Avaa/sulje valikko
Open navigation

Olennaisuusarviointi

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

Konsernin laskentaraja (GRI 102–45)

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 36. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi käsittää kaikki konserniyhtiöt. Raportin tiedot kattavat Wärtsilän liiketoiminnat. Yhtiötasolla raportti sisältää emoyhtiön lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt, mukaan lukien tuotanto-, huolto- ja myyntiyksiköt. Raportti ei sisällä Wärtsilän osakkuusyhtiöitä, yhteisyrityksiä tai toimitusketjun yhtiöitä.

Raportin sisällön määrittelyprosessi (GRI 102–46, 102-54)

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi vuodelta 2019 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) standardeja (2016) ja raportin sisällönmäärittelyn raportointiperiaatteita. Tämä raportti on laadittu GRI:n standardeissa määriteltyjä menettelytapoja ja comprehensive-sovelluslaajuuksia noudattaen. Toisin sanoen raportti kattaa kaikki GRI:n standardien edellyttämät yleiset tiedot sekä kaikki toiminnassamme olennaisiksi katsotut kestävän kehityksen teemat.

Vuonna 2017 Wärtsilä päivitti olennaisiksi katsotut kestävän kehityksen teemat. Prosessi sisälsi toiminnan taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset teemat sidosryhmien ja Wärtsilän liiketoiminnan kannalta. Sidosryhmien näkemykset kerättiin kyselytutkimuksella, johon vastasi 88 keskeistä Wärtsilän eri yksiköiden ja toimintojen sidosryhmien edustajaa ympäri maailmaa. Sidosryhmäkyselyn tarkoitus oli arvioida, kuinka tärkeitä eri kestävyysteemat ovat Wärtsilän sidosryhmien näkemyksissä ja päätöksissä. Sidosryhmien arvioitavaksi annettujen kestävän kehityksen teemojen valintaperusteina olivat Wärtsilän aiempi kokemus, vertaisarvioinnit teollisuuden piirissä sekä analyysi Wärtsilän arvoketjulle olennaisimmista taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista. Keskeisimpiä arviointiin osallistuneita sidosryhmiä olivat sijoittajat ja rahoittajat, merkittävät asiakkaat, henkilöstö, paikallisyhteisöt ja media.

Tunnistettuja teemoja analysoimalla määritettiin niiden merkitys Wärtsilän nykyiselle tai tulevalle toiminnalle. Kestävyysteemojen liiketoimintavaikutusten arviointiperustana oli niiden suora taloudellinen merkitys sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Mahdollisen liiketoimintavaikutuksen indikaattorina käytettiin myös yhtiön ohjeistusten tai käytäntöjen tasoa.

Arvioinnin tuloksena Wärtsilän kannalta olennaisiksi tunnistettiin seuraavat GRI-teemat:

 • Päästöt
 • Ympäristömääräysten noudattaminen
 • Taloudelliset tulokset
 • Koulutus
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Tunnistettujen olennaisten teemojen lisäksi Wärtsilä julkistaa runsaasti myös muita kestävän kehityksen tietoja, joita Wärtsilän sidosryhmät säännöllisesti kysyvät tai joiden julkistaminen muutoin katsotaan raportoinnin jatkuvuuden kannalta aiheelliseksi.

Tunnistettujen olennaisten teemojen laskentarajat arvioitiin sen perusteella, mikä niiden taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus ja ympäristövaikutus on Wärtsilän arvoketjulle. Perusteellinen selvitys tunnistettujen olennaisten teemojen laskentarajoista ja tiedonkeruun kattavuudesta on luettavissa kohdassa GRI 103-1-b, Olennaisten teemojen laskentarajat organisaation sisällä ja GRI 103-1-c, Olennaisten teemojen laskentarajat organisaation ulkopuolella.

Olennaiset teemat (GRI 102–47)

Kestävän kehityksen näkökulmasta Wärtsilälle merkittävimmät ympäristökysymykset liittyvät tuotteisiin. Wärtsilän tuotteiden käyttö vaikuttaa ympäristöön sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Muiden kestävän kehityksen näkökohtien osalta toiminnallamme on lähinnä paikallisia vaikutuksia.

Kestävän kehityksen vaikutusalueet

Paikallisesti

Koko maailma

Taloudellinen vastuu

icon-gri-black-dot.png

 

Ympäristövastuu

 

 

 • Tuotteisiin liittyvä

icon-gri-black-dot.png

icon-gri-black-dot.png

 • Toimintaan liittyvä

icon-gri-black-dot.png

 

Sosiaalinen vastuu

icon-gri-black-dot.png

 Seuraavat GRI-teemat määritettiin Wärtsilän kestävän kehityksen raportoinnissa olennaisiksi:

Luokka

Teema

Wärtsilän toiminnassa olennaiset näkökohdat (GRI:n standardit)

Muut Wärtsilän kestävän kehityksen raportointiin sisältyvät teemat

Jätetty pois Wärtsilän kestävän kehityksen raportoinnista

Taloudellinen vastuu

Taloudelliset tulokset

icon-gri-black-dot.png

 

 

 

Markkina-asema

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Välilliset taloudelliset vaikutukset

 

 

icon-gri-black-dot.png

 

Ostokäytännöt

 

 

icon-gri-black-dot.png

 

Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt 

 

 

icon-gri-black-dot.png

 

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkominen

 

icon-gri-black-dot.png

 

Ympäristövastuu

Materiaalit

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Energia

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Vesi

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Luonnon monimuotoisuus

 

 

icon-gri-black-dot.png

 

Päästöt

icon-gri-black-dot.png

 

 

 

Jätevedet ja jätteet

 

icon-gri-black-dot.png

 

 

Ympäristömääräysten noudattaminen

icon-gri-black-dot.png

 

 

 

Toimittajien ympäristövaikutusten arviointi

  icon-gri-black-dot.png  

Sosiaalinen vastuu

Työllistäminen

  icon-gri-black-dot.png  
 

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

  icon-gri-black-dot.png  
 

Työterveys ja -turvallisuus

icon-gri-black-dot.png    
 

Koulutus

icon-gri-black-dot.png    
 

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

  icon-gri-black-dot.png  
 

Syrjintäkielto

  icon-gri-black-dot.png  
 

Yhdistymisen vapaus

  icon-gri-black-dot.png  
 

Lapsityövoima

  icon-gri-black-dot.png  
 

Pakko- ja rangaistustyövoima

  icon-gri-black-dot.png  
 

Turvallisuuskäytännöt

    icon-gri-black-dot.png
 

Alkuperäiskansojen oikeudet

    icon-gri-black-dot.png
 

Ihmisoikeusarvioinnit

    icon-gri-black-dot.png
 

Paikallisyhteisöt

    icon-gri-black-dot.png
 

Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi

 

icon-gri-black-dot.png 

 
 

Poliittinen vaikuttaminen

  icon-gri-black-dot.png  
 

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

  icon-gri-black-dot.png  
 

Markkinointiviestintä ja tiedot

  icon-gri-black-dot.png  
 

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

  icon-gri-black-dot.png  
 

Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun vaatimusten noudattaminen

  icon-gri-black-dot.png  

 

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi antaa kattavan kuvan yhtiön johtamistavasta, merkityksellisistä yleisistä tiedoista ja GRI:n standardeissa määritellyistä olennaisiin teemoihin liittyvistä tiedoista.

Olennaisten teemojen laskentarajat organisaation sisällä (103-1-b ja 103-1-c)

Olennaisten teemojen laskentarajan muodostavat kaikki Wärtsilä-konserniin kuuluvat yritykset. Taloudellisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilä-yhtiöt. Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilän yhtiöt lukuun ottamatta seuraavia:

 • LOCK-N-STITCH Inc.
 • Ships Electronic Services Ltd.
 • Burriel Navarro S.L.

Nämä yhtiöt sisällytetään Wärtsilän kestävän kehityksen raportointiin tulevina vuosina. Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi on osa vuosiraportointia, joten kestävän kehityksen tiedot julkaistaan vuosittain.

Toiminnallisten tietojen kattavuus

Toiminnalliset tiedot, osuus yhtiöistä, %

 

2019

2018

2017

2016

2015

Taloudellinen vastuu

100

100

100

100

100

Ympäristövastuu

96

97

86

93

83

Sosiaalinen vastuu

100

100

100

100

100

 

 

Toiminnalliset tiedot, osuus henkilöstöstä, %

 

2019

2018

2017

2016

2015

Taloudellinen vastuu

100

100

100

100

100

Ympäristövastuu

99

93

96

98

91

Sosiaalinen vastuu

100

100

100

100

100

 

Toiminnalliset tiedot, osuus valmistuksesta, %

 

2019

2018

2017

2016

2015

Taloudellinen vastuu

100

100

100

100

100

Ympäristövastuu

100

100

100

100

95

Sosiaalinen vastuu

100

100

100

100

100

 

Olennaisten teemojen laskentarajat organisaation ulkopuolella (GRI 103-1-c)

Wärtsilän kestävän kehityksen raportti ei sisällä konsernin ulkopuolisten yritysten tietoja.

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa (GRI 102-48)

Aiemmin raportoituihin tietoihin ei ole tullut olennaisia muutoksia.

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa (GRI 102-49)

Raportin laajuus tai laskentarajat eivät ole muuttuneet olennaisesti. Aiempien vuosien tiedot sisältävät kaikki kyseisen jakson päättyessä konserniin kuuluneet raportointiyksiköt.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?