Avaa/sulje valikko
Open navigation

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Wärtsilä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kestävä kehitys on olennainen osa Wärtsilän liiketoimintoja, tuotteita ja ratkaisuja. Moni Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2016 voimaan tulleesta 17 kestävän kehityksen tavoitteesta koskee asioita, joihin Wärtsilä vaikuttaa positiivisesti. Olemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa sitoutuneet kehittämään ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteissa esitettyjen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Samalla luodaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä on keskeinen rooli erityisesti innovatiivisten, puhtaan energian ratkaisujen toimittamisessa ja älykkäiden meriteknologioiden toteuttamisessa.

Olemme käyneet läpi kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ja päämäärät sekä tunnistaneet, mitkä näistä ovat keskeisiä yhtiömme kannalta. Näitä ovat erityisesti kestävän kehityksen tavoite 7 edullisesta ja puhtaasta energiasta, tavoite 8 ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta sekä tavoite 9 koskien kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.

Henkilöstön ja ympäristön kunnioittaminen

Wärtsilä pyrkii edistämään työntekijöidensä, toimittajiensa, asiakkaidensa ja paikallisyhteisöjen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kannatamme ja kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Olemme myös allekirjoittaneet YK:n Global Compactin ja siten sitoutuneet noudattamaan sen periaatteita ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta.

Korkeatasoisten ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusvaatimustemme tarkoituksena on torjua tapaturmat kokonaan niin oman henkilöstön kuin alihankkijoiden osalta sekä varmistaa tuotteidemme ja ratkaisujemme luotettavuus ja käyttöturvallisuus. Wärtsilän ratkaisut ovat erittäin vähäpäästöisiä tai kokonaan päästöttömiä ja täyttävät tiukimmatkin paikalliset päästömääräykset. Ratkaisumme parantavat ilman laatua ja minimoivat terveyshaittoja. Olemme myös sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä tuloksiamme, jotta toiminnastamme ei aiheudu haittaa paikallisyhteisöille.  

Wärtsilä tukee kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia, mukaan lukien yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus. Kannatamme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja olemme sioutuneita edistämään tasavertaisuutta kaikissa liiketoiminnan tehtävissä. Wärtsilä käynnisti vuonna 2012 monimuotoisuusaloitteen, jolla edistetään osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla.

Tuemme kestävää talouskasvua edistämällä globaalia yrityskansalaisuutta, osallistavaa yrityskulttuuria ja paikallista työllistämistä. Jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä rohkaistaan tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen organisaation kaikilla tasoilla. 

Lisää tietoa osioissa:

Ympäristöjohtaminen
Ohjaavat periaatteet
Työterveys- ja turvallisuus
Henkilöstöjohtaminen
Tuotesuunnittelun periaatteet
Vastuullinen liiketoiminta
Kestävän kehityksen lukuja

Kohti sataprosenttisesti uusiutuvan energian tulevaisuutta

Wärtsilällä on merkittävä rooli, jotta maailmanlaajuisesti kasvavat energiatarpeet voidaan täyttää kestävästi. Joustavat energiaratkaisumme tarjoavat teknologioita, palveluita ja kestäviin, luotettaviin ja edullisiin voimajärjestelmiin tarvittavia ratkaisuja, joiden avulla luodaan edellytyksiä siirtyä tulevaisuudessa sataprosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin.

Wärtsilän tarjonta käsittää joustavia voimalaitoksia, energianvarastointi- ja energianhallintajärjestelmiä sekä elinkaaripalveluita. Nämä luovat edellytykset parantuneelle energiatehokkuudelle, luotettavalle tuotannolle sekä joustavuudelle polttoaineen ja toimintojen suhteen. Ratkaisumme tarjoavat tarvittavan tuen jo olemassa oleville uusiutuviin lähteisiin perustuville voimajärjestelmille tai järjestelmille, jotka energiasiirtymisen edetessä myöhemmin siirretään peruskuorman tai jaksoittaisen tuotannon varajärjestelmiksi. Tarjontamme energianvarastointijärjestelmissä yhdessä edistyksellisen energianhallintaohjelmistomme kanssa luovat edellytykset kestävään, luotettavaan ja edulliseen matalahiiliseen voimajärjestelmään. Niillä markkinoilla, joilla energiasiirtyminen on vasta tuloillaan, Wärtsilän ratkaisut tarjoavat tehokkaita, luotettavia ja joustavia peruskuormaratkaisuja, jotka voidaan siirtää tulevaisuudessa tukemaan uusiutuvaa energiaa.

Osallistumme aktiivisesti avoimeen keskusteluun useiden sidosryhmien kanssa tarjotaksemme asiantuntemusta ja tukea puhtaan energiateknologian ja maailmanlaajuisen tutkimuksen lisäämiseksi. Allekirjoitimme vuonna 2019 Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) kanssa uudet kumppanuussopimukset, joissa pyrkimyksenä on lisätä tutkimusta energiajärjestelmien sekä strategisten voimajärjestelmien mallintamiseksi sataprosenttisesti uusiutuviksi energiajärjestelmiksi. Lisäksi uusiutuvien polttoaineiden kehityksen ja kaupallistamisen nopeuttamiseksi tarjosimme siemenrahoitusta Soletair Power Oy:lle, joka on suomalainen Power-to-X -alan startup-yritys, sekä allekirjoitimme yhteistyösopimuksen suomalaisen biometanointiteknologian edelläkävijän, Q Power Oy:n, kanssa.

Lisää tietoa osioissa:

Wärtsilä Energy -liiketoiminta
Kestävän kehityksen innovaatiot
Yliopistomaailma tarjoaa hedelmällisen maaperän kestäviä ratkaisuja koskevalle tutkimusyhteistyölle
Yhteistyö on voimaa 
Tuotanto ja tutkimus & kehitys
Sidosryhmäsuhteet

Älykästä ja vähähiilistä merenkulun ekosysteemiä rakentamassa

Wärtsilän tavoitteena on yhdistää älykkäät alukset älykkäisiin satamiin ja johtaa näin merenkulkualan kehitystä kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä, jossa vallitsee suurempi tehokkuus, vähäinen ilmastovaikutus sekä tinkimätön turvallisuus. Olemme sitoutuneita tukemaan asiakkaitamme näiden pyrkimyksissä kohti vähähiilisyyttä sekä tekemään yhteistyötä alan sidosryhmien kuten lainsäätäjän, energiayhtiöiden ja luokitusyhteisöjen kanssa, jotta tavoitteet toteutuisivat.

Valikoimamme sisältää ratkaisuja niin yksittäisten alusten, laivastojen kuin koko arvoketjunkin optimointiin ilmapäästöjen vähentämiseksi sekä meriympäristön suojelemiseksi. Digitalisaatio asettaa alalle uusia vaatimuksia ja tarjoaa myös mahdollisuuksia tehokkuuden parantamiseen koko elinkaaren aikana.

Lanseerasimme vuonna 2019 useita uusia innovaatioita sekä kumppanuuksia vähähiilisyyden tukemiseksi. Näihin kumppanuuksiin kuuluu muun muassa ZEEDS-projekti (Zero Emission Energy Distribution at Sea) sekä Getting to Zero 2030-hanke, joilla edistetään laivateollisuuden nollapäästöjen saavuttamista. Lisäksi Wärtsilä ja Singaporessa sijaitseva PSA Marine ovat sopineet tekevänsä yhteistyötä älykkäiden teknologioiden luomiseksi merenkulkusektorilla sekä IntelliTug-projektissa kehitettyjen ominaisuuksien integroimiseksi uusiin kokoonpanoihin ja konsepteihin, jotka käsittävät hybridi-, sähkö- ja muita puhtaan energian lähteitä.

Lisää tietoa muissa osioissa:

Wärtsilä Marine -liiketoiminta
Kestävän kehityksen innovaatiot
Kartoitamme reittiä kohti päästötöntä merenkulkua
IntelliTug
Erittäin vähäpäästöinen meriliikenne on jo näköpiirissä
Sidosryhmäsuhteet

Vastuullista liiketoimintaa

Wärtsilä on sitoutunut julkisesti päämäärässämme ja strategiassaan kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Arvomme ja toimintaperiaatteemme (Code of Conduct) määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä.

Toimintaperiaatteitamme ja keskeisiä vastuullisen liiketoiminnan ohjeistuksia toteutetaan käytännössä arvo- ja toimintaperiaatekeskusteluilla, edellyttämällä työntekijöiltä henkilökohtaisen toimintaperiaatesitoumuksen allekirjoittamista, verkkokoulutusohjelmalla ja sisällyttämällä toimintaperiaatteet kaikkien työntekijöiden vuosittaisten kehityskeskustelujen asialistalle. Lisäksi Wärtsilällä on käytössä ulkopuolisen tahon ylläpitämä whistleblower-ilmoituskanava, jonka kautta kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus ilmoittaa epäilemistään toimintaperiaatteiden tai yhtiön muiden politiikkojen rikkomuksista. Otimme vuonna 2019 käyttöön uuden Wärtsilän arvo- ja toimintaperiaatekeskustelutilaisuudet kaikille työntekijöille. Keskustelut järjestettiin linjapäälliköiden vetäminä ryhmäkeskusteluina, joihin osallistui yli 13.000 työntekijää (noin 70% kaikista työntekijöistä) vuonna 2019.

Wärtsilän toimintaperiaatteet ja sitä tukevat politiikat nimenomaisesti kieltävät yhtiötä, työntekijöitä ja toimittajia ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä mihinkään toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai luottamuksen rikkoutumiseen. Olemme tietoisia siitä, että monilla toiminta-alueemme markkinoilla on korostunut korruptio- ja petosriski. Näin ollen kaikilta työntekijöiltä vaaditaan kaikilta osin tiukkojen korruption vastaisten määräysten noudattamista. Henkilöstölle järjestetään laajamittaista koulutusta korruption vastaisista periaatteista ja sovellettavasta lainsäädännöstä sekä asiaankuuluvista yhtiön säännöistä ja menettelytavoista.

Tavoitteenamme on edistää hyvinvointia kaikissa paikallisyhteisöissä, joiden piirissä meillä on toimintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi työmahdollisuuksien tarjoamista, verojen ja sosiaalimaksujen hoitamista asianmukaisesti, koulutuksen tarjoamista työntekijöille, yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa ja paikallisten kehityshankkeiden tukemista.

Lisää tietoa muissa osioissa:

Ohjaavat periaatteet
Sisäinen valvonta
Vastuullinen liiketoiminta
Riskit ja riskienhallinta
Kestävä kehitys Wärtsilässä
Kestävän kehityksen lukuja – Määräystenmukaisuus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?