Avaa/sulje valikko
Open navigation
Tunnuslukujen laskentakaavat
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin tilikauden aikana
Oman pääoman tuotto (ROE)
tilikauden tulos x 100
oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
Bruttoinvestoinnit
Sijoitukset osakkeisiin ja yrityshankintoihin + sijoitukset aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Korolliset nettovelat
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat + pitkä- ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – korolliset saamiset – rahavarat
Korkokate
tulos ennen veroja + poistot ja arvonalentumiset + korko- ja muut rahoituskulut
korko- ja muut rahoituskulut
Omavaraisuusaste
oma pääoma x 100
oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
Nettovelkaantumisaste
korolliset velat – rahavarat
oma pääoma
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Oma pääoma/osake
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Osinko/osake
tilikaudelta jaettu osinko
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Osinko/tulos
osinko/osake x 100
tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu
Efektiivinen osinkotuotto
osinko/osake x 100
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa
Hinta/voitto (P/E)
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa
tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu
Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV)
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa
oma pääoma/osake
Nettokäyttöpääoma (WCAP)
(vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset)
– (ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat – osingonmaksuvelka)
Tilauskanta
Asiakkaiden tekemien, mutta vielä toimittamattomien tilausten arvo. Palvelusopimusten osalta vain seuraavan 24 kuukauden odotettu liikevaihto sisältyy tilauskantaan.
Tilauskertymä
Tilikauden aikana vastaanotettujen tilausten kokonaismäärä, jotka toimitetaan joko kuluvana tilikautena tai sen jälkeen.
Liiketulos
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – kulut – poistot ja arvonalentumiset +/– osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA
liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot
Vertailukelpoinen liiketulos
liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Tietyt tuotot ja kulut esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä kun niillä on merkittävä vaikutus konsernin tuloslaskelmaan. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät muodostuvat uudelleenjärjestelyistä johtuvista tuotoista ja kuluista, jotka tähtäävät konsernin toiminnan kapasiteetin sopeuttamiseen. Niihin voi sisältyä myös muita tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella syntyneitä tuottoja ja kuluja, kuten arvonalentumisia, yrityshankintaan liittyviä kustannuksia, kolmansien osapuolten oikeudenkäynteihin liittyviä kirjattuja suorituksia tai aikaisemmin lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä ennakoimattomia velvoitteita.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?