Avaa/sulje valikko
Open navigation
Konsernin tase
MEUR 31.12.2019 31.12.2018 Liite
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 380 1 355 14
Aineettomat hyödykkeet 397 392 14
Aineelliset hyödykkeet 307 324 15
Käyttöoikeusomaisuuserät 185 16
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 42 66 17
Muut sijoitukset 18 16 18
Korolliset sijoitukset 1 3 18
Laskennalliset verosaamiset 155 129 24
Myyntisaamiset 19 49 18
Muut saamiset 15 34 21
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 518 2 369
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 365 1 165 19
Myyntisaamiset 1 237 1 222 18 20
Verosaamiset 42 31
Sopimukseen perustuvat varat 515 557 20
Muut saamiset 281 228 21
Rahavarat 358 487 22 23
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 797 3 690
Myytävänä olevat omaisuuserät 82 4
Varat yhteensä 6 398 6 059
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 26
Ylikurssirahasto 61 61 26
Muuntoerot -114 -155 26
Arvonmuutosrahasto -11 -31 26
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -55 -39 25
Kertyneet voittovarat 2 178 2 245
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 396 2 418
Määräysvallattomien omistajien osuus 14 14
Oma pääoma yhteensä 2 410 2 432
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 997 748 18 23 28
Laskennalliset verovelat 83 99 24
Eläkevelvoitteet 155 149 25
Varaukset 45 54 27
Sopimukseen perustuvat velat 38 41 20
Muut velat 1 1 29
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 317 1 092
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 99 74 18 23 28
Varaukset 278 251 27
Ostovelat 624 596 18 28
Verovelat 100 81
Sopimukseen perustuvat velat 880 888 20
Muut velat 622 645 29
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 603 2 535
Velat yhteensä 3 920 3 627
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 68 4
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 398 6 059
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?