Avaa/sulje valikko
Open navigation
Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2019 2018 Liite
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos 218 386
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 180 130 9
Rahoitustuotot ja -kulut 47 39 11
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -15 -26
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 9 -13 17
Tuloverot 97 116 12
Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta 3 -7
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 540 625
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 9 -22
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -213 -130 19
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 74 117
Käyttöpääoman muutos -130 -35
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 410 589
Rahoituserät ja verot:
Korkotuotot 4 6
Korkokulut -13 -14
Muut rahoitustuotot ja -kulut -27 -7
Maksetut verot -141 -104
Rahoituserät ja verot -178 -119
Liiketoiminnan rahavirta 232 470
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat -4 -191 2
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -1 17
Muut sijoitukset -2 -3 18
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -116 -110 14 15
Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä 13
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 25 11 14 15
Tytäryhtiöosakkeiden myynnit 1 41 3
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 1
Investointien rahavirta -95 -240
Rahavirta investointien jälkeen 137 230
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 150 279
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -105 -84 28
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 2 -4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -18 -35
Maksetut osingot -284 -274
Rahoituksen rahavirta -256 -118
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -119 112
Rahavarat tilikauden alussa 487 379
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5
Rahavarat tilikauden lopussa* 369 487
* Rahavarat tilikauden lopussa sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat.
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?