Avaa/sulje valikko
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

1. Segmentti-informaatio
Wärtsilän segmentti-informaatio koostuu 1.1.2019 alkaen kahdesta yhtiön pääasiallisten markkinoiden mukaan järjestetystä liiketoiminta-alueesta, Wärtsilä Marine -liiketoiminnasta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminnasta. Nämä liiketoiminnat sisältävät sekä uuslaitemyynnin että palveluliiketoiminnan omilla markkinoillaan. Uusi organisaatiorakenne mahdollistaa nopeamman kasvun sekä Smart Marine ja Smart Energy -strategioiden nopeamman toteutuksen. Laitetoimitusten ja palveluiden yhdistäminen tuottaa asiakkaalle lisäarvoa vahvistamalla keskittymistämme täydellisiin elinkaariratkaisuihin, jotka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiin. Wärtsilä Marine Business ja Wärtsilä Energy Business ovat Wärtsilän toiminta- ja raportointisegmentit.

Wärtsilän ylin operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker) on yhtiön toimitusjohtaja, joka on samalla konsernijohtaja. Häntä tukee johtoryhmä ja joissain tapauksissa myös yhtiön hallitus.

Wärtsilä Marine -liiketoiminnalla ja Wärtsilä Energy -liiketoiminnalla on omat johtajansa sekä johtoryhmänsä. Liiketoiminta-alueet toimittavat erilliset taloustiedot CODM:lle päätöksenteon tueksi. Wärtsilän raportoima segmentti-informaatio perustuu näihin sisäisiin raportteihin. Segmentti-informaatio raportoidaan liiketuloksen tarkkuudella, koska sen alaisia eriä ei enää kohdisteta segmenteille. CODM käyttää vertailukelpoista liiketulosta myös suorituskyvyn mittaamiseen sekä segmentti- että konsernitasolla. Varat ja velat arvostetaan konsernitasolla, eikä niitä kohdisteta segmenteille.

Segmenttien välistä sisäistä myyntiä ei raportoida johdon raporteissa, vaan liikevaihto ja myynnin kustannukset kirjataan suoraan asiaankuuluvalle asiakkaalle ja projektille. Epäsuorat kustannukset ja hallintokulut kohdistetaan asiaankuuluvalle segmentille pääasiassa liikevaihdon ja henkilöstömäärän mukaan. Konsernin johdon näkemyksen mukaan nämä kohdistusperiaatteet heijastavat parhaiten kunkin segmentin todellisia kustannuksia. Kohdistusperiaatteet tarkistetaan säännöllisin väliajoin.
Wärtsilä Energy -liiketoiminta
Wärtsilä Energy -liiketoiminta johtaa muutosta kohti pelkästään uusiutuviin energianlähteisiin nojaavaa tulevaisuutta. Wärtsilä auttaa asiakkaitaan vapauttamaan energiamurrokseen kytkeytyvän lisäarvon optimoimalla heidän energiajärjestelmänsä ja takaamalla heidän laitteidensa ja laitostensa käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen. Wärtsilän tarjonta sisältää joustavat voimalaitokset, energian hallinta- ja varastointijärjestelmät sekä koko elinkaaren ajan hyötysuhdetta parantavat ja tietyn suorituskyvyn takaavat palvelut.

Wärtsilän kolme tärkeintä asiakassegmenttiä energiamarkkinoilla ovat sähköyhtiöt, itsenäiset sähköntuottajat ja teollisuusasiakkaat. Wärtsilän energiaratkaisujen sovelluksia ovat esimerkiksi peruskuormatuotanto, varakapasiteetti verkon luotettavuuden takaamiseksi, kulutushuippujen kattaminen ja kuormanmukainen tuotanto sekä tuuli- ja aurinkovoiman integrointi. Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen syvällistä energiajärjestelmien asiantuntemusta, täysin integroidun laitteiston ja ohjelmistot sekä lisäarvoa tuottavat elinkaaripalvelut.
Wärtsilä Marine -liiketoiminta
Wärtsilän tavoitteena on johtaa alan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä. Merenkulkualan sekä öljy- ja kaasusektorin innovatiivisten tuotteiden, integroitujen ratkaisujen ja elinkaaripalveluiden johtavana tuottajana Wärtsilä Marine pyrkii tuottamaan asiakkailleen uudenlaista lisäarvoa liitettävyyden, digitalisaation ja älykkään teknologian avulla. Wärtsilä tarjoaa meri-, prosessointi- ja alusratkaisuja tukenaan laaja palveluvalikoima, joka kattaa vara-osatoimitukset, asiakastoimintojen optimoinnin, suorituskykytakuiden tarjoamisen sekä kyberturvallisuuspalvelut ja -tuen.

Wärtsilä Marine -liiketoiminta koostuu seuraavista tuotteista ja palveluista:
Marine power solutions Processing solutions Voyage solutions
· Voimalähde · Veden- ja jätteenkäsittely · Automaatio, navigointi ja viestintä
· Voimansiirto · Merenkulun ja maalla · Simulaatio ja koulutusratkaisut
· Propulsio sijaitsevien sovellusten kaasuratkaisut · Laivojen operointiratkaisut
· Pakokaasujen käsittely · Laivaliikenteen ohjauksen ratkaisut
· Erikoistuotteet
· Viihdejärjestelmät
Wärtsilällä on merenkulkuasiakkaita kaikilla suurimmilla alussegmenteillä, kuten perinteiset kauppalaivat, kaasutankkerit, risteilyalukset ja matkustajalautat, laivastot ja erikoisalukset. Öljy- ja kaasuteollisuudessa Wärtsilä palvelee aktiivisesti offshore-laitoksia ja niihin liittyviä aluksia sekä maalla sijaitsevia kaasulaitoksia. Wärtsilän asiakaskunta koostuu laivanvarustamoista, telakoista ja laivojen liikennöitsijöistä.

Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.
MEUR 2019 2018
Liikevaihto
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 3 330 2 815
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 1 840 2 359
Yhteensä 5 170 5 174
Poistot ja arvonalentumiset
Wärtsilä Marine -liiketoiminta -147 -102
Wärtsilä Energy -liiketoiminta -33 -28
Yhteensä -180 -130
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Wärtsilä Marine -liiketoiminta -9 13
Yhteensä -9 13
Liiketulos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 237 349
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 125 194
Yhteensä 362 543
Liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 7,1 12,4
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 6,8 8,2
Yhteensä 7,0 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 305 380
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 152 197
Yhteensä 457 577
Vertailukelpoinen liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 9,1 13,5
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 8,3 8,4
Yhteensä 8,8 11,2
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Wärtsilä esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, joita ei ole määritelty IFRS-standardeissa. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat johdon seuraamia ja käyttämiä tunnuslukuja heidän arvioidessaan yhtiön liiketoiminnan kehitystä ja taloudellisesta tilannetta. Vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat hyödyllistä tietoa myös pääomamarkkinoille.

Wärtsilän esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään IFRS-tunnusluvuista. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.
Wärtsilä julkistaa tiettyjä vertailukelpoisia tunnuslukuja kausien vertailtavuuden parantamiseksi. Tietyt tuotot ja kulut esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, kun niillä on merkittävä vaikutus konsernin tuloslaskelmaan. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuloista ja kuluista, jotka johtuvat Wärtsilän toiminnan kapasiteetin sopeuttamiseen tähtäävistä uudelleenjärjestelytoimista. Ne voivat myös sisältää muita tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity Wärtsilän nomaaliin liiketoimintaan kuten arvonalentumistappiota, yrityshankintoihin liittyviä kuluja, kolmansien osapuolten kanssa käydyn oikeudenkäynnin seurauksena kirjattuja kuluja tai odottamattomia velkoja lopetetuista toiminnoista.

Täsmäytyslaskelma vertailukelpoisesta liiketuloksesta liiketulokseen on esitetty alla olevassa taulukossa:
Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 2019 2018
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 498 621
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -41 -43
Vertailukelpoinen liiketulos 457 577
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -31 -8
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -23 -19
Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja muuttokulut -17 -2
Muut vertaulikelpoisuuteen vaikuttavat erät
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -13
Korvaukset oikeudenkäyntien tuloksena -6
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -6
Muut -4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -95 -35
Liiketulos 362 543
Konsernitason tiedot
Segmenttitietojen lisäksi Wärtsilä raportoi molempien segmenttien yhteenlasketun palveluliikevaihdon ja tilauskertymän.

Wärtsilän maantieteelliset raportointialueet ovat edelleen Suomi, muu Eurooppa, Aasia, Amerikka ja muut. Liikevaihto ja pitkäaikainen omaisuus on maantieteellisissä tiedoissa jaettu asiakkaiden mukaan. Pitkäaikainen omaisuus koostuu liikearvosta, aineettomasta omaisuudesta, aineellisista hyödykkeistä, käyttöoikeusomaisuuseristä sekä sijoituksista osakkuus- ja yhteisyrityksiin.
Maantieteellinen informaatio
Tilikausilla 1.1.–31.12.2019 ja 1.1.–31.12.2018 Wärtsilällä ei ole ollut yksittäisiä merkittäviä asiakkaita eikä maita. Myynti Yhdysvaltoihin oli 11% (14) ja myynti Kiinaan 11% (7) kokonaisliikevaihdosta.
2019 2018
MEUR Liikevaihto Pitkä-
aikaiset
varat
Liikevaihto Pitkä-
aikaiset
varat
Suomi 78 324 56 242
Muu Eurooppa 1 612 1 595 1 429 1 534
Aasia 1 968 114 1 867 90
Amerikka 1 098 271 1 245 266
Muut 414 7 577 5
Yhteensä 5 170 2 310 5 174 2 137
Huoltotoimintainformaatio
MEUR 2019 2018
Liikevaihto
Marine, huoltotoiminta 1 639 1 577
Energy, huoltotoiminta 863 842
Yhteensä 2 502 2 419
2. Yrityshankinnat
Yrityshankinnat 2019
Ships Electronic Services Ltd
Toukokuussa Wärtsilä hankki 100% brittiläisen Ships Electronic Services Ltd:sta (“SES”), joka erikoistuu pääasiassa kaupallisten ja vapaa-ajan alusten navigointi- ja viestintäelektroniikkaan sekä asennukseen, huoltoon ja korjauspalveluihin. SES:n liikevaihto oli noin 10 miljoonaa puntaa, ja yhtiön henkilöstömäärä oli 47. Yrityskaupan arvo oli 3,2 miljoonaa puntaa.

Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden tulokseen eivät olleet merkittäviä.
Yrityshankinnat 2018
Transas-konserni
Toukokuussa Wärtsilä hankki 100% Transasista, jonka pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa.
Transas on kansainvälisesti johtava merenkulun navigointiratkaisujen toimittaja, jonka valikoima sisältää täydellisiä komentosiltaratkaisuja, digituotteita ja karttoja. Yritys on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Transasista maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Kokonaisvastike MEUR
Hankintameno 183
Kokonaishankintameno 183
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 183
Hankitut rahavarat -12
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 171
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 66
Aineelliset hyödykkeet 2
Vaihto-omaisuus 8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 50
Laskennalliset verosaamiset 2
Rahavarat 12
Varat yhteensä 140
Varaukset 3
Korolliset velat 29
Ostovelat ja muut velat 39
Laskennallinen verovelka 13
Varaukset ja velat yhteensä 83
Nettovarallisuus yhteensä 57
Liikearvo 113
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 55 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 50 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
113 milj. euron liikearvo heijastaa osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa digitaalisissa merenkulun ratkaisuissa ja palveluissa. Yrityshankinnalla Wärtsilä ottaa merkittävän askeleen pyrkimyksessään kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Transas tukee myös lupausta uudistaa alaa disruptiivisesti: luomalla ekosysteemin, jossa digiyhteydet läpäisevät koko toimitusketjun turvallisilla ja älykkäillä pilvipohjaisilla sovelluksilla.
Vuonna 2018 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 3 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro forma
Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.213 milj. euroa. Hankinnan vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2018.
Muut yrityshankinnat
Helmikuussa Wärtsilä hankki 100% Trident B.V:stä ja LOCK-N-STITCH Inc.:istä. Lokakuussa Wärtsilä hankki 100% Burriel Navarro, S.L:stä.
Trident B.V. on hollantilainen, veden alla tapahtuvaan laivojen huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistunut yritys. Yrityshankinnan avulla Wärtsilä pystyy rakentamaan omaa osaamistaan ja hyödyntämään palvelutuotteidensa synergioita vahvistaen näin markkina-asemaansa.
LOCK-N-STITCH Inc. on amerikkalainen tekniikan alan yritys, joks palvelee asiakkaita meri- ja energiasektoreilla sekä muilla aloilla. Yritys on erikoistunut valurautakorjauksiin. Yrityshankinta vahvistaa Wärtsilän palveluportfoliota asiakkaille, joiden käytössä on useita tuotemerkkejä.
Burriel Navarro, S.L tekee veden alla tapahtuvaa huoltoa Espanjan keskeisissä satamissa. Yrityshankinta tukee Wärtsilän veden alla tapahtuvaan huollon kasvua ja laajentaa yhtiön läsnäoloa Euroopan markkinoilla.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Kokonaisvastike MEUR
Hankintameno 27
Kokonaishankintameno 27
Yrityshankintojen rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 23
Ehdollinen vastike 4
Hankitut rahavarat -1
Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä 26
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkillä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 10
Aineelliset hyödykkeet 2
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6
Rahavarat 1
Varat yhteensä 19
Ostovelat ja muut velat 4
Laskennallinen verovelka 3
Varaukset ja velat yhteensä 6
Nettovarallisuus yhteensä 13
Liikearvo 13
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 10 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 6 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
13 milj. euron liikearvo heijastaa vedenalaisten palvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa.
Vuonna 2018 konsernin tulokseen ei sisälly merkittäviä yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia. Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro forma
Jos yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.176 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018.
3. Yritysmyynnit
Yritysmyynnit 2019
Vuonna 2019 ei tehty yritysmyyntejä.
Yritysmyynnit 2018
Pumppuliiketoiminnan myynti
31.10.2018 Wärtsilä myi pumppuliiketoimintansa pohjoismaiselle sijoitusyhtiölle Solix Groupille. Wärtsilä Pumps on kuulunut Wärtsilä Marine Solutions ‑organisaatioon siitä asti, kun yhtiö osti Hamworthyn vuonna 2012. Pumppuliiketoiminnan liikevaihto oli noin 50 milj. euroa vuonna 2017. Wärtsilä sai kaupasta 45 milj. euroa, jonka lisäksi konsernin taseeseen kirjattiin kauppahintasaatava 20 milj. euroa pitkäaikaisiin muihin saamisiin vuonna 2018. Liiketoiminnan myynnistä on kirjattu 27 milj. euron myyntivoitto liiketoimminnan muihin tuottoihin.
Muut myynnit
20.10.2018 Wärtsilä myi enemmistöosuutensa Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd:stä. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden tulokseen eivät olleet merkittäviä.
4. Myytävänä olevat omaisuuserät
Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä omistamansa Wärtsilä ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) osakkeet Iso-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle. ELAC Nautikin painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille.

Smart Marine Ecosystem -konseptinsa kautta Wärtsilä johtaa meriteollisuuden siirtymistä uuteen aikakauteen, jolle on ominaista korkea tehokkuus, parannettu turvallisuus ja merkittävä ympäristövastuu. Tämä on Marine -liiketoiminnan ydinstrategia, ja koska ELAC Nautik -liiketoiminnalla ei ole selkeää synergistä yhteyttä Wärtsilän Smart Marine -toimintaan merenkulkusektorin uudistamisessa, liiketoimintavalikoimaa mukautetaan sisältämään ne kasvualat, jotka voivat edistää tätä muutosta.

Lisäksi Wärtsilä on aloittanut valmistelut, jotka tähtäävät viihdejärjestelmä-liiketoiminnan myyntiin. Myös se on luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi.

Myytävänä olevat omaisuuserät kuuluvat Wärtsilä Marine -liiketoimintasegmenttiin ja ne on arvostettu kirjanpitoarvoon tai käypäään arvoon, kumpi näistä on alempi.

Kaupat edellyttävät hyväksyntöjä, ja ne odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 alkupuolella.
Tase-erät
MEUR 31.12.2019
Aineelliset hyödykkeet 3
Käyttöoikeusomaisuuserät 4
Laskennalliset verosaamiset 8
Vaihto-omaisuus 18
Muut saamiset, lyhytaikaiset 39
Rahavarat 11
Myytävänä olevat omaisuuserät 82
Korolliset velat, pitkäaikaiset 4
Laskennalliset verovelat 8
Muut velat, pitkäaikaiset 8
Muut velat, lyhytaikaiset 47
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 68
Nettovarat 14
5. Myyntituottojen jaottelu
Asiakassopimuksista johtuvia myyntituottoja kirjataan sekä ajan kuluessa että yhtenä ajankohtana seuraaviin tulotyyppeihin jaoteltuna.
Liikevaihto tulotyypeittäin
MEUR 2019 2018
Tuotteet
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 846 765
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 338 380
Yhteensä 1 184 1 145
Tuotteet ja palvelut
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 509 469
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 93 88
Yhteensä 603 557
Projektit
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 1 786 1 377
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 1 113 1 615
Yhteensä 2 899 2 992
Pitkäaikaiset sopimukset
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 189 204
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 296 276
Yhteensä 484 480
Yhteensä 5 170 5 174
Suoritevelvoitteiden täyttämisen ajoittuminen
MEUR 2019 2018
Yhtenä ajankohtana
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 2 622 2 210
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 1 105 1 531
Yhteensä 3 728 3 740
Ajan kuluessa
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 708 606
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 735 828
Yhteensä 1 442 1 434
Yhteensä 5 170 5 174
Tuotemyynti pitää sisällään varaosien ja standardilaitteiden myynnin. Näiden kohdalla myyntituotot tuloutetaan yhtenä ajankohtana, kun tuotteiden määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle, tyypillisesti tuotteiden toimitushetkellä.
Tuotteet ja palvelut -tulotyyppi pitää sisällään lyhytaikaisen kenttähuoltotyön, eli palvelun ja laitteen yhdistelmän toimituksen. Tuloutus tapahtuu yhtenä ajankohtana, kun palvelu on suoritettu.
Projektit sisältävät lyhyt- ja pitkäaikaisia projekteja. Sopimusehdoista ja projektin kestosta riippuen tuloutus tapahtuu joko yhtenä ajankohtana tai ajan kuluessa. Tuotot pitkäaikaisista projekteista, kuten pitkäaikaishankkeista, integroiduista ratkaisuista, laivan suunnitteluista ja voimalaratkaisuista, tuloutetaan ajan kuluessa. Tuotot räätälöidyistä tuotetoimituksista tuloutetaan yhtenä ajankohtana.
Pitkäaikaiset sopimukset sisältävät pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset, jotka tuloutetaan ajan kuluessa.
6. Liiketoiminnan muut tuotot
MEUR 2019 2018
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot 15 32
Julkiset avustukset 8 7
Romun myyntituotot 3 3
Sivutuotteiden myyntituotot 2 2
Vuokratulot 1
Tilausten peruutuksiin liittyvät tuotot* 2 10
Vakuutuskorvaukset 9 4
Muut 27 24
Yhteensä 67 80
* Tilausten peruutuksiin liittyvät kulut ovat vastaavilla kulutileillä.
7. Materiaalit ja palvelut
MEUR 2019 2018
Ostot tilikauden aikana -1 723 -1 598
Varastojen muutos 7 40
Ulkopuoliset palvelut -1 287 -1 294
Yhteensä -3 003 -2 852
8. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
MEUR 2019 2018
Palkat ja palkkiot 1 028 954
Eläkekulut
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 12 7
Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 74 71
Muut henkilösivukulut 146 142
Yhteensä 1 260 1 175
Lisätietoja johdon palkitsemisesta liitetiedossa 32. Lähipiiritapahtumat.
Pitkäaikaiset palkitsemisjärjestelmät
Palkkoihin ja palkkioihin sisältyy 4 milj. euroa kulua osakeperusteisista pitkäaikaisista palkitsemisjärjestelmistä (edellisenä vuonna positiivinen tulosvaikutus 21 milj. euroa). Tilikauden 2019 lopussa Wärtsilällä oli voimassa kolme pitkäaikaista palkitsemisjärjestelmää. Kyseiset palkitsemisjärjestelmät perustuvat osakkeen markkina-arvon kehitykseen ennalta määrätyllä aikavälillä. Palkkiolle on asetettu yläraja ja se suoritetaan käteisenä (2017–2019 ja 2018–2020 ohjelmat) tai osakkeina (2019–2021 ohjelma) palkitsemisjärjestelmän loputtua työssäoloehdon täyttyminen huomioiden. Johtoryhmän jäsenten tulee hankkia Wärtsilän osakkeita 50%:lla saamistaan nettobonuksista, kunnes omistus, jonka määrä vastaa arvoltaan henkilön perusvuosipalkkaa bruttona, on saavutettu.
Kyseisissä palkitsemisjärjestelmissä maksettavan bonuksen suuruus perustuu osakkeen kolmen vuoden kurssikehitykseen. Vuoden 2017–2019 ohjelmassa on 4.332.000 bonusoikeutta, vuoden 2018–2020 ohjelmassa 3.609.000 bonusoikeutta ja vuoden 2019–2021 ohjelmassa 5.108.000 bonusoikeutta. Vuoden 2017–2019 ohjelmassa lähtöhintana on 16,19 euroa, vuoden 2018–2020 ohjelmassa 22,58 euroa ja vuoden 2019–2021 ohjelmassa 16,76 euroa. Palkitsemisjärjestelmissä huomioidaan 100% niiden juoksuaikana maksettavista osingoista. Vuoden 2017–2019 ohjelmassa maksettava bonus voi olla korkeintaan 6,07 euroa per bonusoikeus, vuoden 2018–2020 ohjelmassa 8,47 euroa per bonusoikeus ja vuoden 2019–2021 ohjelmassa 6,56 euroa per bonusoikeus.
Käteisenä suoritettavat bonusoikeudet on arvostettu ja kirjattu käypään arvoon tilinpäätöspäivänä huomioiden siihen mennessä kulunut osuus oikeuden syntymisajanjaksosta. Yhtiön osakkeina suoritettavat bonusoikeudet on arvostettu käypään arvoon oikeuden myöntämispäivänä ja kirjataan kuluksi tasaisesti oikeuden syntymisajanjaksona. Ohjelman 2019–2021 määritetty käypä arvo on 2,69 euroa per bonusoikeus.
2019 2018
Henkilöstö keskimäärin 19 110 18 899
Henkilöstö tilikauden lopussa 18 795 19 294
9. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2019 2018
Tuotekehityskulut 11 11
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot 41 43
Muut aineettomat hyödykkeet 10 12
Rakennukset ja rakennelmat 13 16
Maa-alueet ja rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät 43
Koneet ja kalusto 40 43
Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät 6
Muut aineelliset hyödykkeet 1 1
Arvonalentumiset 15 3
Yhteensä 180 130
10. Liiketoiminnan muut kulut
MEUR 2019 2018
Matkakulut 134 145
Vuokrakulut 48 90
Laki- ja konsultointikulut 95 89
IT-kulut 65 61
Muut henkilöstöön liittyvät kulut 59 58
Hallinnolliset kustannukset 49 51
Muut 128 153
Yhteensä 578 648
11. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2019 2018
Korkotuotot lainoista ja saamisista 1 2
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 23 20
Korkotuotot jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista eristä 2 1
Muut rahoitustuotot 1 1
Rahoitustuotot yhteensä 27 24
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -10 -11
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista vuokrasopimusveloista -5
Korkokulut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista -36 -34
Nettokorot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä -3 -3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen arvonmuutokset -5 -4
Rahoitussaamisten alaskirjaukset -1
Valuuttakurssierot* -10 -6
Lainojen palkkiokulut -2 -2
Muut rahoituskulut -4 -4
Rahoituskulut yhteensä -74 -65
Yhteensä -47 -40
* Vuonna 2019 kurssieroihin sisältyi -5 milj. euroa (-2) tilausten peruuttamisesta johtuvaa rahavirtasuojausten tehotonta osuutta ja -8 milj. euroa (-5) kurssieroa suojaamattomista sisäisistä lainoista.
12. Tuloverot
MEUR 2019 2018
Tuloverot
tilikaudelta -130 -126
edellisiltä tilikausilta -8 1
Laskennallisten verojen muutos
syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot 43 10
verokantojen muutoksen vaikutus -2 1
Yhteensä -97 -116
Efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja 315 502
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 20,0% -63 -100
Verokannan muutoksen vaikutus -2 1
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 15 6
Verovapaiden tulojen ja vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -1 2
Osakkuus- ja yhteisyritysten tulosten vaikutus -2 3
Kirjaamattomien verotappioiden hyödyntäminen 1
Käyttämättömät tilikauden tappiot -13 -17
Muut verot* -10 -10
Muut jaksotuserot** -13 -1
Tuloverot edellisiltä tilikausilta -8 1
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut verot -97 -116
Efektiivinen verokanta (%) 30,7 23,1
* Muut verot koostuvat pääosin hyödyntämättä jääneistä lähdeveroista ja muista kuin suoraan verotettavaan tuloon perustuvista veroista.
** Sisältää -11 milj. euroa hyödynnettyjä laskennallisia verosaamisia.
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot esitetään Laajassa tuloslaskelmassa. Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset esitetään liitetiedossa 24. Laskennalliset verot.
Wärtsilässä on vireillä verotarkastuksia joissakin maissa, mistä voi aiheutua jälkiveropäätöksiä ja niistä johtuvia veroja liitännäismaksuineen.
13. Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos osakkeiden keskimääräisellä oikaistulla lukumäärällä tilikauden aikana. Tilikausilla ei ole ollut laimennusvaikutteisia ohjelmia
MEUR 2019 2018
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 217 386
Osakkeet tuhansina
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana* 591 723 591 723
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,37 0,65
* Lisätietoja osakkeiden lukumäärästä esitetään liitetiedossa 26. Oma pääoma.
14. Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo 2019
MEUR 2019
Wärtsilä -konserni
Wärtsilä 1.1. 1 355
Yrityshankinnat -1
Muutokset valuuttakursseissa 26
Yhteensä 1 380
Liikearvon kohdistaminen
Yrityshankinnoissa syntyvä liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille (RTY), jotka ovat konsernin toimintasegmentit Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta. Aikaisemmin konsernin rahavirtayksikölle kohdistettu liikearvo on 1.1.2019 alkaen kohdistettu vastaaville rahavirtayksiköille operatiivisten segmenttien käyvän arvon perusteella. Toimintasegmentti on alin taso, jolla konserni seuraa liikearvoa. Tilikauden aikana hankittujen yritysten liikearvo kohdistetaan konsernin RTY:lle hankintapäivänä. Liikearvon kohdentaminen per rahavirtaa tuottava yksikkö on esitetty alla olevan taulukon mukaisesti.
Liikearvo per rahavirtaa tuottava yksikkö
MEUR 2019
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 847
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 533
Yhteensä 1 380
Liikearvon arvonalentumistestaus
Konserni tekee liikearvon arvonalentumistestauksen vuosittain 30.9., tai kun esiintyy viitteitä, että kerrytettävissä oleva rahamäärä saattaa olla alle kirjanpitoarvon.
Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmaan. RTY:n käyttöarvo määritellään nykyisen tilauskannan ja johdon hyväksymien strategisten suunnitelmien mukaisten tulevan viiden vuoden kassavirtojen diskontatulla nykyarvomenetelmällä. Yksiköiden arvioitu rahavirta perustuu kiinteistön, tehtaan ja välineistön käyttöön niiden nykyisessä kunnossa normaaleilla ylläpitoinvestoinneilla ilman mahdollisia tulevaisuuden yrityshankintoja. Rahavirrat, jotka ulottuvat viiden vuoden ennustejakson jälkeiselle ajalle, on laskettu käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Loppuarvon kasvun määrittelemisessä on käytetty johdon konservatiivista arvioita kassavirran pitkän aikavälin kasvusta. Loppuarvon kasvutekijänä on käytetty 2%:n vuotuista kasvua.
Arvonmäärittelemisessä avaintekijöitä ovat maailman talouden kasvu ja erityisesti globaalien energiamarkkinoiden kehitys, globaali laivanrakennusteollisuus sekä niihin liittyvien palveluiden kysyntä. Markkinoiden kokonaiskustannusten arvioidun kehityksen nähdään vaikuttavan kannattavuustasoon, kun taas yksittäisten kuluerien hintakehityksellä ei ole olennaista merkitystä laskelmiin. Avaintekijä tuotteiden ja laitteiden uusmyynnin arvonmäärittelemisessä on maailman talouden kasvu, kun taas avaintekijät huoltotoiminnoissa liittyvät myös vastaavien palvelujen kysyntään ja arvioihin työkustannusten kehityksestä markkinoilla.
Diskonttauskorkona käytetään Wärtsilän määrittelemää painotettua pääomakustannusta ennen veroja (WACC). WACC:n osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, teollisuuskohtainen beta, lainakustannus sekä oman ja vieraan pääoman suhde. Wärtsilä on käyttänyt 9,1%: n WACC:a Wärtsilä Marine -liiketoiminnan RTY:n osalta ja 9,4%: n WACC:a Wärtsilä Energy -liiketoiminnan RTY:n osalta laskelmissaan.
Liikearvon testauksen tuloksena liikearvontestaustappiota ei tunnistettu konsernin RTY:lle tilikaudella, joka päättyi 31.12.2019. Konsernin molempien RTY:en kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti niiden kirjanpitoarvon merkittävästi.
Herkkyysanalyysi
Johto on arvioinut, ettei mikään muutos keskeisissä oletuksissa saisi aikaan tilannetta, jossa kummankaan rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi sen kerrytettävissä olevan rahamäärän. Rahavirtaa tuottaville yksiköille on tehty herkkyysanalyysi muuttamalla laskentaoletuksia. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittava muutos oletuksessa, jolla kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo vastaisi kirjanpitoarvoa.
Muutos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta
Diskonttauskorko, ennen veroja kasvu yli 15 prosenttiyksikköä
Loppuarvon kasvuvauhti lasku yli 35 prosenttiyksikköä
Kannattavuus lasku yli 66 prosenttia
Wärtsilä Energy -liiketoiminta
Diskonttauskorko, ennen veroja kasvu yli 13 prosenttiyksikköä
Loppuarvon kasvuvauhti lasku yli 28 prosenttiyksikköä
Kannattavuus lasku yli 64 prosenttia
Johdon näkemyksen mukaan perusoletusten muutoksia ei tule tulkita osoituksena niiden toteutumisen todennäköisyydestä. Herkkyysanalyysit ovat hypoteettisia ja siksi niihin tulee suhtautua varauksella.
Liikearvo 2018
Liikearvon kohdistaminen
Yrityshankinnoissa syntyvä liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottavalle yksikölle (RTY), joka on konsernin toimintasegmentti. Toimintasegmentti on alin taso, jolla konserni seuraa liikearvoa. Tilikauden aikana hankittujen yritysten liikearvo kohdistetaan konsernin RTY:lle hankintapäivänä. Myös aiemmin erillään esitetyt RTY:t on integroitu tilikauden aikana Wärtsilään. Liikearvon kohdentaminen per rahavirtaa tuottava yksikkö on esitetty alla olevan taulukon mukaisesti.
Liikearvo per rahavirtaa tuottava yksikkö
MEUR 2018
Wärtsilä 1.1. 1 237
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 113
Muutokset valuuttakursseissa 4
Yhteensä 1 355
Liikearvon arvonalentumistestaus
Konserni tekee liikearvon arvonalentumistestauksen vuosittain 30.9., tai kun esiintyy viitteitä, että kerrytettävissä oleva rahamäärä saattaa olla alle kirjanpitoarvon.
Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmaan. RTY:n käyttöarvo määritellään nykyisen tilauskannan ja johdon hyväksymien strategisten suunnitelmien mukaisten tulevan viiden vuoden kassavirtojen diskontatulla nykyarvomenetelmällä. Yksikön arvioitu rahavirta perustuu kiinteistön, tehtaan ja välineistön käyttöön niiden nykyisessä kunnossa normaaleilla ylläpitoinvestoinneilla ilman mahdollisia tulevaisuuden yrityshankintoja. Rahavirrat, jotka ulottuvat viiden vuoden ennustejakson jälkeiselle ajalle, on laskettu käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Loppuarvon kasvun määrittelemisessä on käytetty johdon konservatiivista arvioita kassavirran pitkän aikavälin kasvusta. Loppuarvon kasvutekijänä on käytetty 2%:n vuotuista kasvua.
Arvonmäärittelemisessä avaintekijöitä ovat maailman talouden kasvu ja erityisesti globaalien energiamarkkinoiden kehitys, globaali laivanrakennusteollisuus sekä niihin liittyvien palveluiden kysyntä. Markkinoiden kokonaiskustannusten arvioidun kehityksen nähdään vaikuttavan kannattavuustasoon, kun taas yksittäisten kuluerien hintakehityksellä ei ole olennaista merkitystä laskelmiin. Avaintekijä tuotteiden ja laitteiden uusmyynnin arvonmäärittelemisessä on maailman talouden kasvu, kun taas avaintekijät huoltotoiminnoissa liittyvät myös vastaavien palvelujen kysyntään ja arvioihin työkustannusten kehityksestä markkinoilla.
Diskonttauskorkona käytetään Wärtsilän määrittelemää painotettua pääomakustannusta ennen veroja (WACC). WACC:n osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, teollisuuskohtainen beta, lainakustannus sekä oman ja vieraan pääoman suhde. Vuoden 2018 WACC:ia laskettaessa on huomioitu, että yleinen korkokanta on laskenut. Wärtsilä on käyttänyt 8,9%:n WACC:a laskelmissaan.
Liikearvon testauksen tuloksena liikearvontestaustappiota ei tunnistettu konsernin RTY:lle tilikaudelle, joka päättyi 31.12.2018. Konsernin RTY:n kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti niiden kirjanpitoarvon merkittävästi.
Herkkyysanalyysi
Johto on arvioinut, ettei mikään muutos keskeisissä oletuksissa saisi aikaan tilannetta, jossa rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi sen kerrytettävissä olevan rahamäärän. Rahavirtaa tuottavalle yksikölle on tehty herkkyysanalyysi muuttamalla laskentaoletuksia. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittava muutos oletuksessa, jolla kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo vastaisi kirjanpitoarvoa.
Muutos
Diskonttauskorko, ennen veroja kasvu yli 20 prosenttiyksikköä
Loppuarvon kasvuvauhti lasku yli 68 prosenttiyksikköä
Kannattavuus lasku yli 82 prosenttiyksikköä
Johdon näkemyksen mukaan perusoletusten muutoksia ei tule tulkita osoituksena niiden toteutumisen todennäköisyydestä. Herkkyysanalyysit ovat hypoteettisia ja siksi niihin tulee suhtautua varauksella.
Aineettomat hyödykkeet
2019
MEUR Tuote-
kehitys-
kulut
Kesken-
eräiset
hankinnat
ja
ennakot
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Liikearvo Yhteensä
Hankintameno 1.1.2019 141 53 857 1 361 2 411
Valuuttakurssimuutokset 11 26 37
Yrityshankinnat 1 -1
Lisäykset 1 55 8 65
Vähennykset ja muut muutokset -1 -13 -14
Uudelleenryhmittelyt 28 -24 -4
Hankintameno 31.12.2019 169 85 860 1 386 2 500
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 -94 -565 -6 -665
Valuuttakurssimuutokset -7 -8
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 11 11
Tilikauden poisto -11 -52 -62
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 -104 -613 -6 -723
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 65 85 247 1 380 1 776
Tilikaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 49 milj. euroa (30). Niiden kirjanpitoarvo oli 135 milj. euroa (91).

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 41 milj. euroa (43) ja niiden kirjanpitoarvo oli 209 milj. euroa (248).
2018
MEUR Tuote-
kehitys-
kulut
Kesken-
eräiset
hankinnat
ja
ennakot
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Liikearvo Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 142 21 783 1 243 2 189
Valuuttakurssimuutokset -2 4 2
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit -2 10 66 113 187
Lisäykset 2 35 8 1 45
Vähennykset ja muut muutokset -12 -1 -13
Uudelleenryhmittelyt -13 13
Hankintameno 31.12.2018 141 53 857 1 361 2 411
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 -85 -521 -6 -612
Valuuttakurssimuutokset 1 1
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 2 12 1 15
Tilikauden poisto -11 -55 -66
Arvonalentumiset -1 -1 -2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 -94 -565 -6 -665
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 47 53 292 1 355 1 747
15. Aineelliset hyödykkeet
2019
MEUR Maa- ja
vesi-
alueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet
ja ka-
lusto
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineelli-
set hyö-
dykkeet
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2019 31 297 780 40 24 1 171
Siirto käyttöoikeusomaisuuseriin -1 -1 -2
Valuuttakurssimuutokset 1 2 3
Lisäykset 3 27 18 1 49
Vähennykset -1 -18 -30 -50
Uudelleenryhmittelyt 1 22 -25 -2
Hankintameno 31.12.2019 30 283 798 32 25 1 167
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 -1 -177 -648 -21 -847
Valuuttakurssimuutokset -1 -1
Vähennysten kertyneet poistot 11 29 41
Tilikauden poisto -13 -40 -1 -54
Arvonalentumiset -1 -1
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 -1 -179 -659 -21 -860
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 29 104 139 31 3 307
2018
MEUR Maa- ja
vesi-
alueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet
ja ka-
lusto
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineelli-
set hyö-
dykkeet
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2018 43 313 787 18 23 1 185
Valuuttakurssimuutokset -1 -1 -3
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit -9 -22 -19 -50
Lisäykset 1 5 23 35 64
Vähennykset -4 -4 -22 -30
Uudelleenryhmittelyt 7 12 -14 5
Hankintameno 31.12.2018 31 297 780 40 24 1 171
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 -2 -172 -642 -20 -835
Valuuttakurssimuutokset 1 1 1
Vähennysten ja yritysmyyntien kertyneet poistot 1 11 41 53
Tilikauden poisto -16 -43 -1 -60
Arvonalentumiset -2 -2
Uudelleenryhmittelyt -1 -4 -5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 -1 -177 -648 -21 -847
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 30 120 132 39 3 324
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-
sopimuksilla hankittua omaisuutta
1 1 3
16. Vuokrasopimukset
MEUR 2019
Maa-alueet ja rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 203
Lisäykset 28
Poistot ja arvonalentumiset -43
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -14
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 174
Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 12
Lisäykset 6
Poistot ja arvonalentumiset -6
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 11
Vuokrasopimusvelat
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 215
Lisäykset 33
Korkokulut 2
Maksut -49
Muut oikaisut -13
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 188
Vuokrasopimusvelat yhteensä
Pitkäaikaiset 146
Lyhytaikaiset 42
MEUR 2019
Tuloslaskelmaan kirjatut määrät
Poistot ja arvonalentumiset -49
Korkokulut -5
Kulut - lyhytaikaiset vuokrasopimukset -32
Kulut - arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset -6
Muuttuvat vuokrakulut -4
17. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
MEUR 2019 2018
Kirjanpitoarvo 1.1. 66 83
Investoinnit 1
Osuus tuloksesta -9 13
Osingot -1 -17
Muuntoerot -1 -1
Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä -13
Arvonalentumiset -13
Kirjanpitoarvo 31.12. 42 66
Taloudellinen yhteenveto (100%):
2019
MEUR Omistus-% Varat Oma
pääoma
Velat Liike-
vaihto
Tili-
kauden
tulos
Yhteisyritykset
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 39 19 20 30 2
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Etelä-Korea 50,0 71 68 3 19 -21
CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. Kiina 49,0 11 2 9 9
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kiina 49,0 96 20 76 78 1
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1 1
Osakkuusyritykset
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. -yhtiö valmistaa keskikokoisia ja suuria keskinopeita dieselmoottoreita ja monipolttoainemoottoreita Shanghaissa Linganganissa. Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. valmistaa monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin Mokpossa, Etelä-Koreassa. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. valmistaa merenkulun apumoottoreita Shanghaissa, Kiinassa. CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. on fokusoitunut tuottamaan kehittyneitä sähkö- ja automaatioratkaisuja risteilyalalle.
2018
MEUR Omistus-% Varat Oma
pääoma
Velat Liike-
vaihto
Tili-
kauden
tulos
Yhteisyritykset
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 26 19 8 17
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Etelä-Korea 50,0 111 91 20 164 29
CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. Kiina 49,0 2 2 1 -1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kiina 49,0 70 19 51 49 -3
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1 1 1
Osakkuusyritykset
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1 1
18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
2019
MEUR Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Käypään
arvoon
laajan
tuloksen
kautta
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset 1 1 1
Myyntisaamiset 19 19 19
Johdannaiset 5 5 5
Muut sijoitukset 18 18 18
Muut saamiset 2 2 2
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 1 232 1 232 1 232
Myynnissä olevat myyntisaamiset 4 4 4
Johdannaiset 5 14 18 18
Muut rahoitussaamiset 6 6 6
Rahavarat 343* 15 358 358
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 600 48 14 1 662 1 662
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 997 997 1 005
Johdannaiset 14 2 16 16
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 99 99 99
Ostovelat 624 624 624
Johdannaiset 1 6 7 7
Muut rahoitusvelat 4 4 4
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 724 15 8 1 747 1 756
* Lisäksi konsernilla on 11 milj. euroa rahavaroja arvostettuna jaksotettuun hankintamenoon liittyen myytävänä oleviin omaisuuseriin.
2018
MEUR Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Käypään
arvoon
laajan
tuloksen
kautta
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset 3 3 3
Myyntisaamiset 49 49 49
Johdannaiset 3 3 3
Muut sijoitukset 16 16 16
Muut saamiset 20 20 20
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 1 219 1 219 1 219
Myynnissä olevat myyntisaamiset 3 3 3
Johdannaiset 5 3 8 8
Muut rahoitussaamiset 3 3 3
Rahavarat 466 21 487 487
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 758 52 3 1 813 1 813
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 748 748 754
Johdannaiset 16 16 16
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 74 74 74
Ostovelat 596 596 596
Johdannaiset 27 36 63 63
Muut rahoitusvelat 9 9 9
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 428 43 36 1 507 1 513
Käyvän arvon hierarkia
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit on luokiteltu seuraavan käyvän arvon hierarkian mukaisesti: instrumentit, joille on olemassa aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta (taso 1), instrumentit, joille on olemassa muu havainnoitavissa oleva suora tai epäsuora hinta kuin noteerattu tason 1 mukainen hinta (taso 2) ja instrumentit, joille ei löydy havainnoitavissa olevaa markkinahintaa (taso 3). Käypään arvoon arvostettaviin instrumentteihin kuuluvat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat. Lyhytaikaisten saamisten lyhyen luonteen vuoksi niiden kirjanpitoarvojen katsotaan olevan yhtä kuin niiden käyvät arvot.
Rahoitusinstrumenttien arvostamiseen käytettävät arvostusmallit:
• valuuttatermiinisopimusten käyvän arvon määrittely tilinpäätöspäivän termiinikursseilla
• koronvaihtosopimusten käypien arvojen laskeminen havainnoitavissa olevien tuottokäyrien perusteella arvioituihin tulevaisuuden rahavirtojen nykyarvoihin
• noteerattujen markkinahintojen tai välittäjän samankaltaisille instrumenteille tarjoamien hintojen käyttäminen
2019 2018
MEUR Taso 2 Taso 3 Taso 2 Taso 3
Rahoitusvarat
Muut sijoitukset 18 16
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset 1 3
Muut saamiset, pitkäaikaiset 2 3
Johdannaiset 24 12
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset* 1 005 754
Johdannaiset 23 79
* Arvostettu jaksotettuun hankintamenoon konsernin taseessa.
Lisätietoja rahoitusveloista esitetään liitetiedossa 28. Rahoitusvelat.
Muut sijoitukset
Muut sijoitukset sisältävät käypään arvoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita. Näitä sijoituksia tarkastellaan DCF-mallien avulla, joissa kriittiset oletukset liittyvät WACC:in tasoon ja odotettuihin rahavirtoihin osingoista. Eri skenaarioilla saadaan kuitenkin niin erilaisia tuloksia, että johdon arvioiden mukaan jaksotettuun hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa.
MEUR 2019 2018
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 13
Osakkeiden hankinnat 2 3
Kirjanpitoarvo 31.12. 18 16
Vuonna 2019 noteeraamattomien muiden osakkeiden (taso 3) hankintameno oli 18 milj. euroa (16), ja niiden markkina-arvo oli 18 milj. euroa (16).
19. Vaihto-omaisuus
MEUR 2019 2018
Aineet ja tarvikkeet 484 471
Keskeneräiset tuotteet 736 615
Valmiit tuotteet ja tavarat 53 35
Maksetut ennakot 93 43
Yhteensä 1 365 1 165
Konsernin tuloslaskelmaan on 2019 kirjattu 4 milj. euron (1) alaskirjaus liittyen vanhentuneeseen vaihto-omaisuuteen. Yrityshankinnoista johtuva vaihto-omaisuuden kasvu on 1 milj. euroa (8).
Vuonna 2019 vaihto-omaisuuden arvonalentumisperiaatteita on tarkennettu. Nykyiset periaatteet perustuvat kattavuusalueeseen, joka määrittelee kuinka kauan tiettynä päivämääränä tai ajanjaksona käytettävissä olevalla materiaalimäärällä voidaan kattaa seuraavien jaksojen tarpeita. Vuonna 2019 arvonalentumisperiaatteiden muutoksesta johtuva vaikutus vaihto-omaisuuden arvoon on 11 milj. euroa.
20. Sopimukseen perustuvat taseeseen merkityt määrät
MEUR 2019 2018
Myyntisaamiset 1 255 1 271
Sopimukseen perustuvat varat 515 557
Sopimukseen perustuvat velat
Saadut ennakot 452 584
Jaksotetut tuotot 465 345
Myyntisaamiset ja sopimukseen perustuvat varat
Pitkäaikaiset 19 49
Lyhytaikaiset 1 752 1 779
Sopimukseen perustuvat velat
Pitkäaikaiset 38 41
Lyhytaikaiset 880 888
Tilikauden aikana tuloutetut myyntituotot, jotka olivat mukana sopimukseen perustuvissa veloissa 1.1. 888 724
Täyttämättömät suoritevelvoitteet, kaikki tulotyypit 7 427 7 242
josta keskeneräisiin projekteihin ja sopimuksiin liittyvät jäljellä olevat suoritevelvoitteet 3 959 3 794
Asiakassopimuksiin liittyvät myyntisaamiset ovat korottomia saamisia. Myyntisaamiset ovat vähentyneet tilikauden 2019 aikana johtuen lähinnä myytävien omaisuuserien siirrosta sekä erääntyneiden saamisten suorituksista.

Sopimukseen perustuvat varat liittyvät ensisijaisesti konsernin oikeuteen saada vastike luovutetuista tavaroista tai palveluista, joita ei ole vielä raportointipäivänä laskutettu asiakkaalta. Sopimukseen perustuvat varat siirretään saamisiin kun vastikkeeseen on ehdoton oikeus.

Sopimukseen perustuvat velat liittyvät pääasiallisesti asiakkailta saatuihin ennakoihin, joihin liittyviä tavaroita tai palveluja ei ole vielä luovutettu asiakkaalle.

Sopimuksiin perustuvat varat ja velat liittyvät pitkäaikaisiin sopimuksiin ja ajan kuluessa tuloutettaviin projekteihin, kuten kaasuratkaisujen toimitussopimuksiin, integroituihin ratkaisuihin, laivan suunnitteluun sekä voimalaratkaisuihin. Sopimuksiin perustuvat varat ovat vähentyneet vuoden 2019 aikana johtuen myytävänä olevien omaisuuserien siirrosta sekä tavanomaisesta vaihtelusta enimmäkseen Marine-liiketoiminnan projekteissa. Lisäksi kertynyt jaksotettu tulo on vähentynyt tietyissä pitkäaikaisissa palvelusopimuksissa. Sopimukseen perustuvien velkojen lasku tilikaudella 2019 johtuu pääasiassa tavanomaisen liiketoiminnan vaihtelusta molempien raportointisegmenttien projekteissa.
21. Muut saamiset
MEUR 2019 2018
Johdannaiset 24 12
Korot ja muut rahoituserät 6 3
Vakuutusmaksut 6 5
Vuokrajaksotukset 3 3
Jaksotetut kustannukset 14 6
Muut siirtosaamiset 41 42
Lainasaamiset 2 3
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 1
Arvonlisäverosaamiset 111 104
Muut* 88 83
Yhteensä 296 262
Pitkäaikaiset 15 34
Lyhytaikaiset 281 228
* Sisältää henkilöstökustannuksiin liittyviä verosaamisia Brasiliassa 9 milj. euroa (9), joita ei välttämättä pystytä hyödyntämään vuoden kuluessa. Muut saamiset sisältävät myös 21 milj. euron (20) saamisen, joka liittyy pumpuliiketoiminnan myyntiin. Saaminen on luokiteltu lyhytaikaisiin saamisiin vuonna 2019.
22. Rahavarat
MEUR 2019 2018
Rahat ja pankkisaamiset* 343 461
Muut rahavarat 15 26
Yhteensä 358 487
* 171 milj. euroa (128) rahoista ja pankkisaamisista on maissa, joissa kotiuttamista on rajoitettu paikallisella lainsäädännöllä, eikä raha näin ollen ollut välittömästi emoyhtiön käytettävissä.
Lisäksi konsernilla on 11 milj. euroa rahavaroja liittyen myytävänä oleviin omaisuuseriin.
23. Nettovelan täsmäytys
Korolliset nettovelat
MEUR 2019 2018
Pitkäaikaiset korolliset velat 851 748
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 146
Lyhytaikaiset korolliset velat 58 74
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 42
Korolliset velat yhteensä 1 096 823
Korolliset saamiset -1 -3
Rahavarat -358 -487
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat -11
Korolliset saamiset yhteensä -370 -490
Korolliset nettovelat yhteensä 726 333
Nettovelan täsmäytys
MEUR Kirjanpito-
arvo
1.1.2019
Raha-
virrat
Valuutta-
kurssi-
muutokset
Muut muutokset Kirjanpito-
arvo
31.12.2019
Pitkäaikaiset korolliset velat 746* 104 851
Lyhytaikaiset korolliset velat 73* -11 -5 58
Vuokrasopimusvelat 215** -52 26 188
Korolliset saamiset -3 2 -1
Rahavarat -487 119 -369***
Nettovelka 545 162 -5 26 726
* Rahoitusleasingvelat on luokiteltu IFRS 16: n mukaisesti erikseen vuokrasopimusvelkoihin.
** Vuokrasopimusvelat IFRS 16: n mukaisesti.
*** Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat.
MEUR Kirjanpito-
arvo
1.1.2018
Raha-
virrat
Valuutta-
kurssi-
muutokset
Yritys-
hankinnat
ja yritys-
myynnit
Kirjanpito-
arvo
31.12.2018
Pitkäaikaiset korolliset velat 517 231 -1 748
Lyhytaikaiset korolliset velat 102 -40 -6 18 74
Korolliset saamiset -5 -2 6 -3
Rahavarat -379 -101 4 -11 -487
Nettovelka 234 87 -2 13 333
24. Laskennalliset verot
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2019 aikana
MEUR 1.1.2019 Konsernin tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Muut
laajan
tuloksen
erät
Muunto-
erot
Yrityshan-
kinnat
31.12.2019
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut verotappiot 18 17 -1 34
Eläkevelvoitteet 21 1 5 27
Varaukset 28 7 35
Vaihto-omaisuuden sisäisen katteen eliminointi 5 1 6
Arvonmuutosrahasto 9 -3 6
Muut väliaikaiset erot 49 6 -1 55
Uudelleenryhmittely myytävänä oleviin omaisuuseriin -8
Yhteensä 129 32 2 -2 155
Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 66 -10 2 59
Arvonmuutosrahasto 1 1
Muut väliaikaiset erot 32 32
Uudelleenryhmittely myytävänä oleviin omaisuuseriin -8
Yhteensä 99 -10 1 1 83
Laskennallinen nettoverosaaminen/
-velka
30 41 1 -1 -2 72
31.12.2019 konsernilla oli kirjaamatta 64 milj. euroa (63) laskennallista verosaamista, koska niiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Pääosa kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista liittyy kertyneisiin verotuksellisiin tappioihin. Näistä 29 milj. euroa (18) vanhenee seuraavien viiden vuoden aikana ja loput myöhemmin tai ei koskaan. Pääosa verotuksellisista tappioista, joihin liittyen on kirjattu laskennallista verosaamista, eivät vanhene koskaan.
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2018 aikana
MEUR 1.1.2018 Konsernin tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Muut
laajan
tuloksen
erät
Muunto-
erot
Yrityshan-
kinnat ja
-myynnit
31.12.2018
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut verotappiot 18 2 18
Eläkevelvoitteet 23 -2 21
Varaukset 30 -2 28
Vaihto-omaisuuden sisäisen katteen eliminointi 5 5
Arvonmuutosrahasto 6 3 9
Muut väliaikaiset erot 49 6 1 -7 49
Yhteensä 131 1 3 1 -6 129
Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 57 -6 14 66
Arvonmuutosrahasto 2 -2
Muut väliaikaiset erot 42 -2 -7 32
Yhteensä 102 -8 -2 7 99
Laskennallinen nettoverosaaminen/
-velka
29 9 5 1 -13 30
25. Eläkevelvoitteet
MEUR 2019 2018
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen nettovelka 31.12. 155 149
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 31.12. 15 13
Wärtsilällä on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä pääasiassa Euroopassa ja Aasiassa. Merkittävimmät niistä sijaitsevat Sveitsissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Sveitsin etuuspohjaisen eläkejärjestelyn osuus konsernin velvoitteiden kokonaismäärästä on 31% ja varojen kokonaismäärästä 55%. Suurin osa järjestelyistä tarjoaa työntekijöille elinikäisen eläkkeen tavanomaisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen, mutta on myös järjestelyjä, jotka tarjoavat kertakorvauksen työntekijän saavuttaessa eläkeiän. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä on eläkesäätiöiden hallussa, ja niiden varat eivät sisälly konsernin varoihin. Järjestelyn varat on yleensä sijoitettu kunkin eläkesäätion hallituksen hyväksymiin kohteisiin, mutta joissain tapauksissa niitä hallinnoivat kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöt. Konserniyhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Valtuutetut aktuaarit ovat kussakin maassa suorittaneet etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät vakuutuslaskelmat.
Sveitsin järjestely
Wärtsilällä on Sveitsissä paikallisten eläkelakien ja -säännösten mukainen etuuspohjainen eläkejärjestely, johon osallistuville maksetaan eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eläke-etuus määräytyy kertyneen eläkepääoman mukaan ja se koostuu järjestelyyn työssäoloaikana maksetuista pääomista sekä niihin liittyvistä korkoeristä. Järjestelyä hoitaa eläkerahasto, jota johtaa yrityksen ulkopuolinen säätiön hallitus.

Sekä työntekijä että työnantaja maksavat eläkejärjestelyyn säätiön säännöissä määritellyn prosenttiosuuden palkasta. Työnantajan maksama eläkemaksu vaihtelee työntekijän iän mukaan ja se kattaa keskimäärin kaksi kolmasosaa kokonaismaksusta.

Eläkesäätiön investointistrategiasta vastaa säätiön hallitus ja varat sijoitetaan tämän strategian sekä paikallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Järjestelyn muita riskejä valitun investointistrategian lisäksi ovat pidennys eliniän odotteessa sekä ennenaikainen kuolema tai vammautuminen. Eläkejärjestelyt on vakuutettu kuoleman ja vammautumisriskin osalta 31.12.2019. Inflaatiosta johtuva mahdollinen maksettavien eläkkeiden nousu on säätiön hallituksen harkintavallassa, kun maksettavan eläkkeen määrä ylittää lainsäädännössä määritetyn minimieläkkeen.
Saksan järjestelyt
Wärtsilällä on Saksassa paikallisten eläkelakien ja -säännösten mukaisia etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joihin osallistuville maksetaan eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eläke-etuus määräytyy kertyneen eläkepääoman mukaan ja se koostuu järjestelyyn työssäoloaikana maksetuista pääomista sekä niihin liittyvistä korkoeristä. Järjestelyjä on erilaisia, rahastoimattomista eläkerahaston hoitamaan järjestelyyn.

Joissain järjestelyissä sekä työntekijä että työnantaja maksavat eläkejärjestelyyn säätiön säännöissä määritellyn prosenttiosuuden palkasta mutta osassa järjestelyitä vain työnantaja on maksuvelvollinen. Työnantajan maksama eläkemaksu voi vaihdella työntekijän iän, työsuhteen keston ja työntekijän aseman mukaan.

Järjestelyjen riskejä ovat pidennys eliniän odotteessa, ennenaikainen kuolema tai vammautuminen sekä mahdollisen eläkesäätiön varojen hallinnoimiseksi valittu investointistrategia. Inflaatiosta johtuva maksettavien eläkkeiden nousu tarkastetaan vuosittain.
MEUR 2019 2018
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 119 108
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 182 177
Varojen käypä arvo -146 -135
Nettovelka taseessa 155 149
% Etuus-
pohjaisen
velvoitteen
nykyarvo
Järjestelyyn
kuuluvien
varojen
käypä arvo
Sveitsi 31 55
Saksa 23 5
Muu Eurooppa 37 28
Aasia 9 12
Yhteensä 100 100
MEUR Etuus-
pohjaisen
velvoitteen
nykyarvo
Järjestelyyn
kuuluvien
varojen
käypä arvo
Etuus-
pohjainen
nettovelka
yhteensä
Velvoitteiden ja varojen arvo 1.1.2018 307 -154 154
Valuuttakurssimuutokset 2 -2 -1
Kirjattu tuloslaskelmaan:
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 10 10
Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno -1 -1
Voitot (-) / tappiot (+) velvoitteen täyttämisestä -21 20 -2
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) 5 -3 3
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät muissa laajan tuloslaskelman erissä:
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, poislukien korkotuotto 11 11
Kokemusperusteiset oikaisut -6 -6
Taloudellisten oletusten muutokset -2 -2
Järjestelyyn osallisten maksusuoritukset 1 -1
Työnantajan maksusuoritukset -11 -11
Maksetut etuudet -13 5 -8
Velvoitteiden ja varojen arvo 31.12.2018 282 -134 149
Velvoitteiden ja varojen arvo 1.1.2019 282 -134 149
Valuuttakurssimuutokset 5 -4
Kirjattu tuloslaskelmaan:
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 13 13
Voitot (-) / tappiot (+) velvoitteen täyttämisestä -1 -1
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) 5 -2 3
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät muissa laajan tuloslaskelman erissä:
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, poislukien korkotuotto -11 -11
Kokemusperusteiset oikaisut 1 1
Väestötilastollisten oletusten muutokset -1 -1
Taloudellisten oletusten muutokset 30 30
Järjestelyyn osallisten maksusuoritukset 1 -1
Työnantajan maksusuoritukset -10 -10
Maksetut etuudet -21 10 -12
Uudelleenryhmittely myytävänä oleviin omaisuuseriin -15 7 -8
Velvoitteiden ja varojen arvo 31.12.2019 299 -146 155
Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin:
% 2019 2018
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 18 17
Joukkovelkakirjat ja muut rahoitusinstrumentit 35 33
Kiinteistöt 17 17
Muut saamiset 30 33
Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset tilikauden lopussa ovat (ilmoitettu painotettuna keskiarvona):
% 2019 2018
Diskonttauskorko 1,08 1,78
Palkkojen nousu 2,03 2,16
Eläkkeiden nousu 1,14 1,18
31.12.2019 etuuspohjaisten velvoitteiden duraation painotettu keskiarvo oli 12 vuotta. Konserni odottaa maksavansa 7 milj. euroa etuuspohjaisiin järjestelyihin seuraavan tilikauden aikana.
Tulevaisuuden kuolleisuusolettama perustuu aktuaarien laskelmiin, jotka pohjautuvat kussakin maassa julkaistuihin tilastoihin ja kokemuksiin. Näiden perusteella arvioitu painotettu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä eläkeiän saavuttamisen jälkeen on seuraava:
2019 2018
Järjestelyyn kuuluvien henkilöiden eläkeikä tilikauden lopussa:
miehet 17,4 17,0
naiset 20,0 17,1
Järjestelyyn kuuluvien henkilöiden eläkeikä 20 vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä:
miehet 18,4 16,1
naiset 20,4 18,1
Jokaiselle merkittävälle vakuutusmatemaattiselle oletukselle tehdyt herkkyysanalyysit on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukosta käy ilmi miten muutokset vakuutusmatemaattisissa oletuksissa, jotka olisivat olleet kohtuullisissa määrin mahdollisia tilikauden lopussa, olisivat vaikuttaneet etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteisiin. Tehty herkkyysanalyysi soveltuu vain etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteisiin eikä etuuspohjaisiin eläkevelkoihin kokonaisuudessaan.
Herkkyysanalyysi
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen
nettovelvoitteet, MEUR
Muutokset oletuksissa 2019 2018
Diskonttauskorko kasvu 1% -41 -33
Diskonttauskorko lasku 1% 51 41
Palkkojen nousu kasvu 1% 10 9
Palkkojen nousu lasku 1% -8 -8
Eläkkeiden nousu kasvu 1% 30 25
Eläkkeiden nousu lasku 1% -16 -15
26. Oma pääoma
Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista, arvonmuutosrahastosta, etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvista eristä ja kertyneistä voittovaroista.
Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
MEUR
Osakepääoma Osakkeiden
ja äänien
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Yhteensä
1.1.2018 197 241 130 336 61 397
Maksuton osakeanti 12.3.2018 394 482 260
31.12.2018 591 723 390 336 61 397
31.12.2019 591 723 390 336 61 397
Wärtsilän osakkeella ei ole nimellisarvoa. Wärtsilällä on yksi osakelaji. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa ja niillä on yhtälainen oikeus osingonjakoon.
Osakepääoma
Osakeannin yhteydessä yhtiön saamat osakkeen merkintähinnat kirjataan osakepääomaan, ellei osakeantipäätöksen yhteydessä olla päätetty, että osa merkintähinnasta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto on sidottua omaa pääomaa. Sitä voidaan alentaa noudattaen, mitä osakepääoman alentamisesta säädetään osakeyhtiölaissa. Osakepääomaa voidaan myös korottaa siirtämällä varoja ylikurssirahastosta.
Muuntoerot
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntaminen eri kursseilla laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan omaan pääomaan. Ulkomaisten yritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyvät muuntoerot esitetään myös omassa pääomassa. Lisäksi omassa pääomassa esitetään tytäryrityksen nettoinvestoinneista ja pitkäaikaisesta tytäryhtiölainasta ilman sovittua suorituspäivää syntyvät muuntoerot. Muuntoerojen muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Arvonmuutosrahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää rahavirran suojauksessa käytettyjen instrumenttien käyvän arvon muutokset, jos suojaus on tehokas ja täyttää suojauslaskennan edellytykset. Muutokset arvonmuutosrahastoon sisältyvissä erissä kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
MEUR Rahavirran
suojaukset
Käyvän arvon ja kirja-arvon ero 1.1.2018 -14
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 3
Arvonmuutosrahasto 1.1.2018 -10
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -6
Käyvän arvon muutokset -17
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 3
Arvonmuutosrahasto 31.12.2018 -31
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 16
Käyvän arvon muutokset 4
Arvonmuutosrahasto 31.12.2019 -11
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on esittänyt, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta. Näin osingonjako on yhteensä 284 milj. euroa. Jäljelle jäävä osa kertyneistä voittovaroista jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Tilikauden 2018 voitosta jaettiin osinkona 0,48 euroa osakkeelta osingonjaon ollessa yhteensä 284 milj. euroa. Jäljelle jäänyt osa kertyneistä voittovaroista jätettiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
Lisätietoja omasta pääomasta esitetään emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa, liitetiedossa 10. Oma pääoma.
27. Varaukset
2019
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2019 21 172 67 7 38 305
Kurssierot 1
Lisäykset 4 52 100 20 14 190
Käytetyt varaukset -14 -51 -71 -13 -9 -159
Käyttämättömien varausten peruutukset -1 -7 -2 -5 -14
Varaukset 31.12.2019 10 174 89 13 38 323
Pitkäaikainen 45
Lyhytaikainen 278
2018
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2018 19 173 27 6 35 261
Yrityshankinnat 1 1 1 3
Lisäykset 12 60 107 9 11 198
Käytetyt varaukset -2 -62 -64 -6 -5 -138
Käyttämättömien varausten peruutukset -9 -5 -4 -4 -21
Varaukset 31.12.2018 21 172 67 7 38 305
Pitkäaikainen 54
Lyhytaikainen 251
Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät arvioidut takuukustannukset käsitellään varauksena, jonka suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon aiemmin toteutuneista takuukustannuksista. Yleinen takuuaika kattaa vuoden toimituksesta eteenpäin.
Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Kyseiset oikeusjutut koskevat mm. sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri, mutta sen toteutumista pidetään erittäin epätodennäköisenä. Tämä vaade on käsitelty ehdollisena velkana, sillä konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.
28. Rahoitusvelat
2019
Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 vuosi 1–3 vuotta 3–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 56 263 258 328 906
Vuokrasopimusvelat 48 65 37 64 215
Muut korolliset lainat* 2 2
Ostovelat 624 624
Johdannaiset** 7 10 5 2 23
Muut velat 4 4
Yhteensä 741 339 301 392 1 774
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 8 12 8 3 31
Arvioidut sopimusperusteiset rahavirrat 748 351 309 395 1 804
2018
Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 vuosi 1–3 vuotta 3–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 63 186 311 250 809
Rahoitusleasingvelat* 1 2 2
Muut korolliset lainat* 11 11
Ostovelat 596 596
Johdannaiset** 63 12 3 79
Muut velat 9 9
Yhteensä 744 199 314 250 1 507
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 8 13 11 7 39
Arvioidut sopimusperusteiset rahavirrat 752 212 326 257 1 546
** Markkina-arvoltaan negatiivisten johdannaisten arvostus eräpäivän mukaan. Sopimusten mukaiset nimellisarvot esitetään liitteessä 30. Johdannaisinstrumentit.
Pitkäaikaisten lainojen korkokulut lasketaan 31.12.2019 vallitsevien keskimääräisten korkojen perusteella. Rahoitusvelkojen käyvät arvot esitetään liitetiedossa 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin.
29. Muut velat
MEUR 2019 2018
Jaksotetut kulut 320 295
Henkilöstökulut 125 124
Johdannaiset 23 79
Korot ja muut rahoituserät 4 9
Muut siirtovelat 41 45
Arvonlisäverovelat 39 26
Muut 70 67
Yhteensä 623 645
Pitkäaikaiset 1 1
Lyhytaikaiset 622 645
30. Johdannaisinstrumentit
Konserni soveltaa suojauslaskentaa valuuttatermiineihin merkittävin osin. Lisätietoja esitetään liitetiedossa 33. Rahoitusriskit.
MEUR 2019 joista
suljettu
2018 joista
suljettu
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot (taso 2)
Koronvaihtosopimukset 400 270
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 246 238
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan alla 1 769 873 1 227 314
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan ulkopuolella 597 213 1 600 721
Yhteensä 3 012 1 086 3 335 1 035
Johdannaisinstrumenttien käyvät arvot (taso 2)
Koronvaihtosopimukset -7 -4
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -4 -8
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan alla 8 -22
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan ulkopuolella 4 -33
Yhteensä -67
Lisäksi konsernilla oli kuparifutuureja 173 tonnia (264), joiden arvo on 1 milj. euroa (1).
Valuuttatermiinit suojaavat transaktioriskiltä ja erääntyvät seuraavan 12 kuukauden (12) aikana. Valuuttatermiini on suljettu, kun rahavirrat samassa valuutassa samalla arvopäivällä kompensoivat toisiaan. Koronvaihtosopimukset ovat euromääräisiä ja niiden keskimääräinen juoksuaika on 69 kuukautta (48). Koron- ja valuutanvaihtosopimusten keskimääräinen juoksuaika on 41 kuukautta (54).
Normaalisti kaikki konsernin johdannaiset tehdään International Swaps and Derivatives Associationin Master Agreement -sopimusten (ISDA) alla. Mikäli sopimusosapuoli on sopimuksessa määritellyn luottotapahtuman kohteena, on toisella sopimusosapuolella oikeus vaatia kaikkien avoimien johdannaisten ennenaikaista eräännyttämistä ja niiden netottamista. Nämä sopimukset eivät kuitenkaan täytä tase-erien netotusvaatimuksia. Alla olevassa taulukossa on kyseisten sopimusten alla tehtyjen rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvot.
MEUR 2019 2018
Johdannaisinstrumenttien käyvät arvot ISDA-sopimusten alla, brutto
Varat
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 5 3
Valuuttatermiinit 18 8
Yhteensä 24 12
Velat
Koronvaihtosopimukset -7 -4
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -9 -11
Valuuttatermiinit -7 -63
Yhteensä -23 -79
Johdannaisinstrumenttien käyvät arvot ISDA-sopimusten alla, netto
Varat 8
Velat -8 -67
Yhteensä -67
31. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
2019 2018
MEUR Taseen
velka-
määrä
Kiinnitykset Taseen
velka-
määrä
Kiinnitykset
Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä
muut vastuut 18 10