Avaa/sulje valikko
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

1. Liiketoiminnan muut tuotot
MEUR 2019 2018
Vuokratuotot 3 1
Palvelut konserniyhtiöille 85 78
Muut 1 1
Yhteensä 89 80
2. Henkilöstökulut
MEUR 2019 2018
Palkat ja palkkiot -30 -19
Eläkekulut -5 -5
Muut pakolliset henkilösivukulut -1 -1
Yhteensä -37 26
Maksetut palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja, hänen sijaisensa ja hallituksen jäsenet. Vuonna 2019 toimitusjohtajalla ei ole ollut nimettyä sijaista. -2 -5
Emoyhtiön toimitusjohtajan oikeus siirtyä eläkkeelle on sovittu alkavaksi 63 vuoden iässä. Johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle paikallisen eläkelainsäädännön mukaisesti. Yhdellä johtokunnan jäsenellä on oikeus jäädä eläkkeelle aiemmin, 60-vuotiaana.
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan sekä hänen suorien alaistensa palkoista ja palkkioista.
Lisätiedot johdon palkitsemista löytyy konserninliitetiedossa 32.
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 392 371
3. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2019 2018
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut pitkävaikutteiset menot -3 -3
Koneet ja kalusto -1
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -4 -3
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1
Kirjanpidon poistot yhteensä -4 -4
Poistoero 1
Poistoero
Kertynyt poistoero tilikauden alussa 1 2
Poistoeron muutos -1
Kertynyt poistoero tilikauden lopussa 1 1
4. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2019 2018
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 304 300
Yhteensä 304 300
Muut korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 34 28
Muilta 1 1
Yhteensä 35 29
Muut rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 32 24
Muilta 22 20
Yhteensä 55 45
Kurssierot 1 -1
Korkokulut
Saman konsernin yrityksille -6 -6
Muille -8 -9
Yhteensä -14 -14
Muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -32 -21
Muille -45 -42
Yhteensä -77 -62
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 304 296
5. Verot
MEUR 2019 2018
Tuloverot
Tilikaudelta -3 -4
Edellisiltä tilikausilta -6
Yhteensä -3 -10
6. Pysyvät vastaavat
Aineettomat oikeudet
MEUR Pitkä-
vaikutteiset
menot
Aineettomat oikeudet ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
2019
Yhteensä
2018
Hankintameno 1.1. 117 8 125 123
Lisäykset 1 2 7
Vähennykset -3 -3
Uudelleenryhmittelyt 8 -8 -5
Hankintameno 31.12. 123 1 124 125
Kertyneet poistot 1.1. -113 -113 -115
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 3 3 5
Tilikauden poisto -3 -3 3
Kertyneet poistot 31.12. -113 -113 -113
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 10 1 11
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 3 8 12
Aineelliset hyödykkeet
MEUR Maa- ja
vesialueet
Raken-
nukset ja
rakennelmat
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
2019
Yhteensä
2018
Hankintameno 1.1. 7 2 2 6 17 13
Lisäykset 6
Uudelleenryhmittelyt 6 -6 -3
Hankintameno 31.12. 7 2 8 17 17
Kertyneet poistot 1.1. -2 -1 -3 -5
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 3
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1
Tilikauden poisto -1 -1
Kertyneet poistot 31.12. -2 -3 -4 -3
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 7 6 13
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 7 1 6 14
Sijoitukset
MEUR Osakkeet
konsernin
yrityksissä
Osakkeet
muissa
yrityksissä
Yhteensä
2019
Yhteensä
2018
Hankintameno 1.1. 950 1 951 951
Hankintameno 31.12. 950 1 951 951
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 950 1 951
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 950 1 951
7. Pitkäaikaiset saamiset
MEUR 2019 2018
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 100 100
Yhteensä 100 100
8. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
MEUR 2019 2018
Myyntisaamiset 24 16
Lainasaamiset 2 135 2 153
Johdannaiset 27 54
Muut saamiset 76
Siirtosaamiset 7 10
Yhteensä 2 193 2 308
9. Siirtosaamiset
MEUR 2019 2018
Johdannaiset 24 12
Vakuutusmaksut 1
Muut 5 4
Yhteensä 29 16
10. Oma pääoma
MEUR 2019 2018
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 336 336
Osakepääoma tilikauden lopussa 336 336
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 61 61
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 61 61
Kertyneet voittovarat
Kertyneet voittovarat tilikauden alussa 1 038 1 002
Osingonjako -284 -272
Tilikauden tulos 240 308
Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 994 1 038
Oma pääoma yhteensä 1 391 1 435
Jakokelpoiset varat 994 1 038
Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een.
11. Vieras pääoma
MEUR 2019 2018
Pitkäaikainen
Korollinen 847 741
Yhteensä 847 741
Lyhytaikainen
Koroton 96 155
Korollinen 1 060 1 349
Yhteensä 1 155 1 504
Yhtiön lainat ja niiden lyhennysohjelma
2019 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR <1 v 1-5 v >5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 51 519 328 899
Yhteensä
2018 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR <1 v 1-5 v >5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 56 491 250 797
Yhteensä 56 491 250 797
12. Siirtovelat
MEUR 2019 2018
Tulo- ja muut verot 5
Johdannaiset 23 79
Henkilöstökulut 6 11
Korot ja muut rahoituserät 3 3
Muut 4 5
Yhteensä 36 102
13. Velat konsernin yrityksille
MEUR 2019 2018
Ostovelat 15 9
Muut lyhytaikaiset velat 1 008 1 293
Johdannaiset 25 24
Siirtovelat 4 2
Yhteensä 1 052 1 327
14. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
2019
MEUR Jaksotettuun hankintamenoon Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset saman konsernin yrityksiltä 100 100 100
Muut saamiset 1 1 1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Korolliset saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 135 2 135 2 135
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 24 24 24
Johdannaiset 24 24 24
Johdannaiset saman konsernin yrityksiltä 27 27 27
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 6 6 6
Raha ja pankkisaamiset 113 113 113
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 847 847 856
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 52 52 52
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 1 008 1 008 1 008
Ostovelat 14 14 14
Ostovelat saman konsernin yrityksille 15 15 15
Johdannaiset 23 23 23
Johdannaiset saman konsernin yrityksille 25 25 25
Muut velat 3 3 3
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin
Tietoja käyvän arvon hierarkiasta ja arvostusperiaatteesta löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 18.
2018
MEUR Jaksotettuun hankintamenoon Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset saman konsernin yrityksiltä 100 100 100
Muut saamiset 1 1 1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Korolliset saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 153 2 153 2 153
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 16 16 16
Johdannaiset 12 12 12
Johdannaiset saman konsernin yrityksiltä 54 54 54
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 8 8
Muut rahavarat 5 5 5
Raha ja pankkisaamiset 286 286 286
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 2 569 65 2 635 2 635
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 741 741 747
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 56 56 56
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 1 293 1 293 1 293
Ostovelat 18 18 18
Ostovelat saman konsernin yrityksille 9 9 9
Johdannaiset 79 79 79
Johdannaiset saman konsernin yrityksille 24 24 24
Muut velat 3 3 3
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 2 120 103 2 223 2 229
Tietoja käyvän arvon hierarkiasta ja arvostusperiaatteesta löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 18.
15. Johdannaisinstrumentit
MEUR Ulkoisten rahoituslaitoisten kanssa Konsernin sisäiset Yhteensä 2019
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
Valuuttatermiinit, transaktioriski 2 358 2 448 4 806
Koronvaihtosopimukset 400 130 530
Valuutanvaihtosopimukset 246 246
5 582
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset (taso 2)
Valuuttatermiinit, transaktioriski 11 11
Koronvaihtosopimukset -7 2 -6
Valuutanvaihtosopimukset -4 -4
Yhteensä 2
MEUR Ulkoisten rahoituslaitoisten kanssa Konsernin sisäiset Yhteensä 2018
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
Valuuttatermiinit, transaktioriski 2 821 2 799 5 620
Koronvaihtosopimukset 270 270
Valuutanvaihtosopimukset 238 238
6 128
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset (taso 2)
Valuuttatermiinit, transaktioriski -55 30 -25
Koronvaihtosopimukset -4 -4
Valuutanvaihtosopimukset -8 -8
Yhteensä -37
Valuuttatermiinit on tehty transaktioriskien suojaamiseksi ja ne on kohdistettu suojattuihin kassavirtoihin. Koronvaihtosopimukset ovat euromääräisiä ja keskimääräinen juoksuaika ulkopuolisille sopimuksille on 69 (48) kuukautta ja 137 kuukautta sisäisille sopimuksille. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten keskimääräinen juoksuaika on 41 (29) kuukautta.
16. Rahoitusriskit
Yleistä
Konsernin keskitetyllä rahoitustoiminnolla on kaksi päätehtävää: hankkia riittävästi rahoitusta konsernin tarpeisiin kilpailukykyisellä hinnalla, ja tunnistaa ja arvioida konsernin rahoitusriskit sekä tehdä konserniyhtiöiden tarvitsemat suojaukset. Konsernirahoitus on osa emoyhtiön organisaatiota.
Rahoitusriskien hallinta on kuvattu yksityiskohtaisesti konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 33. Konsernin maksuvalmius- ja korkoriskejä hallitaan emoyhtiön tasolla, ja siten ne soveltuvat myös emoyhtiöön.
Valuuttariski
Operatiivisia valuuttariskejä seurataan ja ne suojataan tytäryritystasolla. Konsernirahoitus toimii vastapuolena näissä suojauksissa, mikäli paikalliset säännökset sallivat sen. Jotta konsernin sisäiset valuuttavirrat voitaisiin netottaa sekä vähentää ulkoisten liiketoimien määrää, konsernirahoituksella on sallittu olevan vähäisiä avoimia valuttariskejä. Konsernirahoituksen kaikki voitot / tappiot kirjataan suoraan rahoituseriin, emmekä odota merkittäviä valuuttakurssivoittoja tai -tappioita konsernin rahoitustoiminnasta.
17. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
MEUR 2019 2018
Takaukset ja vastuusitoumukset
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 2 773 3 215
Yhteensä 2 773 3 215
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot
Seuraavan vuoden aikana maksettavat 4 4
Myöhemmin maksettavat 29 32
Yhteensä 33 36
18. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
Konsernin johdolta ja hallituksen jäseniltä ei ole lainasaamisia. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita. Konserniliitetiedossa 32. on eritelty lähipiiritapahtumat. Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset. Emoyhtiön liitetiedoissa 8. ja 13. on eritelty tytäryhtiöiden saamiset ja lainat.
19. Tilintarkastajien palkkiot
Seuraavat palkkiot maksettiin tilintarkastajille ja tilintarkastustoimistolle lakisääteisistä tarkastuksista sekä palveluista.
Vuonna 2019 yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajien palkkiot
TEUR 2019 2018
Tilintarkastus 583 524
Veroneuvonta 10
Muut palvelut 111 6
Yhteensä 705 528

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?