuuluvalle henkilöstölle järjestettiin vuonna 2019 kilpailulainsäädännön tuntemusta ja lakien noudattamista edistävää koulutusta.

Turvallisuusjohtaminen

Wärtsilällä on konsernitason turvallisuuspolitiikka ja erilaisia ohjeita, jotka sisältävät ihmisoikeusasiat ja kansainväliset parhaat käytännöt. Wärtsilän turvallisuusjohtamisen periaatteet arvioi ja hyväksyy turvallisuuden ohjausryhmä, johon kuuluvat liiketoimintojen johtajat ja konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Ryhmään kuuluu myös talous-, valvonta- ja turvallisuusasiantuntijoita. Wärtsilän turvallisuusjohtaminen on jaoteltu kuuteen turvallisuusalueeseen: henkilöstö, toimitilat, tieto, kyber, kriisinhallinta ja matkustaminen. Operatiivinen turvallisuusjohtaminen näillä alueilla hoidetaan liiketoiminto- ja paikallistasolla. Wärtsilän suosituksena on, että turvallisuuspalveluiden tarjoajat olisivat ICoCA (International Code of Conduct Association) -yhdistyksen jäseniä.

Yhteiskuntasuhteet

Wärtsilän tavoitteena on edistää hyvinvointia yhteisöissä, joissa yhtiö toimii. Keinoja tähän ovat esimerkiksi työpaikkojen luominen, verot ja sosiaaliturvamaksut, henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa sekä paikallisen kehityksen tukeminen.

Wärtsilän toimintaperiaatteiden lähtökohtana on avoimuus ja rakentava yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa. Tämä koskee niin paikallisia viranomaisia kuin työntekijöiden perheitä, toimipisteidemme naapurustoa, oppilaitoksia kuin mediaa. Keinoina on käytetty mm. avointen ovien päiviä, lehdistötilaisuuksia ja eri kohderyhmille kohdennettua viestintää.

Wärtsilän toiminta on kansainvälistä, ja yhtiön ratkaisuja on toimitettu yli 170 maahan. Wärtsilä takaa ratkaisuilleen käyttäjätuen koko niiden elinkaaren ajaksi, mikä usein tarkoittaa jopa 30:tä vuotta. Näin ollen Wärtsilä voi joskus joutua toimimaan myös alueilla, joilla esiintyy kapinaliikkeitä, etnisiä konflikteja, aluekiistoja tai ihmisoikeusrikkomuksia. Paikallisessa toiminnassa yritystoiminnan vastuullisuuden merkitys korostuu. Valtiot ja kansainvälinen yhteisö määräävät yritysten asianmukaisen toiminnan rajat. Wärtsilä noudattaa sitä koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia. Wärtsilä noudattaa toiminnassaan kaikkia asiaankuuluvia OECD:n ja Kansainvälisen Kauppakamarin ohjeita sekä YK:n ja EU:n asettamia pakotteita tukemalla niiden täytäntöönpanoa. 

Wärtsilän vaikutus työllisyyteen ja julkiseen sektoriin sekä yhtiön hyväntekeväisyystoiminta on esitetty tämän raportin Taloudellinen vastuu -osiossa. Wärtsilän tytäryhtiöiden toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutukset paikallisyhteisöihin arvioidaan tapauskohtaisesti.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?