Avaa/sulje valikko
Open navigation

Osakkeenomistajat

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tilikauden 2019 lopussa Wärtsilällä oli 76.889 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus Wärtsilän osakkeenomistajista oli tilikauden lopussa 52,8% (54,5) ja suomalaisten yksityissijoittajien osuus oli 20,4% (17,9). Ulkomaisia osakkeenomistajia oli eniten Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Lisätietoja yhtiön osakkeenomistajista löytyy Wärtsilän sijoittajasivuilta www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Omistajaryhmät 31.12.2019
Ryhmä Osakkaita % Osakkeita %
Yksityiset yritykset 2 840 3,7 26 018 199 4,4
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 125 0,2 23 504 765 4,0
Julkisyhteisöt 47 0,1 69 807 761 11,8
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 020 1,3 39 377 904 6,7
Kotitaloudet 72 383 94,1 120 630 442 20,4
Ulkomaat 474 0,6 111 508 050 18,8
Hallintarekisteröidyt 200 876 269 33,9
Yhteensä 76 889 100,0 591 723 390 100,0
Omistajaryhmät.svg
Osakemäärien jakauma 31.12.2019
Osakkeet Osakkaita % Osakkeita %
1-100 24 012 31,2 1 087 193 0,2
101-1 000 33 520 43,6 13 496 821 2,3
1 001-10 000 16 841 21,9 50 729 613 8,6
10 001-100 000 2 300 3,0 55 657 442 9,4
100 001-1 000 000 183 0,2 45 140 133 7,6
1 000 001-10 000 000 30 0,0 72 715 976 12,3
10 000 001- 3 0,0 152 096 118 25,7
Hallintarekisteröidyt 200 800 094 33,9
Yhteensä 76 889 100,0 591 723 390 100,0

Wärtsilän 50 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2019, pois lukien hallintarekisteröidyt

Omistaja Osakkeita %
1 Invaw Invest AB 104 711 363 17,7
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 31 768 252 5,4
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 616 503 2,6
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 6 400 000 1,1
5 Virala Oy Ab 5 900 000 1,0
6 Kansaneläkelaitos / Eläkevastuurahasto 5 807 730 1,0
7 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 5 180 677 0,9
8 Holdix Oy Ab 4 558 714 0,8
9 Turret Oy Ab 4 102 162 0,7
10 Valtion Eläkerahasto 4 020 000 0,7
11 Keva 3 736 467 0,6
12 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 2 700 000 0,5
13 Juselius Sigrid Stiftelse 2 374 505 0,4
14 Suomen Kulttuurirahasto sr 2 207 497 0,4
15 Schweizerische Nationalbank 2 028 124 0,3
16 Op-Suomi -sijoitusrahasto 1 801 541 0,3
17 Oy Ingman Finance Ab 1 709 000 0,3
18 Nordea Allemansfond Alfa 1 614 914 0,3
19 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 1 598 317 0,3
20 Holding Manutas Oy 1 540 000 0,3
21 Rantanen Tuula Anneli 1 523 798 0,3
22 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 1 434 600 0,2
23 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 1 400 000 0,2
24 Blåberg Olli Edvard 1 220 000 0,2
25 Sr Danske Invest Suomi Osake 1 198 298 0,2
26 Sijoitusrahasto Evli Eurooppa 1 194 681 0,2
27 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse 1 143 642 0,2
28 Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse sr 1 129 518 0,2
29 Veritas eläkevakuutusosakeyhtiö 1 089 966 0,2
30 Nordea Swedish Stars 1 038 709 0,2
31 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 1 023 600 0,2
32 Oy Julius Tallberg Ab 1 021 740 0,2
33 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen 1 017 776 0,2
34 Seb Finlandia Optimized Low Carbon 956 883 0,2
35 Stiftelsen För Åbo Akademi 894 947 0,2
36 Fromond Elsa Margaretha Louise 860 800 0,1
37 William Thurings Stiftelse 840 380 0,1
38 Stockmann Marita 813 678 0,1
39 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 808 000 0,1
40 Livränteanstalten Hereditas 755 470 0,1
41 Von Fieandt Berndt Johan 706 146 0,1
42 Brita Maria Renlundin muistosäätiö 700 000 0,1
43 Sijoitusrahasto Seligson & Co 658 350 0,1
44 Von Julin Sofia Margareta Db 646 000 0,1
45 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden tutkimussäätiö 639 404 0,1
46 Sijoitusrahasto Aktia Capital 600 000 0,1
47 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse 553 161 0,1
48 Markkola Leena 541 661 0,1
49 Barry Staines Linoleum Oy 510 000 0,1
50 Op-Henkivakuutus Oy 507 995 0,1
Yhteensä 236 804 969 40,0

  

Muutokset omistuksessa – liputukset

Arvopaperimarkkinalain mukaan listayhtiön osakkeenomistajilla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle, kun laissa määritellyt rajat saavutetaan, ylitetään tai alitetaan. Alla olevassa taulukossa esitetään yhteenveto Wärtsilän vuonna 2019 saamista liputusilmoituksista. Lisätietoja löytyy Wärtsilän verkkosivuilta osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/liputukset.

Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
22.2.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,94 5,35
26.2.2019 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,07 5,42
22.3.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,82 5,38
26.4.2019 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,02 5,18
3.5.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,95 5,18
7.5.2019 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,00 5,23
10.5.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,98 5,23
21.5.2019 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,02 5,16
24.5.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,97 5,16
31.5.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%
11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Alle 5% Alle 5% Alle 5%

Johdon osakeomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2019 lopussa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 226.930 kpl eli 0,04% koko osakekannasta ja äänivallasta. Lisätietoa hallituksen ja johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistuksesta löytyy osiosta Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä.

Valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 7.3.2019, valtuutti hallituksen päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakeannin suuruus on enintään 57.000.000 osaketta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2018 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää, että tilivuodelta 2019 maksetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?