Avaa/sulje valikko
Open navigation

Kestävän kehityksen innovaatiot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Wärtsilällä on keskeinen rooli merenkulku- ja energia-alan kansainvälisesti johtavana kokonaisvaltaisten elinkaariratkaisujen toimittajana: kestävien ratkaisujemme ja palveluidemme avulla asiakkaat voivat maksimoida ympäristösuorituskykynsä. Tämä on lähtökohta Wärtsilän sitoutumiselle kestävään kehitykseen, jota tukee vahva keskittyminen vastuulliseen liiketoimintaan.

Vaatimukset ilmastonmuutoksen torjumisesta sekä energiatarpeiden maailmanlaajuinen kasvu ja luonnonvarojen hupeneminen merkitsevät, että puhtaaseen ja joustavaan energiantuotantoon sekä vähäpäästöisiin ja älykkäisiin kuljetusmuotoihin on pystyttävä siirtymään nopeammin. Wärtsilä investoi jatkuvasti uusiin teknologioihin edistääkseen sataprosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa tulevaisuutta ja älykästä merenkulun ekosysteemiä. Asiakkaiden nykytarpeisiin vastaaminen, tuleviin vaatimuksiin varautuminen ja kehityksen kärjessä pysyminen edellyttävät kestäviä innovaatioita, tuotekehitystä sekä voimakasta panostusta digitalisointiin ja älykkäisiin teknologioihin.

T&K luo kestävää tulevaisuutta

Wärtsilä kehittää kestäviä ratkaisuja laajalla rintamalla, esimerkiksi parantamalla tuotteiden hyötysuhdetta, vähentämällä polttoaineista johtuvia kaasumaisia ja nestemäisiä päästöjä, torjumalla melua sekä kehittämällä jätteiden käsittelyä, polttoainejoustavuutta, hybridi- ja energianvarastointijärjestelmiä ja jäte- ja painolastivesien puhdistusta. Tulevaan kysyntään varaudutaan kehittämällä niin primääristä kuin sekundääristä puhdistustekniikkaa sekä laajentamalla polttoainevalikoimaa. Wärtsilä kehittää myös aktiivisesti digitaalisia innovaatioita sekä edistyksellisiä data-analytiikkajärjestelmiä sekä merenkulku- että energia-aloille. Tarjoamme datan keruuseen, analysointiin, seurantaan ja raportointiin älykkäitä digitaalisia ratkaisuja ja palveluja, jotka auttavat optimoimaan toimintaa ja vähentämään päästöjä.

Sitoutumisemme tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeihin hyödyttää sekä asiakkaitamme että ympäristöä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Kestävien ratkaisujemme ja palvelujemme keskeisimpiä ominaisuuksia:

  • ympäristömääräysten mukaisuus
  • koko elinkaaren kattava tuki ja optimointi
  • luotettavuus, turvallisuus ja pitkä käyttöikä
  • korkea hyötysuhde
  • älykkäät digitaaliset ratkaisut
  • alhaiset päästöt
  • mahdollisuus hyödyntää uusiutuvaa energiaa moottoreiden ja varastointijärjestelmien avulla
  • polttoainejoustavuus
  • dynaamiset toimintaominaisuudet
  • pienempi vedenkulutus

Tarjontamme keskeisten ominaisuuksien ja järjestelmätason etujen kokonaisymmärrys antaa meille hyvät edellytykset kestävän kehityksen mukaisten laiva- ja voimalajärjestelmien kehittämiselle.

Tehokkuuden parantaminen

Laivastojen tehokkuus
Wärtsilä Fleet Operations -ratkaisu (FOS) on suunniteltu maksimoimaan merenkulun turvallisuus, tehostamaan asiakkaan kaikkien alusten operointia ja yksinkertaistamaan päivittäisiä tehtäviä niin maalla kuin merellä. FOS tuo kaikki navigointiprosessit ja matkaa koskevan datan yhdelle ratkaisualustalle ja mahdollistaa miehistön ja ohjauskeskusten tehokkaan yhteistyön. FOS tehostaa alusten suorituskykyyn, reitinsuunnitteluun ja suunnitelmien toteutukseen, sääolosuhteisiin mukautuvan reittisuunnitteluun sekä EU:n MRV-asetuksen, IMOn DCS-järjestelmän ja muiden ympäristömääräysten mukaiseen raportointiin liittyviä operatiivisia prosesseja.

Aluksen ja matkan kokonaistehokkuus
Alukselle saadaan kokonaisuutena korkea hyötysuhde ja vähäiset päästöt yhdistämällä optimoituun laivasuunnitteluun Wärtsilän automaatio-, konetekniikka-, propulsio- ja ohjausjärjestelmätietämys. Wärtsilä on kehittänyt useita hyötysuhdetta parantavia konsepteja, kuten sähköiseen propulsiojärjestelmään kehitetyt Low Loss Concept (LLC) ja Low Loss Hybrid (LLH). Wärtsilä tarjoaa myös palveluja aluksen tehokkuuden ja reitin optimointiin. Ne parantavat energiatehokkuutta, pienentävät päästöjä ja kustannuksia ja auttavat tekemään optimaaliset alushallinta- ja reitityspäätökset.

Voimalaitosten hyötysuhde
Wärtsilän moottorivoimalat tarjoavat yksinkertaiseen kiertoon perustuvien ratkaisujen parhaan hyötysuhteen erittäin joustavasti laajalla polttoainevalikoimalla. Laitoksen kokonaishyötysuhdetta voidaan edelleen parantaa ja optimoida hybridiratkaisuilla, FlexicycleTM-ratkaisuilla (höyryyn perustuva kombikytkentä), lämmön ja sähkön yhteistuotannolla (CHP), jäähdytyksen, lämmön ja sähkön yhteistuotannolla sekä Wärtsilän elinkaariratkaisuilla, joilla voidaan optimoida voimalaitoksen energiatehokkuus ja määräystenmukaisuus koko käyttöiän ajan. Wärtsilä tarjoaa myös työkaluja energian tuotannon ja varastoinnin älykkääseen integrointiin järjestelmätasolla.

Moottorien hyötysuhteen parantaminen
Wärtsilän moottorit lukeutuvat pitkäjänteisen tuotekehityksen tuloksena hyötysuhteeltaan markkinoiden tehokkaimpiin voimakoneisiin. Keskeinen edellytys tälle ovat integroidut tekniset ratkaisut, joiden avulla moottoreille saadaan pienet päästöt ja korkea hyötysuhde. Wärtsilä 31 on polttoaineenkulutukseltaan maailman energiatehokkain nelitahtidieselmoottori. Uusin kaasumoottorimme Wärtsilä 31SG nostaa polttomoottoreiden hyötysuhteen uudelle tasolle.

Propulsiojärjestelmien hyötysuhteen nostaminen
Propulsiotuotteet ovat osaltaan myös ympäristöteknisiä ratkaisuja, joilla on kriittinen merkitys aluksen ympäristövaikutuksiin kokonaisuutena. Wärtsilän uuden sukupolven propulsioyksiköt ja energiansäästöratkaisut, kuten Wärtsilä EnergoFlow, parantavat alusten polttoainehyötysuhdetta jopa 10% ja vähentävät NOx- ja CO2-päästöjä.

Ilmaan joutuvien päästöjen vähentäminen

CO2- ja muut kasvihuonekaasupäästöt
Wärtsilä on erikoistunut kehittämään teknologiaa, joka vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä monin eri tavoin. Esimerkkejä ovat muun muassa kaasu- ja monipolttoainemoottorit sekä ratkaisut ympäristömyötäisiin aluksiin, reitin optimointiin ja energian varastointiin. Wärtsilän energiaratkaisut mahdollistavat muutoksen kohti tulevaisuutta, jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Järjestelmätasolla kasvihuonekaasupäästöjen vähennys saavutetaan mahdollistamalla uusiutuvien energialähteiden optimaalinen integrointi ja uusiutuvien polttoaineiden käyttö.

SOx-päästöt
Wärtsilä tarjoaa useita erilaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää SOX-päästöjä paikallisten ja globaalien määräysten mukaisesti. Wärtsilän kehittämän teknologian ansiosta aluksissa voidaan käyttää rikkipitoisuudeltaan erilaisia polttoaineita ja lähes rikittömiä vaihtoehtoisia polttoaineita, esim. maakaasua, ja savukaasuista voidaan poistaa rikkiä. Wärtsilän rikkipesurit vähentävät SOx-päästöjen lisäksi myös merkittävästi hiukkas- ja nokipäästöjä. Järjestelmät voidaan räätälöidä siten, että päästöt alittavat IMO:ssa erityisille päästöjen kontrollialueille sovitun 0,1%:n rajan tai muille alueille sovitun 0,5%:n rajan.

NOx-päästöt
Kaikki Wärtsilän laivamoottorivalikoimaan kuuluvat tuotteet täyttävät IMOn NOX-päästöjä koskevat Tier II -vaatimukset. Wärtsilän ratkaisut IMOn NOx-päästöjä koskevien Tier III -vaatimusten täyttämiseksi ovat selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR), monipolttoainemoottorit kaasukäyttöisinä sekä puhtaasti kaasukäyttöiset moottorit (Wärtsilä 31SG). Wärtsilän kiinteästi asennettujen moottorivoimaloiden NOx-päästöt täyttävät uusimpien ympäristömääräysten vaatimukset. Wärtsilän tarjoamat ratkaisut, esimerkiksi selektiivinen katalyyttinen pelkistys, mahdollistavat tiukimpienkin ympäristömääräysten täyttämisen.

Meriluonnon suojeleminen

Painolastiveden käsittelyjärjestelmät                          
IMOn ja Yhdysvaltain rannikkovartioston (USCG) hyväksymät Wärtsilän Aquarius-sarjan painolastivedenkäsittelyjärjestelmät (BWMS) ehkäisevät vieraslajien leviämistä painolastiveden mukana vesiekosysteemien välillä. Aquarius BWMS ‑sarja tarjoaa sekä ultraviolettivaloon (USCG:n tyyppihyväksyntä) että sähköklooraukseen perustuvaa teknologiaa (USCG:n tyyppihyväksyntä).

Jätteiden käsittely
Wärtsilä tarjoaa täydellisiä, täysin integroituja järjestelmiä kuivien ja nestemäisten jätteiden käsittelyyn alustyypistä tai -koosta riippumatta. Wärtsilän innovatiivinen jäteveden käsittelyteknologia perustuu ulkoiseen kalvoerotteluun ja biologiseen prosessiin. Järjestelmällä voidaan tehokkaasti puhdistaa sekä harmaita että mustia jätevesiä tiukimpien globaalien lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi ravinteiden, kuten fosfori- ja typpiyhdisteiden poisto, jota edellytetään erityisalueilla, kuten Itämerellä ja Alaskan vesialueilla. Wärtsilän jätteidenkäsittelytuotteisiin sisältyvät myös alipainetoimiset WC- ja viemärijärjestelmät, elintarvikejätteen keräys- ja käsittelyjärjestelmät, kiinteän jätteen käsittely, kuivaus ja poltto sekä jäteveden käsittelylaitokset.

Kestävän kehityksen innovaatiot 2019

Vuonna 2019 Wärtsilä 31 -moottorin sovellusmahdollisuudet laajenivat, kun puhtaasti kaasukäyttöinen 31SG -moottori tuotiin saataville merenkulkusektorille ja 31DF -monipolttoainemoottorin käyttöalue laajennettiin kattamaan voimantuotantomarkkinat. Tämä on suoraa tulosta Wärtsilän sitoutumisesta kaasumoottoreiden kasvihuonepäästöjen vähentämiseen 15%:lla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Energiamarkkinoilla Wärtsilä lanseerasi hybridienergiaratkaisun alueille, joissa kantaverkon kattavuus on puutteellinen, sekä modulaarisen Modular Block -voimalaitosratkaisun. Merenkulkumarkkinoille Wärtsilä lanseerasi useita Smart Marine Ecosystem -visiotaan tukevia ratkaisuja, kuten uudet navigointiratkaisut, hybridiratkaisut ja älykkäämpää operointia ja parempaa kannattavuutta tukeva tarjoama.

Älykkäät energiajärjestelmät

Engine+ Hybrid Energyn lanseeraus: Hybridiauton tapaan ratkaisu yhdistää moottorit ja energiavarastoinnin täysin integroiduksi ja automaattiseksi järjestelmäksi, joka tarjoaa luotettavaa ja ympäristön kannalta kestävää voimantuotantoa. Se tehostaa energiantuotantoa esimerkiksi kaivoksissa ja muissa omatuotantojärjestelmissä. Ratkaisun avulla voidaan parantaa hyötysuhdetta, optimoida kunnossapito, pienentää päästöjä sekä integroida voimantuotantojärjestelmiin joustavammin uusiutuvaa energiaa.

Modular Block -voimalaitosratkaisun lanseeraus: Tämä esivalmistettu, modulaarisesti konfiguroitava ja laajennettavissa oleva konesuoja Wärtsilän keskinopeille 34SG -kaasumoottorigeneraattoreille mahdollistaa paikan päällä käytettävän asennusajan lyhenemisen useista kuukausista muutamaan viikkoon. Se myös tuo Wärtsilän kehittyneen keskinopean moottoriteknologian saataville sovelluksiin, joissa se ei muutoin olisi toteuttamiskelpoinen. Keskinopean moottoriteknologian hyötysuhde on tyypillisesti parempi ja elinkaarikustannukset ovat pienemmät kuin konttiin rakennetuilla nopeakäyntisillä moottoreilla tai kaasuturbiiniratkaisuilla. Wärtsilä Modular Block on helppo integroida uusiutuvaan energiantuotantoon ja varastointijärjestelmiin. Se on ihanteellinen ratkaisu kantaverkon vakauden ja tasapainon hallintaan, kun käytössä on vaihtelevaa uusiutuvaa energiantuotantoa.

Wärtsilä 31DF -monipolttoainemoottorin lanseeraus energiamarkkinoille: Wärtsilän uusin voimantuotantomarkkinoille suunnattu moottori- ja voimalaitosratkaisu tarjoaa korkean hyötysuhteen, leikkaa polttoaineenkulutusta ja kustannuksia ja minimoi hiilidioksidipäästöt. Korkea hyötysuhde säilyy myös vajaalla kuormalla, ja moottori säilyttää tehonsa myös kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.

Älykkäät merenkulun ekosysteemit

Korkearesoluutioisen RS24-tutkan lanseeraus: RS24 on maailman ensimmäinen K-taajuusalueen merenkulkututka. RS24 havaitsee paljon pienemmät kohteet ja tuottaa paljon tarkemman tutkakuvan kuin tavanomaiset S- ja X-alueen tutkat, jolloin voidaan havaita pienet alukset ja muut mahdolliset vaarat lähellä laivaa. Tämä parantaa turvallisuutta etenkin vilkkaasti liikennöidyillä väylillä ja satamissa. Teknologian kehitti Wärtsilän omistama Guidance Marine.

Ruoppaajiin tarkoitetun Wärtsilä HY:n lanseeraus: Tämä uusi tuote perustuu Wärtsilän HY-hybridipropulsioteknologiaan. Se on suunnattu nimenomaan ruoppauksen tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseen. Ruoppaajiin suunnitellussa Wärtsilä HY:ssä hyödynnetään eri voimanlähteiden yhdistelmiä, esimerkiksi moottoreita ja energian varastointijärjestelmiä, sekä sähkönjakelulaitteita ja energianhallintajärjestelmää (EMS). Matalat päästötasot voimanlähteestä riippumatta takaavat ratkaisun kestävyyden, ja nollapäästöihin päästään puhtaalla akkukäytöllä.

Uuden laivareitin suunnittelu- ja optimointiratkaisun Navi-Plannerin esittely: Wärtsilän omistaman Transasin kehittämä Navi-Planner hyödyntää verkottunutta ECDIS-karttajärjestelmää (Electronic Chart Display and Information System) ja nopeuttaa näin merkittävästi reittisuunnittelua sekä takaa navigointiturvallisuuden minimitason kokemattomammalle miehistölle.

Toiminnan tehokkuuden parantamisen ja seurannan työkalun Operimin digitaalisen version lanseeraus: Operim tuottaa varustamoille ja laivayhtiöille jatkuvaa reaaliaikaista dataa näiden aluksille asennetuista Wärtsilän tuotteista ja ratkaisuista. Uusimman digitaalisen teknologian avulla aluksia ja niiden koneistoja voidaan operoida aina optimaalisen tehokkaasti. Operim seuraa suorituskykyä tauotta, mikä mahdollistaa välittömät säädöt myös ulkoisten olosuhteiden, kuten merenkäynnin ja sään, muuttuessa.

LJX-sarjan modulaaristen vesisuihkulaitteiden päivittäminen, uudelleensuunnittelu ja nimeäminen Wärtsilä WXJ-sarjaksi: kehitysaskel perustuu uudelle aksiaalipumpulle, joka tehostaa suorituskykyä ja työntövoimaa jopa kolme prosenttia. Vähäisempi kavitaatio puolestaan auttaa pienentämään ympäristövaikutuksia alhaisemman melutason kautta.

Puhtaasti kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin lanseeraus merisovelluksia varten: Wärtsilä 31SG -moottori pienentää entisestään omistajuuden kokonaiskustannuksia ja ympäristövaikutuksia aluksilla, jotka liikennöivät alueilla, joilla on kehittynyt kaasuntoimitusinfrastruktuuri.

Wärtsilä Dualguard -tiivisteen lanseeraus – uusi tiivisteratkaisu öljyvoideltuihin aluksiin: ratkaisu pienentää alusten öljyvuotojen ja siten vaatimusten vastaisen operoinnin riskiä. Tämä tehokas ympäristömyötäinen ratkaisu kestää äärimmäisiä olosuhteita, kalastussiimoja ja muita vierasesineitä ja vähentää tiivistyksen pettämisen todennäköisyyttä.

Kestävää kehitystä edistävät kumppanuudet

Wärtsilä allekirjoitti vuonna 2019 useita kumppanuuksia ja yhteishankkeita koskevia sopimuksia toimialajohtajien ja edelläkävijäyritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden edistääkseen sataprosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa tulevaisuutta ja älykästä merenkulun ekosysteemiä. Kumppanuuksien tarkoitus on edistää innovatiivisten kestävien ratkaisujen tutkimusta ja yhteistyötä, parantaa tehokkuutta sekä kiihdyttää lähes päästöttömän merenkulun ja puhtaiden polttoaineiden kehitystä.

Tutkimusta edistävät yliopistokumppanuudet
Wärtsilä ja Aalto-yliopisto solmivat kumppanuussopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan ja laajentamaan nykyistä yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen niukkuuteen ja digitalisaatioon. Wärtsilä allekirjoitti myös tutkimussopimuksen Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa strategisesta energiajärjestelmien mallintamisesta, jonka tavoitteena on ymmärtää ja kehittää tapoja siirtyä kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä. Sopimuksen mukaan LUT-yliopiston aurinkotalouden tutkimusryhmä tukee Wärtsilän kehitystyötä tällä alalla, muun muassa tarjoamalla pääsyn LUT-yliopiston energiajärjestelmäinformaation tietokantaan.

Lisää tehokkuutta
Wärtsilä ja Samsung Heavy Industries (SHI) allekirjoittivat yhteistä kehityshanketta koskevan sopimuksen. Hankkeen tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia LNG-aluksia ja sukkulatankkereita. Yhteishanke tukee Wärtsilän tavoitetta parantaa asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta, ympäristömyötäisyyttä ja turvallisuutta.

Kohti lähes päästötöntä merenkulkua
Wärtsilä ja viisi muuta johtavaa pohjoismaista teollisuusyritystä yhdistivät Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS) -aloitteen myötä voimansa tutkiakseen nopeinta keinoa päästä päästöttömään merenkulkuun. Lisäksi Wärtsilä liittyi Getting to Zero 2030 -yhteenliittymään, joka on sitoutunut tuomaan vuoteen 2030 mennessä markkinoille taloudellisesti kannattavia päästöttömiä avomeriliikenteen aluksia, joissa käytetään päästöttömiä polttoaineita. Wärtsilä ja yhteenliittymän 74 muuta organisaatiota sitoutuvat avomeriliikenteen ja sen energia-arvoketjujen hiilettömyyteen. Tämä on linjassa IMO:n hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän strategian kunnianhimoisimman tulkinnan ja viimeisimmän asiaa koskevan IPCC:n ilmastotutkimuksen kanssa.

Lisäksi Wärtsilä ja Singaporelainen PSA Marine sopivat yhteistyöstä, jonka puitteissa kehitetään älyteknologioita merikulkualalle. Näitä ovat esimerkiksi sähkö- ja hybriditeknologiat, jotka edistävät vähäpäästöisten energia- ja propulsiojärjestelmien käyttöä. Tarkoituksena on hyödyntää IntelliTug-projektissa kehitettyä syvällistä osaamista hybridi- ja sähköratkaisuissa ja muissa puhtaita energialähteitä käyttävissä järjestelmissä. Wärtsilä allekirjoitti myös strategisen viisivuotisen yhteistyösopimuksen Kiinan valtion omistaman laivanrakennusyhtiön CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limitedin kanssa hybridikäyttöisen ruoppaajan ja mahdollisesti myös muiden hybridikäyttöisten alusten kehittämisestä.

Puhtaat polttoaineet
Wärtsilä teki sopimuksen siemenrahoituksen antamisesta Soletair Power Oy:lle, suomalaiselle Power-to-X -alan startup-yritykselle. Soletair Power Oy on kehittänyt ainutlaatuisen konseptin, joka parantaa rakennusten sisäilman laatua tuottamalla sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista synteettistä uusiutuvaa polttoainetta. Lisäksi Wärtsilä ja suomalainen biometanointiyritys Q Power Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä ja kaupallistamista. Yritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen markkinaa ja luodakseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia biometanoinnille ja synteettisille polttoaineille maailmanlaajuisesti. Yhteistyö Soletair Powerin ja Q Powerin kanssa on jatkoa Wärtsilän ja startup-yritysten sekä muiden energia-alan toimijoiden väliselle yhteistyölle, jonka pyrkimyksenä on kehittää ja skaalata teknologioita ja liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tukevat sataprosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa tulevaisuutta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?