Avaa/sulje valikko
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän tavoitteena on luoda kannattavaa kasvua ja pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajille ja koko yhteiskunnalle. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Wärtsilän tulee täyttää useiden sidosryhmien odotukset, kuten kehittää ja toimittaa asiakkaille korkealaatuisia ja ympäristömyötäisiä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, sekä rakentaa pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita toimittajiin, tarjota henkilöstölle kilpailukykyinen palkkaus ja hyvät työolosuhteet sekä edistää toimipaikkojensa paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Hyvä taloudellinen tulos rakentaa perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Taloudelliset tulokset
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen (GRI 201-1)
MEUR 2019 2018 2017* 2016 2015
Asiakkaat
Liikevaihto 5 170 5 174 4 911 4 801 5 029
Toimittajat
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut 3 368 3 327 3 024 2 969 3 136
Luotu lisäarvo 1 802 1 847 1 888 1 831 1 893
Lisäarvon jakaminen
Jaettu sidosryhmille 1 404 1 615 1 651 1 593 1 555
Henkilöstö
Palkat 1 028 954 1000 939 935
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset 329 336 331 343 349
Luotonantajat
Nettorahoituskulut -47 -40 -47 -53 -34
Omistajat
Osingot 284 284 272 256 237
Yhteisöt
Lahjoitukset 1 1 1 2 1
Liiketoiminnan kehittäminen 114 232 237 238 338
*Oikaistu IFRS 15:n mukaisesti
2019 2018 2017* 2016 2015
Asiakkaat
Liikevaihto (MEUR) 5 170 5 174 4 911 4 801 5 029
Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 1 690 1 485 1 526 1 581 1 566
Aasia 1 968 1 867 1 933 1 774 2 051
Amerikka 1 098 1 245 1 132 1 039 1 006
Afrikka 222 283 221 313 329
Muut 192 294 100 94 78
Toimittajat
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut
(MEUR)
3 368 3 327 3 024 2 969 3 136
Henkilöstö
Palkat (MEUR) 1 028 954 1000 939 935
Palkat markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 719 643 689 650 632
Aasia 145 150 156 153 163
Amerikka 134 134 130 110 112
Afrikka 22 20 18 19 21
Muut 8 7 7 7 8
Liikevaihto/työntekijä (TEUR) 271 274 275 262 271
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset (MEUR) 329 336 331 343 349
Verot ja sosiaalikustannukset markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 223 252 236 246 246
Aasia 47 38 44 45 50
Amerikka 43 33 38 47 44
Afrikka 19 10 12 5 6
Muut -2 4 1 0 2
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 8 101 7 085 9 891 8 343 9 669
Nettorahoituserät (MEUR) -47 -40 -47 -53 -34
Yhteisö
Hallituksen myöntämät lahjoitukset (TEUR) 130 110 110 1365 110
Wärtsilän yhtiöiden myöntämät lahjoitukset (TEUR) 383 627 673 533 511
*Oikaistu IFRS 15:n mukaisesti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet (GRI 201-2)
Wärtsilän ainoa EU:n päästökaupan (ETS) piiriin kuuluva tytäryhtiö on Wärtsilä Italia S.p.A. Syynä on tehtaan lämpövoimala. Päästökauppa ei ole vaikuttanut yhtiön kannattavuuteen. Wärtsilä vastaa ilmaston muuttumiseen kehittämällä ja toimittamalla tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Lisätietoa ilmastonmuutokseen liittyvistä Wärtsilän ratkaisuista löytyy verkkosivuiltamme www.wartsila.com. Ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät liiketoimintariskit käsitellään Hallinnointi-katsauksen Riskit ja riskienhallinta osiossa.
Organisaation eläkesitoumusten kattavuus (GRI 201-3)
Wärtsilän työntekijöiden eläketurva perustuu kunkin maan lainsäädäntöön ja voimassa oleviin sopimuksiin. Suomessa valtaosa eläkevelvoitteista hoidetaan työeläkejärjestelmän (TyEL) kautta. Suurimmat etuuspohjaiset eläkejärjestelmät ovat Sveitsissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelmistä on eläkesäätiöiden hallussa, eivätkä niiden varat sisälly konsernin varoihin. Wärtsilän tytäryhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Etuuspohjaisten eläkejärjestelmien vakuutuslaskelmat ovat kussakin maassa valtuutettujen aktuaarien suorittamia. Lisätietoja konsernin eläkevelvoitteista on tilinpäätöksen liitetiedostossa 25. Eläkevelvoitteet.
Valtiolta saadut avustukset (GRI 201-4)
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 2019 2018 2017 2016 2015
8 101 7 085 9 891 8 343 9 669
Wärtsilä sai julkiselta sektorilta tukea vuonna 2019 yhteensä 8.101 tuhatta euroa mm. tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin. Eniten tukia vuonna 2019 myönsivät Suomi, Norja ja Espanja.
Markkina-asema
Normaalin aloituspalkkatason suhde paikalliseen minimipalkkaan sukupuolittain (GRI 202-1)
Wärtsilä soveltaa ja noudattaa kaikissa maissa paikallista työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia, joissa yleensä määritellään minimipalkka. Lisäksi alkupalkkoja verrataan tehtäväkohtaisesti ja koulutuksen perusteella alan yleiseen palkkatasoon. Laki ja muut määräykset asettavat minimitason, mutta todelliset palkat ovat usein tätä tasoa korkeampia. Jokaisessa maassa työntekijöiden palkkaus ja palkitseminen noudattaa Wärtsilän palkitsemispolitiikkaa, maakohtaisia käytäntöjä ja työsopimuksia. Peruspalkka määräytyy paikallisten olosuhteiden, työn vaativuuden ja työntekijän pätevyyden ja työsuorituksen mukaan.
Paikallisyhteisöstä palkattu osuus ylemmästä johdosta (GRI 202-2)
Wärtsilä ilmoittaa kaikista avoinna olevista tehtävistä sisäisesti, jotta varmistetaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hakea avoimeen tehtävään. Rekrytoinnissa otetaan huomioon ensisijaisesti paikalliset hakijat, jollei ole nimenomaista syytä palkata tehtävään ulkomainen työntekijä, esimerkiksi tarvittaessa osaamisen siirtoa toisesta maasta. Tämä periaate pätee myös ylempiin johtotehtäviin. Ylempään johtoon luetaan globaalien toimialojen johto, konsernin johtajisto ja paikallisten tytäryhtiöiden johtotehtävät. Wärtsilän koko ylemmästä johdosta maailmanlaajuisesti 90% on rekrytoitu paikallisesti, toisin sanoen henkilöt ovat lähtöisin kyseisen tytäryhtiön sijaintimaasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?