Avaa/sulje valikko
Open navigation

Riippumaton varmennusraportti

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?


Riippumaton varmennusraportti Wärtsilä Oyj:n johdolle

(Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä raportista)


Toimeksiannon sisältö

Wärtsilä Oyj:n (“Wärtsilä”) pyynnöstä DNV GL Business Assurance Finland OY/AB (“DNV GL”) on suorittanut rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Wärtsilän vuosikertomuksessa (”Raportti”) esitetyt kestävän kehityksen tiedot raportointikaudelta 1.1–31.12.2019.

Varmennuksen kohde

Varmennustoimeksiantomme laajuus on rajattu Raportissa esitettyihin GRI-standardien mukaisiin Yleisiin tietoihin ja Aihekohtaisten standardien tietoihin (”Kestävän kehityksen tiedot”). Varmennuksen kohteena olleet Kestävän kehityksen tiedot on määritelty GRI- ja UNGC-indekseissä. Lisäksi olemme käyneet läpi ”Tarinat” – osiossa esitetyt kestävän kehityksen tiedot, jotka on varustettu ”Kestävän kehityksen varmennus” –merkinnällä.

Olemme arvioineet Kestävän kehityksen tietoja ja niihin sisältyvää olennaisen virheen riskiä Global Reporting Initiativen GRI-standardien (2016) ja Wärtsilän raportointiperiaatteiden perusteella (”Raportointikriteeristö”, ks. Raportointiperiaatteet -osio Raportissa).

Emme ole arvioineet muita Raportissa tai Wärtsilän www-sivuilla esitettyjä raportointikautta koskevia tietoja, eikä johtopäätöksemme koske näitä tietoja.

Johtopäätökset

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei Kestävän kehityksen tietoja ole kaikilta olennaisilta osiltaan esitetty ja laadittu asianmukaisesti raportointikriteeristön perusteella. Käsityksemme mukaan raportti täyttää GRI-standardien Comprehensive-laajuuden vaatimukset.

Johtopäätöksemme liittyvät ainoastaan varmennuksen kohteena olleisiin Kestävän kehityksen tietoihin ja niitä tulee lukea yhdessä tämän varmennusraportin kanssa ja erityisesti huomioiden jäljempänä selostetut tietoihin liittyvät luontaiset rajoitteet.

Varmennusstandardi ja laajuus

Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon International Auditing and Assurance Standards Boardin julkaiseman kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 (uudistettu) ”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja toimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista rajoitetun varmuuden hankkimiseksi siitä, onko vastuullisuustiedoissa olennaista virheellisyyttä.

DNV GL käyttää sisäisessä laadunvalvonnassa ISO/IE 17021:2011- Conformity Assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems mukaisia omia johtamisjärjestelmiään ja vaatimustenmukaisuuden toimintaperiaatteita. DNV GL ylläpitää kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon kuuluu dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat luonteeltaan ja ajankäytöltään vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä saadaan vähemmän varmuutta kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Olemme suunnitelleet ja suorittaneet työmme hankkiaksemme riittävän evidenssin johtopäätöksemme tueksi siten, että riski johtopäätöksen virheellisyydelle on vähäinen, mutta ei täysin poissuljettu.

Johtopäätöksemme perusteet

Varmentajana meidän tulee suunnitella ja toteuttaa varmennustoimenpiteet perustuen harkintaan riskistä, että Vastuullisuustiedoissa on olennaisia virheellisyyksiä. Toimeksiannon toteuttamiseksi olemme muun muassa:

 • Arvioineet Raportointikriteeristön soveltuvuutta Kestävän kehityksen tietoihin;
 • Haastatelleet Wärtsilän johdon edustajia vahvistaaksemme ymmärrystämme Kestävän kehityksen tietojen tuottamiseen, keräämiseen ja raportointiin käytetyistä tiedonhallinnan järjestelmistä ja menettelytavoista;
 • Tehneet yhden toimipaikkavierailun ja järjestäneet viisi videokonferenssia toimipaikoilla arvioidaksemme prosessin ja järjestelmät, joilla toimipaikkatason tieto tuotetaan pääkonttoritason konsolidointia varten. Fyysinen toimipaikka-arvioinnin kohteena oli:
  • Wärtsilä Finland, Suomi;
   ja seuraavat toimipaikat arvioitiin videokonferenssien perusteella:
  • Wärtsilä Iberica, Espanja
  • Wärtsilä Indonesia;
  • Wärtsilä Japan, Japani;
  • Wärtsilä North America, Yhdysvallat; and
  • Wärtsilä Transas, Venäjä.

DNV GL on itsenäisesti valinnut toimipaikkakäyntien kohteet olennaisuuteen perustuen;

 • Käyneet läpi lähtötietoja ja niiden yhdistelyä raportoitaviksi Kestävän kehityksen tiedoiksi;
 • Arvioineet onko Kestävän kehityksen tietojen laadinnan evidenssi, mittaukset ja laajuus Raportointikriteeristön mukainen;
 • Käyneet läpi Raportin ja siinä esitetyt Kestävän kehityksen tietoihin liittyvä sanalliset kuvaukset suhteessa Raportointikriteeristöön; sekä
 • Arvioineet Raportissa esitettyjen tietojen vastaavuutta GRI-standardien Comprehensive -laajuuden vaatimuksiin.

Luontaiset rajoitteet

Varmennuksemme perustuu oletukseen, että Wärtsilän meille varmennusta varten toimittamat tiedot on annettu vilpittömässä mielessä. Kestävän kehityksen tietojen luonteesta sekä muista menettelytapojen ja sisäisten kontrollien luontaisista rajoitteista johtuen on olemassa ei-vältettävissä oleva riski, että kaikkia virheitä tai epäsäännöllisyyksiä ei ehkä ole havaittu. Energian kulutustietojen perusteella laskettuihin kasvihuonekaasupäästöihin liittyy luontaisia rajoitteita, kun otetaan huomioon tietojen luonne ja tietojen määrittämisessä käytetyt menettelytavat. Erilaisten, mutta silti hyväksyttyjen laskentamenetelmien käyttäminen voi sekin johtaa olennaisesti erilaisiin tuloksiin.

DNV GL ei ota minkäänlaista vastuuta tai yhteisvastuullisuutta päätöksistä, jotka henkilö tai toimija mahdollisesti tekee tämän varmennusraportin perusteella.

Varmentajan pätevyys, riippumattomuus ja laadunvalvonta

DNV GL:n olemassa olevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat on kehitetty varmistamaan, että DNV GL, sen henkilökunta ja muut (mukaanlukien muiden DNV GL yksiköiden henkilöstön) noudattavat riippumattomuusvaatimuksia ja ylläpitävät asiaankuuluvien eettisten vaatimusten mukaista riippumattomuutta. Tämän toimeksiannon toteuttamisesta on vastannut riippumaton vastuullisuuden varmennuksen ammattilaisten ryhmä, jonka jäsenet eivät ole osallistuneet Raportointikriteeristön laadintaan. Varmennukseen osallistuneet asiantuntijat ovat kokeneita ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen varmentamisen ammattilaisia, joilla on vaadittava osaaminen toimeksiannon suorittamiseen.

Wärtsilän johdon ja DNV GL:n vastuut

Wärtsilän johto vastaa:

 • Kestävän kehityksen tietojen laadinnasta ja esittämisestä Raportointikriteeristön mukaisesti;
 • Tehokkaan sisäisen valvonnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta, jotta on mahdollista laatia Kestävän kehityksen tiedot siten, että niissä ei ole olennaista virheellisyyttä.
 • Kestävän kehityksen tietojen mittaamisesta ja raportoinnista niille vahvistettujen Raportointikriteeristön perusteella; ja
 • Sisällöstä ja väittämistä Raportissa ja Raportointikriteeristössä.

Meidän velvollisuutemme on suunnitella ja toteuttaa varmennustoimenpiteet hankkiaksemme rajoitetun varmuuden siitä, että Kestävän kehityksen tiedot on laadittu Raportointikriteeristön mukaisesti ja raportoida Wärtsilälle riippumaton johtopäätöksemme toteutettujen toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella. Emme ole osallistuneet Raportin laadintaan.


DNV GL Business Assurance Finland OY/AB

Espoo, Suomi,

7.2.2020

 

Mikael Niskala

Lead Auditor

DNV GL – Business Assurance

Souvik Kumar Ghosh

Principal Consultant and Reviewer

DNV GL – Business Assurance

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?