Avaa/sulje valikko
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä on sitoutunut kestävään liiketoimintaan. Edistääkseen konsernin ja sen sidosryhmien pitkän aikavälin etuja Wärtsilä pyrkii liiketoiminnassaan ylläpitämään korkeimpia juridisia ja eettisiä normeja. Wärtsilä sitoutuu kaikessa liike- ja muussa toiminnassaan noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja toimimaan hyvänä yrityskansalaisena kaikkialla, missä yrityksellä on toimintaa. Tämä edellyttää koko henkilöstöltä vastuullista käytöstä ja rehellisyyttä.

Wärtsilä on sitoutunut varmistamaan, että yhtiön toimintaperiaatteita (Code of Conduct) noudatetaan sen liiketoiminnassa poikkeuksetta kaikkialla maailmassa. Väärinkäytösten ja toimintaperiaatteiden epäiltyjen rikkomusten ilmoittamista varten on perustettu konsernin raportointikäytäntö. Wärtsilän henkilöstöä kehotetaan tuomaan esille epäillyt toimintaperiaatteiden ja sitä tukevien toimintapolitiikoiden ja ohjeiden rikkomukset. Raportoidut tapaukset tutkitaan tilanteen mukaan joko paikallisesti tai konsernitasolla. Epäillyt väärinkäytökset tulee ensisijaisesti raportoida omalle linjaesimiehelle, mutta henkilöstö voi ilmoittaa epäilyksistään myös muilla tavoin, kuten ulkoisesti ylläpidetyn ilmiantokanavan kautta, raportoida suoraan määräystenmukaisuustoiminnolle tai ilmoittaa lakiasiainosastolle. Jos epäiltyyn väärinkäytökseen liittyy Wärtsilä Oyj Abp:n ylintä johtoa tai jos asia muutoin katsotaan erityisen merkittäväksi, se voidaan ohjata suoraan Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen tarkastusvaliokunnan käsiteltäväksi. Mahdollisesta toimintaperiaatteiden rikkomuksesta hyvässä uskossa ilmoittanut työntekijä ei saa joutua minkäänlaisen häirinnän, kostotoimenpiteiden tai muun kielteisen seuraamuksen kohteeksi. Wärtsilän henkilöstöä kehotetaan tarvittaessa pyytämään ohjeita eettisesti moitteettomasta ja laillisesta toiminnasta Wärtsilän lakimiehiltä tai määräystenmukaisuustoiminnolta.

Ympäristömääräysten noudattaminen
Wärtsilän yhtiöt noudattavat kaikkia paikallisia ympäristölainsäädäntöjä. Wärtsilän tuotantoyhtiöiden toiminta edellyttää voimassa olevia ympäristölupia, joiden ehdot yleisesti ottaen täytetään. Poikkeamat on kuvattu seuraavissa kappaleissa.
Ympäristöhäiriöt (GRI 306-3) ja valitukset
Häiriötilanteiden, valitusten ja poikkeamien lukumäärä on esitetty alla olevassa taulukossa. Tyypillisesti raportoidut häiriötilanteet kattavat tapahtumat, joissa Wärtsilän yhtiö on ollut velvollinen raportoimaan tilanteesta viranomaisille.

Merkittävimmät Wärtsilän toimipaikoissa vuonna 2019 tapahtuneet ympäristöhäiriöt olivat neljä vähäistä polttoaineen tai öljyisen veden päästöä. Nämä häiriötilanteet tutkittiin, ja kaikissa tapauksissa toteutettiin asianmukaiset korjaavat toimenpiteet ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Poikkeamat ympäristömääräyksistä (GRI 307-1)
Pietarin vesi- ja jätevesihuoltoa hoitava yhtiö määräsi Wärtsilä Voyage Limitedille yhteensä 6.052 euron sakot toistuvista yhtiön jätevesilupaan kirjattujen kemiallisen ja biologisen hapenkulutuksen raja-arvojen ylityksistä. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan vuoden 2020 alussa.
Häiriötilanteet, valitukset ja poikkeamat 2019 2018 2017 2016 2015
Ympäristövastuu
Häiriötilanteet 4 5 6 12 3
Poikkeamat 1 3 1 0 3
Valitukset 0 1 1 2 2
Sosiaalinen vastuu
Poikkeamat 2 2 1 4 4
Maksetut sakot (EUR) 38 327 25 962 22 575 37 860 30 111
Syrjintätapaukset sekä korjaavat toimenpiteet, ja sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen (GRI 406-1, GRI 419-1)
Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvia oikeuksia. Wärtsilä tukee myös YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, joista kuusi liittyy ihmisoikeuksiin ja työelämän oikeuksiin.

Wärtsilän työntekijät edustavat noin 140 kansallisuutta. Yhtiö edellyttää koko henkilöstön reilua ja tasapuolista kohtelua. Wärtsilä tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia ja huolehtii yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämisestä yhtiössä. Niissä maissa, joissa paikallinen lainsäädäntö ei tunnusta näitä oikeuksia, yhtiö pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen muita keinoja näkemystensä esittämiseen.

Wärtsilä ei hyväksy pakkotyötä eikä lapsityövoiman käyttöä minkäänlaisessa muodossa. Wärtsilän tiedossa ei ole ihmisoikeusrikkomuksia, syrjintätapauksia, työelämän oikeuksien rikkomuksia tai pakko- tai lapsityövoiman käyttöä. Katsauskaudella todettiin seuraavat poikkeamat:

Työtuomioistuimen päätöksen mukaan Turkissa toimiva Wartsila-ENPA SA oli päättänyt työntekijän työsuhteen riittämättömillä perusteilla, minkä johdosta entiselle työntekijälle oli maksettava 6.675 euron suuruinen korvaus.

Wärtsilä Korea Ltd:lle määrättiin 25.600 euron sakko, koska yhtiö ei täyttänyt lakisääteistä velvoitetta, jonka mukaan vähintään 5 prosenttia kaikista työntekijöistä on oltava vajaakuntoisia henkilöitä. Yritys työllistää lähinnä tuotantotyöntekijöitä, minkä vuoksi vajaakuntoisille on vaikea löytää sopivia tehtäviä.

Meneillään ovat myös seuraavat, yhtiön kiistämät poikkeama-tapaukset:

Wartsila India Ltd. on osallisena kahdeksassa kesken olevassa oikeudenkäynnissä, joista kuusi liittyy entisten työntekijöiden asiattomiksi kokemiin työsuhde- ja irtisanomiskäytäntöihin ja kaksi liittyy kiistaan eräiden työlainsäädännön määräysten sovellettavuudesta. Intiassa on tavallista, että tämän tyyppisten kiistojen käsittely kestää useita vuosia, ja osa oikeudenkäynneistä on ollut vireillä jo vuodesta 2016.

Wärtsilä Brasil Ltda. sai Brasilian työministeriöltä huomautuksen lakisääteisen velvoitteen laiminlyönnistä. Velvoitteen mukaan vähintään kolme prosenttia yrityksen kaikista työntekijöistä tulee olla vajaakuntoisia. Yhtiö on tehnyt oikaisuvaatimuksen huomautukseen liittyvästä sakosta. Oikaisuvaatimuksen käsittely on kesken. Yhtiön on nimenomaisesti ilmoittanut avoinna olevien työpaikkojen olevan myös vajaakuntoisten henkilöiden haettavissa aina kun tämä on ollut mahdollista.
Edellisessä raportissa esitetyt poikkeamat
Wärtsilä Korea Ltd. ei pystynyt täyttämään lakisääteistä velvoitettaan työllistää tietty minimimäärä vajaakuntoisia henkilöitä.

Aiemmin on raportoitu Wärtsilä North America, Inc:n asiakkaan saamista valituksista, joiden syynä oli Michiganin Marquettessa sijaitsevan voimalaitoksen aiheuttama melu. Vuonna 2019 ei saatu uusia valituksia.
Korruption ja lahjonnan vastaisista politiikoista ja toimintatavoista viestiminen ja koulutus, sekä vahvistetut korruptiotapaukset ja toimenpiteet niissä (GRI 205-2, 205-3)
Raportointijaksolla ei havaittu lahjontaa tai muita korruptiotapauksia. Wärtsilän korruption vastainen politiikka jaetaan välittäjille, kuten myyntiedustajille. Wärtsilä on järjestänyt myyntiedustajille ja muille välittäjille räätälöityä koulutusta. Wärtsilän korruption vastainen politiikka toimitetaan tavarantoimittajille ja kaikille henkilöille tai organisaatioille näiden pyynnöstä.
Poliittiset lahjoitukset (GRI 415-1)
Vuoden 2019 aikana Wärtsilä ei tehnyt maksuja poliittisille puolueille.
Syytteet kilpailun rajoituksesta ja monopoliaseman väärinkäytöstä (GRI 415-1)
Wärtsilässä järjestettiin perinteiseen tapaan vuonna 2019 kilpailuoikeudellista koulutusta avainhenkilöstölle. Tavoitteena on lisätä kilpailulainsäädännön tuntemusta ja siten varmistaa lakien ehdoton noudattaminen.
Poikkeamat liittyen tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin, tietoon tuotteista ja palveluista, markkinointiviestintään ja asiakastietojen säilyttämiseen (GRI 416-2, GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 418-1, GRI, GRI 419-1)
Raportointijaksolla ei havaittu tuotteiden terveys- ja turvallisuuteen tai tuotetietoon liittyvien määräysten tai asiakastietoihin liittyviä rikkomuksia.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?