Avaa/sulje valikko
Open navigation

Strategia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintaan. Tämä luo perustan Wärtsilän Smart Marine- ja Smart Energy -visioille. 

Wärtsilän kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukevat sen vahva asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto. Integroidun palvelu-, järjestelmä- ja tuotetarjonnan ansiosta, joka kattaa asiakkaiden tarpeet koko elinkaaren ajan, yhtiö pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Wärtsilä panostaa laitteiden suorituskyvyn optimointiin päivityksillä, modernisoinneilla, polttoainekonversioilla ja turvallisuusratkaisuilla sekä data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä, mikä tukee myös asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Verkottumisen ja älykkäiden teknologioiden avulla optimoidaan laitteiden suorituskykyä ja tarjotaan strategisesti tärkeää tietoa, joka auttaa asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa. Laitteiden hallinta tukee elinkaariratkaisujen kysyntää tulevaisuudessa ja mahdollistaa uudet ”as-a-service” -liiketoimintamallit.

Wärtsilän digitaalinen muutos lisää asiakkaan saamaa arvoa parantamalla yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla Wärtsilä etsii jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja erityisesti digitalisaatioon luovat tukevan perustan, joka turvaa ja vahvistaa yhtiön aseman markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä.

Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden jatkuva painottaminen tuovat yhtiöön ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja luovat pohjan erittäin suorituskykyiselle organisaatiolle. Toiminnan erinomaisuus takaa, että Wärtsilän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta asiakkaiden eduksi.

Strategian toteutus vuonna 2019

Wärtsilä otti vuonna 2019 käyttöön monia uusia strategiansa toteuttamista tukevia konsepteja ja ratkaisuja. Niistä esimerkkejä ovat uudet merenkulun navigointiratkaisut, energiamarkkinoille tarkoitettu uusi moottorit ja varastointiteknologian yhdistävä hybridiratkaisu sekä huoltoratkaisut, jotka hyödyntävät edistyksellistä diagnostiikkaa suorituskyvyn optimoimiseksi.

Wärtsilän Smart Marine- ja Smart Energy ‑aloitteet toivat useita merkittäviä tilauksia, jotka osoittavat, että tämä lähestymistapa on kaupallisesti onnistunut. Tilauksista merkittävimpien joukossa oli alusten toimintojen optimointiratkaisun toimittaminen Anglo-Easternin yli 600 aluksen laivastolle. Wärtsilä sai myös ensimmäisen SmartDock-tilauksen, mikä teki siitä maailman ensimmäisen kaupallisesti saatavilla olevan automatisoidun satamaanajon ratkaisun. Joustavien voimaratkaisujen tarve uusiutuvan energian käytön kasvun tukemiseksi ja verkon luotettavuuden turvaamiseksi näkyi energian varastointi- ja optimointiratkaisujen kysynnän vahvana kasvuna. Saatuihin tilauksiin lukeutui Kaakkois-Aasiasta saamamme kokonaiskapasiteetiltaan 100 MW/100 MWh:n energianvarastointiprojekti. Energian varastointijärjestelmä, johon kuuluu edistyksellinen energianhallinnan ohjelmistoalustamme GEMS, auttaa aluetta vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Joustavuuden etuja korostaa myös toinen Wärtsilän saama tilaus, joka koskee 200 MW:n moottorivoimalan toimitusta Kambodžaan. Nopeasti käynnistyvä voimala tuo verkkoon kaivattua lisäkapasiteettia sekä säätöjoustoa, joka mahdollistaa uusiutuvan energian integroimisen sähköjärjestelmään tulevaisuudessa entistä suuremmassa laajuudessa.

Yhteistyö alan sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää kehitettäessä teknologioita, joita tarvitaan markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin vastaamiseksi. Wärtsilä solmi vuoden aikana useita uusia kumppanuussopimuksia, joista osa tähtää uusiutuvien polttoaineiden kehityksen ja kaupallistamisen nopeuttamiseen energiamarkkinoilla ja osa on yhteisiä aloitteita, joilla pyritään edistämään meriteollisuuden siirtymää kohti hiilineutraaliutta.

Uuden tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen Smart Technology Hubin rakentamisessa saavutettiin vuonna 2019 useita tärkeitä merkkipaaluja. Projekti eteni suunnittelusta toteutusvaiheeseen, kun kaivuu- ja rakennustyöt aloitettiin elokuussa ja Smart Partner Campukselle valittiin ensimmäiset kumppanit.

Wärtsilä jatkoi monipuolisia johtamistaitojen kehittämisohjelmiaan. Virtuaalisten oppimisratkaisujen kehittämiseen panostetaan entistä voimakkaammin, sillä ne sekä tuovat helppoutta ja joustavuutta oppimismahdollisuuksien hyödyntämiseen että säästävät aikaa ja kustannuksia. Vuoden 2019 puolivälissä käynnistettiin uusi ylimmälle johdolle tarkoitettu johtamistaitojen kehitysohjelma, joka keskittyy kestävän tuloshakuisen yrityskulttuurin luomiseen Wärtsilälle. Ohjelman koulutusaiheita ovat tuloksellisten tiimien johtaminen, erinomainen johtaminen ja suoritus sekä asiakaslähtöisyys.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus on Wärtsilän tärkeimpiä painopisteitä. Maailmanlaajuisena tavoitteena on poissaoloon johtavien työtapaturmien nollataso. Vuonna 2019 poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuusindeksi oli 2,25, jossa on laskua 10% edellisvuodesta. Vuoden mittaan Wärtsilässä toteutettiin ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla turvallisuuskulttuuria pyrittiin vahvistamaan entisestään. Kohokohtina johdon turvallisuuskierrokset kasvoivat 56%, ja läheltä piti ‑tilanteiden raportointi kasvoi 14% edellisvuodesta. Lisäksi yhteensä 3.900 henkilöä suoritti etulinjatoimintojen työntekijöille tarkoitetun Champions in Safety ‑turvallisuuskoulutusohjelman. Wärtsilä järjesti maaliskuussa viidettä kertaa maailmanlaajuisen turvallisuuspäivän, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Wärtsilän ihmishenkiä pelastavista säännöistä.

Taloudelliset tavoitteet ja toteuma vuonna 2019

Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin maailmanlaajuinen BKT sekä pitää liikevoittomarginaali 14%:n (korkeasuhdanne) ja 10%:n (matalasuhdanne) välillä. Lisäksi tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 0,50:ssä ja jakaa osinkona vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin.

Wärtsilän liikevaihto vuonna 2019 oli edellisvuoden tasolla, minkä myötä Wärtsilän liikevaihdon keskimääräinen kasvu viiden vuoden ajanjaksolla oli 2% vuodessa. Maailmanlaajuinen BKT:n kasvu oli arvioiden mukaan 3% vuonna 2019, ja keskimääräinen kasvu viiden vuoden ajanjaksolla oli 1,9% vuodessa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 457 miljoonaa euroa eli 8,8% liikevaihdosta. Kannattavuus jäi alle pitkän aikavälin tavoitteen, sillä kustannusylitykset tietyissä monimutkaisissa merenkulun ja energialiiketoiminnan projekteissa sekä odotettua vähäisemmät energialaitetoimitukset heikensivät liiketulosta. Nettovelkaantumisaste nousi 0,30:een johtuen pitkälti uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöönotosta. Vuokrasopimusvelat pois lukien nettovelkaantumisaste oli 0,22. Hallituksen osinkoehdotus 0,48 euroa osaketta kohti on 130,8% osakekohtaisesta tuloksesta.

Taloudelliset tavoitteet Kehitys vuonna 2019 Kehitys vuonna 2018
Liikevaihdon kasvu nopeampi kuin globaali BKT:n kasvu 0% 5%:n kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 10-14% 8,8% 11,2%
Nettovelkaantumisaste alle 0,50 0,30 0,14
Osingonmaksu vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin 130,8%1 73,7%
1 Hallituksen ehdotus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?