Avaa/sulje valikko
Open navigation
Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuus-
pohjaisen
nettovelan
uudelleen-
määrittämi-
sestä joh-
tuvat erät
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376
Muuntoerot -24 -24 -1 -25
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -14 -14 -14
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -6 -6 -6
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -3 -3 -3
Muut muutokset 3 -3
Laajan tuloksen erät -24 -20 -1 -3 -47 -1 -48
Tilikauden tulos 386 386 1 386
Tilikauden laaja tulos yhteensä -24 -20 -1 383 338 338
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -272 -272 -3 -275
määräysvallattomien omistajien sijoitukset myydyissä tytäryhtiöissä -7 -7
Oma pääoma 31.12.2018 336 61 -155 -31 -39 2 245 2 418 14 2 432
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuus-
pohjaisen
nettovelan
uudelleen-
määrittämi-
sestä joh-
tuvat erät
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 336 61 -155 -31 -39 2 245 2 418 14 2 432
Muuntoerot 41 41 41
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 4 4 4
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 16 16 16
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -16 -16 -16
Laajan tuloksen erät 41 20 -16 45 45
Tilikauden tulos 217 217 1 218
Tilikauden laaja tulos yhteensä 41 20 -16 217 262 1 263
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -284 -284 -1 -285
Oma pääoma 31.12.2019 336 61 -114 -11 -55 2 178 2 396 14 2 410
Lisätietoja osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista ja arvonmuutosrahastosta esitetään liitetiedossa 26. Oma pääoma.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?