Avaa/sulje valikko
Open navigation
Viisivuotiskatsaus
Wärtsilä esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Vaihtoehtoiset tunnusluvut, kuten vertailukelpoinen liiketulos, vertailukelpoinen oikaistu EBITA, liiketoiminnan rahavirta ja nettovelkaantumisaste, ovat johdon seuraamia ja käyttämiä tunnuslukuja heidän arvioidessaan yhtiön liiketoiminnan kehitystä ja taloudellisesta tilannetta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut, kuten vertailukelpoinen liiketulos ja nettovelkaantumisaste, ovat myös Wärtsilän taloudellisen tuloksen tavoitteita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat hyödyllistä tietoa pääomamarkkinoille.

Wärtsilän esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään IFRS-tunnusluvuista. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.
Oikaistu
MEUR 2019 2018 2017* 2016 2015
Liikevaihto 5 170 5 174 4 911 4 801 5 029
josta Suomen ulkopuolella % 98,5 98,9 97,7 97,5 97,8
Vienti Suomesta 1 933 2 145 1 953 1 804 1 936
Henkilöstö keskimäärin 19 110 18 899 17 866 18 332 18 565
josta Suomessa 3 868 3 766 3 521 3 482 3 580
Tilauskanta 5 878 6 166 5 100 4 696 4 882
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset 180 130 134 138 124
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -9 13 13 14 17
Vertailukelpoinen liiketulos 457 577 576 583 612
prosentteina liikevaihdosta % 8,8 11,2 11,7 12,1 12,2
Liiketulos 362 543 538 532 587
prosentteina liikevaihdosta % 7,0 10,5 11,0 11,1 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 498 621 612 618 643
prosentteina liikevaihdosta % 9,6 12,0 12,5 12,9 12,8
Rahoitustuotot ja -kulut -47 -40 -47 -53 -34
Tulos ennen veroja 315 502 491 479 553
prosentteina liikevaihdosta % 6,1 9,7 10,0 10,0 11,0
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 218 386 375 357 429
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - - - - 22
Tilikauden nettotulos 218 386 375 357 451
prosentteina liikevaihdosta % 4,2 7,5 7,6 7,4 9,0
Tietoja konsernin taseesta
Pitkäaikaiset varat 2 518 2 369 2 285 2 116 2 215
Lyhytaikaiset varat 3 797 3 690 3 363 3 275 3 374
Myytävänä olevat omaisuuserät 82 - - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 396 2 418 2 352 2 288 2 201
Määräysvallattomien omistajien osuus 14 14 24 34 41
Korolliset velat 1 096 823 619 629 724
Korottomat velat 2 824 2 804 2 653 2 441 2 623
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 68 - - - -
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 398 6 059 5 648 5 391 5 589
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
Liiketoiminnan rahavirta 232 470 430 613 255
Investointien rahavirta -95 -240 -235 -126 -288
Rahoituksen rahavirta -256 -118 -278 -339 -210
Bruttoinvestoinnit 122 306 255 146 346
prosentteina liikevaihdosta % 2,4 5,9 5,2 3,0 6,9
Tutkimus- ja kehitysmenot 164 165 141 131 132
prosentteina liikevaihdosta % 3,2 3,2 2,9 2,7 2,6
Osingonjako 284** 284 272 256 237
Tunnuslukuja
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu*** EUR 0,37 0,65 0,63 0,60 0,75
Osinko/osake*** EUR 0,48** 0,48 0,46 0,43 0,40
Osinko/tulos % 130,8** 73,7 70,8 72,8 53,3
Korkokate 7,7 10,8 11,8 18,6 15,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 11,5 18,1 18,5 17,1 21,0
Oman pääoman tuotto (ROE) % 9,0 16,1 16,0 15,6 20,2
Omavaraisuusaste % 40,8 44,4 46,3 47,6 44,6
Nettovelkaantumisaste**** 0,30 0,14 0,10 0,07 0,17
Oma pääoma/osake*** EUR 4,05 4,09 3,97 3,87 3,72
Nettokäyttöpääoma (WCAP) EUR 732 581 563 490 543
* Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n käyttöönoton seurauksena.
** Hallituksen esitys.
*** Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) nosti osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Vertailukausien luvut on oikaistu tämän mukaisesti.
**** Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?