Avaa/sulje valikko
Open navigation

Vuosi 2019

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Liiketoimintaympäristö, tilauskertymä ja tilauskanta

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysyntä tammi-joulukuussa 2019 oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Merenkulun markkinoilla laitteiden tilauskertymään vaikutti alhaisempi rikkipesuritilausten määrä ja uusien alusten tilausten vähäisyys tietyillä alussegmenteillä. Energiamarkkinoilla pitkittyneet investointipäätökset rasittivat kysyntää läpi vuoden. Huoltokysyntä oli kuitenkin vankkaa molemmilla markkinoilla. 

Wärtsilän vuoden 2019 tilauskertymä  laski  16% 5.327 miljoonaan euroon (6.307) edellisvuodesta johtuen alhaisemmista laitetilausmääristä molemmissa liiketoiminnoissa. Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,22). Wärtsilä Marinen osuus tilauskertymästä oli 66% ja Wärtsilä Energyn osuus 34%. Huoltotoiminnan tilaukset kasvoivat 3% 2.676 miljoonaan euroon (2.598).

Joulukuun lopun tilauskanta laski 5% 5.878 miljoonaan euroon (6.166). Wärtsilä Marinen osuus tilauskannasta oli  65% ja Wärtsilä Energyn osuus  35%.

Liikevaihto ja liiketulos

Wärtsilän vuoden 2019 liikevaihto säilyi vakaana edellisvuoteen nähden ollen 5.170 miljoonaa euroa (5.174). Korkeammat merenkulun laitetoimitukset ja huoltotoiminnan kasvu kattoivat energialiiketoiminnan laitetoimitusten laskun. Wärtsilä Marinen osuus liikevaihdosta oli 64% ja Wärtsilä Energyn osuus 36%. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 3% 2.502 miljoonaan euroon (2.419). Valuuttakurssimuutokset huomioiden huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 2%. Wärtsilän liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä ja 20% Yhdysvaltain dollareissa. Loppuosa liikevaihdosta jakautui usean valuutan kesken.

Tilikauden liiketulos oli  362 miljoonaa euroa (543) eli 7,0% liikevaihdosta (10,5). Vertailukelpoinen liiketulos oli  457 miljoonaa euroa (577) eli 8,8% liikevaihdosta (11,2). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 95 miljoonaa euroa (35) rakennejärjestelykuluja sekä Etelä-Koreassa sijainneen Wärtsilä Hyundai Engine Company (WHEC) -yhteisyrityksen sulkemiseen liittyviä lisäkuluja. Wärtsilä Marinen vertailukelpoinen liiketulos oli 305 miljoonaa euroa (380) eli 9,1% liikevaihdosta (13,5). Wärtsilä Energyn vertailukelpoinen liiketulos oli 152 miljoonaa euroa (197) eli 8,3% liikevaihdosta (8,4). Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli  498 miljoonaa euroa (621) eli 9,6% liikevaihdosta (12,0). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 41 miljoonaa euroa (43). Tulosluvut sisältävät 152 miljoonaa euroa kuluja, jotka liittyvät kustannusylityksiin tietyissä suurissa ja monimutkaisissa projekteissa Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Tästä 51 miljoonaa euroa kirjattiin Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa ja 101 miljoonaa euroa Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa. Korjaavat toimenpiteet, joilla estetään vastaavien ongelmien esiintyminen tulevaisuudessa, sisältävät teknisten arvioiden ja toimittajien hyväksymisprosessin tiukemman valvonnan sekä projektinhallintaorganisaation vahvistamisen.

Rahoituserät olivat tammi-joulukuussa -47 miljoonaa euroa (-40). Nettokorot olivat -12 miljoonaa euroa (-7). Tulos ennen veroja oli 315 miljoonaa euroa (502). Verot olivat 97 miljoonaa euroa (116), mikä vastaa 30,7 prosentin efektiivistä verokantaa (23,1). Efektiivistä verokantaa rasittivat aikaisempiin tilikausiin liittyvät verokulut. Tilikauden tulos oli 218 miljoonaa euroa (386). Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,65) ja osakekohtainen oma pääoma 4,05 euroa (4,09). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,5% (18,1) ja oman pääoman tuotto  (ROE) 9,0% (16,1).

Konsernin_liikevaihdon_kehitys.svg
Tulos.svg
Toimitetut megawatit
2019 2018 Muutos
Marine 1 505 1 087 38%
Energy 2 072 3 706 -44%
Wärtsilän toimitukset yhteensä 3 577 4 793 -25%
Yhteisyritysten toimitukset 432 756 -43%
Toimitukset yhteensä 4 009 5 549 -28%

Rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 232 miljoonaa euroa (470) vuonna 2019. Rahavirran heikentyminen johtui liiketuloksen laskusta ja nettokäyttöpääoman kasvusta. Jälkimmäisen taustalla oli pääosin tuleviin rikkipesuritoimituksiin liittyvän vaihto-omaisuuden kasvu. Nettokäyttöpääoma oli tilikauden lopussa 732 miljoonaa euroa (581) eli 138 miljoonaa euroa alhaisempi kuin syyskuun lopussa. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 452 miljoonaa euroa (584). Syyskuun lopussa saatujen ennakoiden määrä oli  609 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat kauden lopussa 369 miljoonaa euroa (487). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat  640 miljoonaa euroa (640).

Wärtsilällä oli korollisia lainoja joulukuun lopussa yhteensä 1.096 miljoonaa euroa (823). Kasvu johtuu suurelta osin  188 miljoonan euron vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti. Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden aikana, oli yhteensä 99 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 997 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä kohosi 726 miljoonaan euroon (333) johtuen heikosta rahavirrasta ja IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Nettovelkaantumisaste oli  0,30 (0,14) ja omavaraisuusaste 40,8% (44,4). Vuokrasopimusvelat pois lukien nettovelkaantumisaste oli 0,22.

Lainat.svg
Pitkaaikaisten_lainojen_eraantymisprofiili.svg
Vahvistetut_luottolimiittisopimukset.svg
Nettovelkaantumisaste.svg

Investoinnit

Aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 116 miljoonaa euroa (110) vuonna 2019. Yritysostoinvestoinnit olivat 6 miljoonaa euroa (196). Vertailukauden luku sisältää Transas-yritysoston, joka saatiin päätökseen toukokuussa 2018. Kauden poistot ja arvonalentumiset olivat 180 miljoonaa euroa (130). Kasvu johtuu uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta.

Vuonna 2020 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvien investointien odotetaan olevan poistoja ja arvonalentumisia alemmalla tasolla.

Bruttoinvestoinnit.svg

Yrityshankinnat ja -myynnit

Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa brittiläisen Ships Electronic Services Ltd:n (SES), joka on erikoistunut pääasiassa kaupallisten ja vapaa-ajan alusten navigointi- ja viestintäelektroniikkaan sekä asennukseen, huoltoon ja korjauspalveluihin. Vuonna 1974 perustetun SES:n pääkonttori sijaitsee Rochesterissä, ja sillä on myös yhdeksän muuta toimipistettä Isossa-Britanniassa.

Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä omistamansa ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) osakkeet Ison-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkinasektoreihin. ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille. Yrityksellä on noin 120 työntekijää. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 21 miljoonaa euroa. Kauppa edellyttää hyväksyntöjä, ja se odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 alkupuolella.

Strategiset toimenpiteet ja kumppanuudet

Huhtikuussa Wärtsilä teki sopimuksen siemenrahoituksen antamisesta Soletair Power Oy:lle, suomalaiselle Power-to-X-alan start-up-yritykselle. Soletair Power Oy on kehittänyt konseptin, joka parantaa rakennusten sisäilman laatua tuottamalla sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista synteettistä uusiutuvaa polttoainetta. Tätä seurasi toukokuussa ilmoitus tutkimusyhteistyöstä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kanssa koskien strategista energiajärjestelmien mallintamista, jonka tavoitteena on ymmärtää ja kehittää tapoja siirtyä kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä. 

Kesäkuussa Wärtsilä teki sähkölaitetoimittaja Aggrekon kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on esitellä voimantuotantomarkkinoille uusi konsepti, joka on rakennettu Wärtsilän Modular Block -ratkaisun ympärille. Yhteistyö mahdollistaa myös uusia liiketoiminta- ja rahoitusmalleja kuten voimantuotanto palveluna tai vuokraaminen. 

Syyskuussa Wärtsilä ja suomalainen biometanointiyritys Q Power Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä ja kaupallistamista. Yritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen markkinaa ja luodakseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia biometanoinnille ja synteettisille polttoaineille maailmanlaajuisesti.

Lokakuussa Wärtsilä oli mukana perustamassa maailmanlaajuista operatiivisen teknologian kyberturvallisuusliittoa, jonka tavoitteena on kattaa vaaralliset aukot operatiivisen teknologian ja teollisuuden ohjausjärjestelmien turvallisuudessa. Operatiivinen teknologia käsittää laitteistot ja ohjelmistot, joita käytetään fyysisten järjestelmien kuten tehtaiden, voimalaitosten, alusten tai satamien koneiden ohjaamiseen. Asioiden internet ja älykkäiden tehtaiden tuotantojärjestelmien yhteenliitettävyys tuovat näihin ympäristöihin huomattavasti ja nopeasti kasvavan vakavien tietoturvaloukkausten riskin.

Marraskuussa  Wärtsilä ja singaporelainen  PSA Marine  ilmoittivat yhteistyöstä älykkäiden teknologioiden luomiseksi merenkulkusektorille. Erityisiä yhteistyöalueita ovat muun muassa vähäpäästöisten energia- ja propulsiojärjestelmien käyttöä edistävien sähkö- tai hybriditeknologioiden käyttö, seuraavan sukupolven älykkäiden alusteknologioiden käyttöönotto, suojatun yhteyden hyödyntäminen alusten ja satamien välisessä tiedonsiirrossa sekä markkinointi- ja bränditoiminta, joka lisää yleistä tietoisuutta.

Joulukuussa  Wärtsilä allekirjoitti strategisen kehittämissopimuksen kiinalaisen valtio-omisteisen laivanrakentajan CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limitedin kanssa. Viisivuotisen sopimuksen tarkoituksena on luoda kehykset yhteistyölle sekä toimintamekanismi hybridivoimajärjestelmien tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Wärtsilä tukee Huangpu Wenchongia suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana teknologisilla innovaatioilla, järjestelmävalinnalla, suorituskykylaskelmilla ja pitkäaikaisilla palveluilla.

Innovaatio, tutkimus ja kehitys

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat vuonna 2019 yhteensä 164 miljoonaa euroa (165) eli 3,2% liikevaihdosta (3,2). Tärkeimmät painopistealueet olivat digitalisaatio, hyötysuhteen kehittäminen, polttoainejoustavuus ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen.

Vuoden aikana Wärtsilä 31 -moottorin sovellusmahdollisuudet laajenivat, kun puhtaasti kaasukäyttöinen 31SG -moottori tuotiin saataville merenkulkusektorille ja 31DF -monipolttoainemoottorin käyttöalue laajennettiin kattamaan voimantuotantomarkkinat. Wärtsilä 31SG -moottori vähentää entisestään omistajuuden kokonaiskustannuksia sekä ympäristövaikutuksia aluksilla, jotka liikennöivät alueilla, joilla on kehittynyt kaasuntoimitusinfrastruktuuri. Kaasun käyttö ja kipinäsytytteinen moottori mahdollistavat entistä tarkemman palamistapahtuman optimoinnin vähentäen samalla kasvihuonekaasupäästöjä ja helpottaen mukautumista vaihtoehtoisiin kaasupolttoaineisiin kuten LPG:hen. Wärtsilä 31SG -moottori sopii erinomaisesti hybridisovelluksiin, sillä se tarjoaa erinomaisen hyötysuhteen. Se myös mahdollistaa alhaisemmat investointikustannukset, mikä auttaa energian varastointiin liittyvien lisäkustannusten kattamisessa. Wärtsilä 31DF -moottori puolestaan tarjoaa vertaansa vailla olevaa avoimen kierron tehokkuutta, polttoainejoustavuutta ja ennennäkemättömiä dynaamisia toimintaominaisuuksia markkinoille, joilla kaasua odotetaan mutta joilla sitä ei vielä toistaiseksi ole saatavilla tai joilla kaasupolttoaineiden saatavuus tai hinta aiheuttavat huolta. 

Energiamarkkinoille Wärtsilä lanseerasi Engine+ Hybrid Energy -ratkaisun, joka yhdistää moottorit ja energiavarastoinnin. Ratkaisu muodostaa täysin integroidun, automatisoidun järjestelmän, joka tarjoaa luotettavaa ja ympäristön kannalta kestävää voimantuotantoa paremmalla hyötysuhteella erillissähköverkkojen käyttäjille ja voimantuottajille. Ratkaisulla pystytään huomioimaan muuttuva ja vaihteleva tuotantoympäristö, vastaamaan muuttuvaan energiantarpeeseen välittömästi sekä tarjoamaan säätökapasiteettia. Ohjausalusta GEMS ottaa automaattisesti käyttöön saatavilla olevat laitteet ja ottaa myös huomioon kaikki operatiiviset rajoitukset optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi Wärtsilä esitteli Modular Block -voimalaitosratkaisun. Tämä esivalmistettu, modulaarisesti koottava ja laajennettavissa oleva kehys Wärtsilän keskinopeille 34SG -kaasumoottorigeneraattoreille mahdollistaa paikan päällä käytettävän asennusajan lyhenemisen useista kuukausista muutamaan viikkoon. Se myös tuo Wärtsilän kehittyneen keskinopean moottoriteknologian saataville sovelluksiin, joissa tavanomainen räätälöity, pysyvä rakennelma ei olisi tarkoituksenmukainen. 

Digitaaliseen kehitykseen sisältyi Wärtsilä Onlinen julkistaminen. Kyseessä on uusi verkkopohjainen asiakasalusta, jonka tarkoituksena on tarjota huippuluokan tukipalvelua, jonka avulla asiakkaat pystyvät hallinnoimaan laitteitaan paremmin. Wärtsilä Online mahdollistaa mobiilikäytön ja reaaliaikaisen yhteistyön sekä tuo uusia ominaisuuksia älykästä kunnossapidon hallintaa varten. Wärtsilä esitteli myös digitaalisen version Operimista, toiminnan tehokkuuden parantamisen ja seurannan työkalusta, Navi-Plannerin, uuden laivareitin suunnittelu- ja optimointiratkaisun, sekä Expert Insightin, ennakoivan huollon ratkaisun. Operim täydentää fyysisiä tuotteita digitaalisella tiedonkeruulla ja pilvipohjaisella analytiikalla. Keskeisten suorituskykymittareiden jatkuva seuranta ja raportointi sekä virtuaalinen instrumentointi mahdollistavat toiminnan tehokkuuden parantamisen. Kerätty data toimitetaan järjestelmän käyttäjälle reaaliajassa, mikä mahdollistaa asianmukaisen ja oikea-aikaisen manuaalisen tai autonomisen päätöksenteon ennakoivasti tai mukautuvasti. Wärtsilän omistaman Transasin kehittämä Navi-Planner hyödyntää verkottunutta ECDIS-karttajärjestelmää (Electronic Chart Display and Information System) ja lyhentää näin merkittävästi reittisuunnittelua sekä tarjoaa vähimmäisnavigointiturvallisuusstandardin kokemattomammalle miehistölle. Expert Insight mahdollistaa ennakoivan asiakastuen antamisen Wärtsilä Expertise Centre -osaamiskeskuksista, mikä puolestaan varmistaa tarkan pitkän aikavälin näkemyksen ennakoivaa huoltostrategiaa varten. Ratkaisu hyödyntää laitteiden ja järjestelmien reaaliaikaisessa valvonnassa tekoälyä ja edistynyttä diagnostiikkaa parantaen siten turvallisuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta.

Tutkimus_ja_kehitysmenot.svg

Rakennejärjestelyohjelmat

Tammikuussa 2019 Wärtsilä julkisti konserninlaajuisen ohjelman, joka koskee yhtiön liiketoimintojen ja resurssien mukauttamista tulevaisuuden kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1.200 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti ja tuovan 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Ohjelman kustannukset ovat arviolta 75 miljoonaa euroa.

Suunnitelluista toimista valtaosa toteutettiin vuoden aikana. Vuoden 2019 loppuun mennessä säästöjä syntyi noin 50 miljoonaa euroa, josta huomattava osa oli tuotantomääriin liittyvää. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset olivat noin 70 miljoonaa euroa. Loput säästöt ja kustannukset kirjataan vuoden 2020 aikana.

Henkilöstö

Wärtsilän henkilöstömäärä joulukuun lopussa oli 18.795 (19.294). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-joulukuussa oli 19.110 (18.899). Wärtsilä Marinen henkilöstömäärä oli kauden lopussa  13.460 (13.582)  ja Wärtsilä Energyn henkilöstömäärä 5.335 (5.712).

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (20) työskenteli Suomessa ja 42% (40) muualla Euroopassa. Henkilöstöstä 23% (24) työskenteli Aasiassa, 11% (11) Amerikassa ja 4% (4) muissa maissa.

Henkilosto.svg

Muutokset ylimmässä johdossa

Alid Dettke (38, fil. kand. kaksoistutkinto), nimitettiin henkilöstöjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 24.10.2019 alkaen. Dettke on työskennellyt Wärtsilässä marraskuusta 2017 lähtien ja on viimeksi toiminut avoimesta innovaatiotoiminnasta vastaavana johtajana.

Päivi Castrén toimi henkilöstöjohtajana 24.10.2019 saakka.

Marco Ryan toimi johtokunnan jäsenenä ja Chief Digital Officerina 17.7.2019 saakka. Hänen lähtönsä jälkeen Wärtsilän digitaalinen toiminta yhdistettiin Marine- ja Energy-liiketoimintoihin.

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Kasvava ympäristötietoisuus tuo perustavanlaatuisia muutoksia sekä merenkulku- että energia-alalle. Monipuolinen teknologia ja erikoistuneet palvelut antavat Wärtsilälle hyvät valmiudet vähentää päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta sekä auttaa asiakkaita varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Tutkimus- ja kehitystyön painopisteenä ovat jatkossakin kehittyneet ympäristöteknologiat ja -ratkaisut. Wärtsilä korostaa vastuullista liiketoimintaa ja on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatteita.

Vastuullinen liiketoiminta

Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat Wärtsilän liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä. Toimintaperiaatteita täydentävät koko konsernin kattavat politiikat, mukaan lukien laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva politiikka sekä lahjonnan ja lahjusten torjuntaa, säännöstenmukaisuuden raportointia sekä hankintoja ja ostoja koskevat politiikat.

Wärtsilä soveltaa toimintaperiaatteitaan aktiivisesti, edistää niiden täytäntöönpanoa tehokkaalla henkilöstölle suunnatulla viestinnällä ja valvoo sisäisesti periaatteiden noudattamista varmistaakseen, että ne ymmärretään ja niihin sitoudutaan kaikkialla organisaatiossa. Code of Conduct ‑koulutuksen oli suorittanut vuoden 2019 lopussa 17.727 työntekijää eli 94% koko henkilöstöstä.

Toimittajat ja liikekumppanit ovat kiinteä osa Wärtsilän tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvoketjua. Heidän edellytetään noudattavan samoja korkeita juridisia ja eettisiä normeja sekä liiketapoja kuin Wärtsilä itsekin noudattaa. Tiedot Wärtsilän vaatimuksista sisällytetään toimittajille suunnattuihin sopimusmalleihin.

Ympäristövastuu

Wärtsilän pääasiallinen panos yritysten ympäristösuorituskyvyn parantamiseen on tarjota asiakkaille luotettavia ja turvallisia teknologioita ja palveluja, jotka tukevat merenkulku- ja energia-alan kestävää kehitystä ja auttavat täyttämään ympäristömääräykset. Wärtsilän tuotteiden ja ratkaisujen suunniteltu käyttöikä on jopa 30 vuotta. Siksi keskittyminen tuotteen tai järjestelmän suorituskyvyn parantamiseen on ratkaisevan tärkeä osa tutkimus- ja tuotekehitystyötä, samoin kuin suorituskyvyn elinkaarioptimointi. Tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamisen lisäksi Wärtsilä valvoo jatkuvasti oman toimintansa vaikutuksia ja pyrkii vähentämään energiankulutusta tuotantolaitoksissaan.

Wärtsilän laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka määrää yhtiön tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten hallinnan periaatteet. Ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen liittyvät mahdolliset riskit liittyvät pääasiassa päästörajoituksiin ja asiakkaiden asennemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön osalta. Riskejä hallitaan keskittymällä T&K-toiminnassa tuotteiden hyötysuhteen parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen sekä kehittämällä laaja tuotevalikoima, mukaan lukien jätteiden määrän vähentämiseen, melun vähentämiseen sekä jätevesien ja painolastivesien käsittelyyn liittyvät teknologiat. Vuonna 2019 T&K-investoinnit olivat yhteensä 164 miljoonaa euroa eli 3,2% liikevaihdosta. Näistä investoinneista valtaosa tähtää ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Yksi merkittävistä kestävän kehityksen innovaatioihin liittyvistä saavutuksista oli Wärtsilä 31 -moottorin sovellusmahdollisuuksien laajentuminen, kun puhtaasti kaasukäyttöinen 31SG -moottori tuotiin saataville merenkulkusektorille ja 31DF -monipolttoainemoottorin käyttöalue laajennettiin kattamaan voimantuotantomarkkinat. Näiden moottoreiden kehityksen pohjana on Wärtsilän sitoutuminen kaasumoottoreidensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 15 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Merenkulun markkinoille Wärtsilä lanseerasi useita älykkään merenkulun ekosysteemin visiota tukevia ratkaisuja, mukaan lukien uusia sähköisen navigoinnin ratkaisuja, hybridiratkaisuja sekä älykkäämpään suorituskykyyn ja parempaan kannattavuuteen tähtäävää tarjontaa. Energiamarkkinoille Wärtsilä esitteli hybridienergiaratkaisun syrjäisiä verkkoja varten sekä Modular Block -voimalaitosratkaisun, joka mahdollistaa paikan päällä käytettävän asennusajan lyhenemisen useista kuukausista muutamaan viikkoon.

Sosiaalinen vastuu ja työsuhdeasiat

Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja tarjoaa henkilöstölle työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Wärtsilä on allekirjoittanut YK:n Global Compact ‑aloitteen ja tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia. Työntekijöiden tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva konsernipolitiikka ohjaa yhtenäisesti kaikkien Wärtsilä-yhtiöiden käytäntöjä. Henkilöstöjohtamisen prosesseja ja työkaluja sekä yhteisiä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti yli maa- ja organisaatiorajojen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Wärtsilän kaikki yksiköt noudattavat globaalia tehtävien vaativuusluokittelua ja yhtenäisiä palkitsemisperiaatteita, joilla varmistetaan läpinäkyvyys ja kaikkien työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu.

Wärtsilän henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnoilla on käytettävissään tarvitsemansa resurssit sekä osaavat ja motivoituneet työntekijät. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi henkilöstölle tarjotaan laajasti erilaisia sisäisiä koulutuksia, joiden aiheita ovat mm. konetekniikka, työterveys ja -turvallisuus, kielet ja kulttuuri, projektinhallinta, ympäristö ja johtaminen. Wärtsilän henkilöstölle kertyi keskimäärin 2,07 koulutuspäivää vuonna 2019.

Wärtsilä pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen ja sopimuskumppaneilleen työolosuhteiltaan turvallisen työpaikan sekä minimoimaan tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit. Yhtiön työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön toimintaperiaatteissa, laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Kaikilta Wärtsilän yksiköiltä vaaditaan QEHS-politiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia. Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vuonna 2019 konsernin poissaoloon johtavien tapaturmien taajuusindeksi oli 2,25 (2,50).  

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen kirjattuja ihmisoikeuksia. Wärtsilä on myös allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja tukee siten sen ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatteita. Työntekijät eivät saa rikkoa näitä oikeuksia millään tavoin, eivät suoraan eivätkä välillisesti. Wärtsilä ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Ihmis- ja työelämän oikeudet ovat osa toimintaperiaatekoulutusta, ja ne on sisällytetty Wärtsilän tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskevaan politiikkaan sekä yhtiön toimittajakäsikirjaan.

Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt

Wärtsilän toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka ja itsenäisiä välittäjiä koskeva ohjeistus (broker directive) nimenomaisesti kieltävät yhtiötä ja sen työntekijöitä ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai lojaaliusrikkomukseen. Näissä ohjeissa velvoitetaan noudattamaan paikallisia korruption vastaisia lakeja kaikissa maissa, joissa Wärtsilä nyt tai tulevaisuudessa toimii, ja kehotetaan raportoimaan mahdollisista rikkomuksista.

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön toiminta-alueilla. Siksi kaikilta työntekijöiltä edellytetään tiukkojen korruption vastaisten menettelytapojen ehdotonta noudattamista. Henkilöstölle järjestetään laajalti koulutusta lahjonnan vastaisista periaatteista ja lainsäädännöstä sekä yhtiön niitä koskevista politiikoista ja toimintatavoista. Vuoden 2019 loppuun mennessä 86% Wärtsilän työntekijöistä oli osallistunut lahjonnan torjuntaa koskevaan koulutukseen. Henkilöstöä kannustetaan antamaan palautetta ja kertomaan havaitsemastaan kyseenalaisesta toiminnasta linjajohdolle tai suoraan compliance-toiminnolle, lakiasiainosastolle tai sisäiselle tarkastukselle. Wärtsilällä on myös työkalu, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa rikkomuksista.

Raportointisegmentit

Wärtsilä Marine -liiketoiminta

Toimintaympäristö

Vuonna 2019 uusien alusten rakentamisesta kirjattiin 1.153 sopimusta (1.237 vuonna 2018, lukuun ottamatta raportointikauden jälkeen rekisteröityjä tilauksia). Taloudellinen epävarmuus, kauppajännitteet ja sääntelyyn liittyvät seikat johtivat vaimeaan alustilausmäärään erityisesti kauppalaivamarkkinoilla. Vuoden aikana ilmoitettiin useista telakoiden yhdistämisistä telakoiden pyrkiessä parantamaan kilpailukykyään ja hallitsemaan paremmin vallitsevaa ylikapasiteettia.

Tilausmäärä säilyi vakaana kaasunkuljetusalusten segmentillä johtuen nesteytetyn maakaasun (LNG) kysynnän kasvusta, kaasun kasvavasta roolista maailmanlaajuisessa energiantuotannossa ja vakaista rahtihinnoista. Risteilyalussegmentillä tilaukset keskittyivät pieniin ja keskikokoisiin aluksiin, minkä taustalla oli kasvava kiinnostus luksus- ja tutkimusmatkaristeilyjä kohtaan sekä suurten laivojen rakentamisen kapasiteettirajoitteet. Matkustajalauttasegmentillä investointeja ohjasi edelleen pääasiassa vanhempien alusten korvaaminen. Matkustajalauttamarkkinat pysyivät tasapainossa kysynnän ja tarjonnan suhteen. Offshore-segmentillä laivatilauksia rasittivat käytöstä poistettujen alusten uudelleenaktivointi ja parannukset sekä alusten käyttöasteen ja päivähintojen hidas kasvu.

Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ja sääntely kannustavat yhä suurempiin ponnisteluihin merenkulkualan ympäristöjalanjäljen minimoimiseksi. Tämän vuoksi nesteytetty maakaasu polttoaineena ja hybridiakkuyksiköt herättävät yhä enemmän kiinnostusta kaikilla alussegmenteillä. Vaikka polttoaineiden hintaerot tukevat investointeja rikkipesuriteknologiaan, epävarmuus tulevasta kehityksestä ja polttoaineen saatavuudesta on viivästyttänyt asiakkaiden päätöksentekoa.

Huoltokysyntä merenkulun markkinalla oli vakaata. Kehitys oli positiivisinta kauppalaivasegmentillä sekä risteilyalus- ja matkustajalauttasegmentillä. Risteilyalussegmentillä kysyntä keskittyi automaatio- ja navigaatioratkaisujen huoltoon. Kauppalaivojen osalta kysyntä kasvoi erityisesti kaasunkuljetusalusten segmentillä, koska nesteytetyn maakaasun kaupan kasvu jatkui ja nesteytetyn maakaasun kuljetusalukset saavuttivat suurten huoltojen aikaikkunan. Konttilaivojen segmentillä taloudellinen ja kaupankäyntiin liittyvä epävarmuus johtivat heikompaan huoltokysyntään. Offshore-tukialusten segmentillä kysyntä koheni matalalta tasolta johtuen laivaston uudelleenaktivoinnista ja alusten parantuneesta käyttöasteesta.

Taloudellinen kehitys

Vuoden 2019 tilauskertymä oli 3.517 miljoonaa euroa (3.945) laskien 11% edellisvuodesta. Tilaus-laskutussuhde oli 1,06 (1,40). Huoltotoiminnan tilauskertymä laski 2% 1.715 miljoonaan euroon (1.747), ja laitteiden tilauskertymä laski 18% 1.802 miljoonaan euroon (2.198). Tilauskanta oli joulukuun lopussa 3.799 miljoonaa euroa (3.651) eli 4% korkeampi kuin edellisvuonna.

Kysyntä oli vahvinta sekä perinteiset kauppalaivat että kaasunkuljetusalukset sisältävällä kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 40% laitteissa ja 35% huollossa. Tältä segmentiltä saatuihin tilauksiin sisältyi strategisesti tärkeä tilaus toimittaa alusten toimintojen optimointiratkaisu Anglo-Easternin yli 600 aluksen maailmanlaajuiselle laivastolle sekä useita kaasuratkaisu-, voimantuotantoratkaisu- ja huoltosopimustilauksia kaasunkuljetusaluksille. Kysyntä oli vahvaa myös risteilyalus- ja matkustajalauttasegmentillä, jolla Wärtsilä sai useiden risteilylaivojen laitetilausten lisäksi tilauksen integroidun tuote-, järjestelmä- ja ratkaisupaketin toimittamisesta Wasalinen uuteen, tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen RoPax-lauttaan.

Liikevaihto kasvoi 18% 3.330 miljoonaan euroon (2.815) edellisvuodesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 4% 1.639 miljoonaan euroon (1.577). Uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 37% 1.691 miljoonaan euroon (1.238) johtuen suurelta osin rikkipesuritoimitusten huomattavasta kasvusta. Vertailukelpoinen liiketulos oli 305 miljoonaa euroa (380) eli 9,1% liikevaihdosta (13,5). Tuloksen lasku johtuu pääosin 51 miljoonan euron kuluista, jotka liittyvät tiettyjen kaasuratkaisutoimitusten kustannusylityksiin, sekä yhteisyritysten pienemmästä tulosvaikutuksesta. Vertailukauden tulosta nosti pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu 27 miljoonan euron myyntivoitto. Kannattavuuteen vaikutti myös laitetoimitusten suurempi osuus vuoden 2019 liikevaihtojakaumassa.

Wärtsilä Energy -liiketoiminta

Toimintaympäristö

Kysyntä nestemäistä polttoainetta tai kaasua käyttävien voimaloiden markkinoilla oli selvästi alhaisempi kuin edellisvuonna. Energiapolitiikkaa kehitetään kunnianhimoisten hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi, ja sähkölaitokset jatkavat investointisuunnitelmiensa päivittämistä vastaavasti. Tämä yhdistettynä makrotalouden epävarmuuteen on hidastanut päätöksentekoa maailmanlaajuisesti. Uusien voimalaitosprojektien vähäinen määrä johtaa tiukkaan kilpailuympäristöön. Laiteliiketoiminnan haasteista poiketen huoltokysyntä oli vankkaa. Asiakkaat näkivät jälleen hyödyn, joka saavutetaan parantamalla laitosten luotettavuutta pitkäaikaisten huoltosopimusten avulla.

Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n laitosten markkinasegmentistä kasvoi 17 prosenttiin (14) samalla, kun maailmanlaajuiset maakaasu- ja nestevoimalaitosten tilaukset laskivat 44% ollen 11,6 GW syyskuussa 2019 päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla (15,1 GW kesäkuun lopussa). Tilausmäärä sisältää kaasuturbiinit ja Wärtsilän toimitukset, joiden voimakone on kooltaan vähintään 5 MW. Tiedot ovat peräisin McCoy Power Report -julkaisusta.

Taloudellinen kehitys

Vuoden 2019 tilauskertymä oli 1.810 miljoonaa euroa (2.362) laskien 23% edellisvuodesta. Tilaus-laskutussuhde oli 0,98 (1,00). Huoltotoiminnan tilauskertymä kasvoi 13% 961 miljoonaan euroon (851), minkä taustalla oli pääosin kaikkien aikojen suurin pitkäaikaisten sopimusten tilauskertymä, jossa kasvua oli 50% edellisvuoteen verrattuna. Uusien laitteiden tilauskertymä laski 44% 849 miljoonaan euroon (1.511). Joulukuun lopun tilauskanta laski 17% 2.079 miljoonaan euroon (2.515).

Uusien laitteiden ja huoltotoiminnan kysyntä oli vahvinta Aasiassa ja Amerikassa. Vuoden aikana saatuihin laitetilauksiin sisältyi 132 MW:n monipolttoainevoimala, joka parantaa järjestelmän luotettavuutta Bahamasaarilla, Kambodžaan toimitettava 200 MW:n monipolttoainevoimala, joka turvaa verkon vakauden ja mahdollistaa järjestelmään integroitavan uusiutuvan energian määrän kasvun, sekä Maliin toimitettava ensimmäinen Modular Block -ratkaisu kooltaan 40 MW. Wärtsilä sai vuoden aikana myös useita energian varastointi- ja optimointiratkaisujen tilauksia, kuten kokonaiskapasiteetiltaan 100 MW/100 MWh:n energianvarastointiprojektin toimitettavaksi Kaakkois-Aasiaan. Solmittuihin huoltosopimuksiin sisältyi Wärtsilän kaikkien aikojen suurin pitkäaikainen käyttö- ja kunnossapitosopimus, joka tehtiin Energia del Pacificon kanssa koskien El Salvadorissa rakenteilla olevaa voimalaitosta. Tähän liittyvä tilauskertymä kirjataan, kun laitos on toiminnassa. Muihin tärkeisiin huoltotilauksiin sisältyi Summitin 464 MW:n voimalaitokset Bangladeshissa kattava huoltosopimus sekä hiljattain Myanmariin rakennettua 145 MW:n voimalaitosta koskeva viisivuotinen käyttö- ja kunnossapitosopimus.

Liikevaihto laski 22% 1.840 miljoonaan euroon (2.359) edellisvuodesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 2% 863 miljoonaan euroon (842), kun taas laitteiden liikevaihto laski 36% 977 miljoonaan euroon (1.517). Vertailukelpoinen liiketulos oli 152 miljoonaa euroa (197) eli 8,3% liikevaihdosta (8,4). Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 101 miljoonaa euroa kuluja, jotka liittyvät tiettyjen laiteliiketoiminnan projektien kustannusylityksiin. Vertailukauden luku puolestaan sisältää noin 70 miljoonan euron kulun, jolla katettiin kahden ydinvoimalan varavoimalaiteprojektin kustannusylitykset ja projektiviivästykset.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Merenkulkualalla kauppajännitteet, geopoliittinen epävarmuus ja mahdollinen maailmantalouden hidastuminen vaikuttavat investointipäätöksiin erityisesti irtolastialus- ja konttilaivasegmenteillä. Vaikka hidas talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle myös huoltomarkkinoilla, on pääomaintensiivinen uusien alusten markkina herkempi taloudellisten näkymien muutoksille. Muutokset rahoitusympäristössä ovat luoneet haasteita uusien alusten rahoituksen saamiselle. Markkinoilla yhä jatkuva ylitarjonta yhdistettynä alhaisiin alustilausmääriin on lisännyt hintapainetta. Suurten telakoiden yhdistyminen on riski, joka toteutuessaan voi johtaa alhaisempaan laitemyyntiin, kun suhteet telakoiden kanssa muuttuvat. Vapaan telakkakapasiteetin puute on viivästyttänyt jälkiasennuksena toimitettavien rikkipesureiden asennusta ja käyttöönottoa. Huoli ilmastonmuutoksesta edellyttää yhä kovempia ponnistuksia merenkulkualan päästöjen vähentämiseksi. Sääntelyn kehitys on kuitenkin edelleen epävarmaa, mikä saattaa hidastaa uusien alusten kysyntää.

Voimantuotantomarkkinoilla talouskasvun hauraus ja meneillään olevaan energiamurrokseen liittyvä päätöksenteon hitaus ovat edelleen kysynnän kehittymisen pääasialliset riskit. Myös geopoliittiset jännitteet ja pakotteiden vaikutukset luovat huomattavia haasteita kysyntäympäristölle. Merkittävät valuuttakurssien vaihtelut voivat johtaa investointipäätösten lykkäämiseen tietyissä maissa. Vallitsevasta kilpailuympäristöstä johtuva hintapaine on edelleen riski.

Tietoturvariskien tehokas hallinta on entistä tärkeämpää, sillä kyberturvallisuus on muodostunut elintärkeäksi monien merenkulkuun liittyvien turvallisuus- ja suojausjärjestelmien toiminnan ja hallinnan kannalta. Tietoturvariskien hallinta korostuu myös energianhallintajärjestelmissä, joiden merkitys on vahvistumassa uusiutuvan voimantuotannon kasvun myötä. Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja asiakkaille suunnatussa tarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi siirtyy toiminnassaan ja hallinnossaan yhä lähemmäksi IEC62443- ja ISO 27000-protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta, ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät neuvontapalvelut. 

Konserni on vastaajana eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä sääntelyasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida. 

Vuosikertomuksen Riskit ja riskienhallinta -osio sisältää perusteellisemman kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-joulukuussa Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 333.483.579 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3.947 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssäja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 229.045.024 kappaletta. 

Osakkeet Nasdaq Helsingissä
31.12.2019 Osake- ja
äänimäärä
Osakevaihto
1-12/2019
WRT1V 591 723 390 333 483 579
1.1.-31.12.2019 Ylin Alin Keskikurssi 1 Päätöskurssi
Osakekurssi 15,56 8,78 11,82 9.85
1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
Markkina-arvo 31.12.2019 31.12.2018
MEUR 5 828 8 222
Ulkomaalaisomistus 31.12.2019 31.12.2018
% 52,8 54.5
Liputusilmoitukset

Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset vuonna 2019:

Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
22.2.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,94 5,35
26.2.2019 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,07 5,42
22.3.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,82 5,38
26.4.2019 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,02 5,18
3.5.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,95 5,18
7.5.2019 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,00 5,23
10.5.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,98 5,23
21.5.2019 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,02 5,16
24.5.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,97 5,16
31.5.2019 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%
11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Alle 5% Alle 5% Alle 5%

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän 7.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Osingonjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinkoa jaetaan 0,48 euroa/osake kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake jaettiin 18.3.2019. Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake jaettiin 27.9.2019.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakeannin suuruus on enintään 57.000.000 osaketta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2018 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto
Nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto
Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?