Avaa/sulje valikko
Open navigation

Konsernijohtajan katsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vuotta 2019 leimasivat vaikea kysyntäympäristö sekä ennakoitua heikompi taloudellinen tulos. Merenkulun laitemyynti sekä huoltotoiminta kasvoivat, mutta energialiiketoiminnan laitetoimitukset vähenivät markkinoihin vaikuttaneiden ulkoisten tekijöiden johdosta. Tällä oli vaikutusta liiketulokseemme, mutta suurin takaisku liittyi kustannusylityksiin muutamassa monimutkaisessa merenkulun ja energialiiketoiminnan projektissa. Nämä johtuivat kustannusarvioissa käytetyistä virheellisistä oletuksista, puutteista riskien tunnistuksessa ja toimittajiin liittyvistä haasteista.

Olen vakuuttunut, että projektinhallintavalmiutemme ovat pian taas aiemmalla erinomaisella tasolla. Tätä varten ja estääksemme vuoden 2019 ongelmien toistumisen tulevissa projekteissa olemme ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin, joilla kehitämme toimintamme laatua projektien toteuttamisessa ja varmistamme riskien ja mahdollisuuksien varhaisemman tunnistamisen. Olen luottavainen, että näin pystymme lunastamaan maineemme laadukkaiden ja lisäarvoa tuottavien ratkaisujen toimittajana, jolla on ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet.

Vaikeat markkinaolosuhteet vaikuttivat tilauskertymään

Alustilausten määrä jäi alkuperäisistä ennusteista johtuen pääasiassa huolista, jotka liittyvät geopoliittisen kehityksen meriliikenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Myös rikkipesuritilaukset vähenivät edellisvuoden ennätyskorkealta tasolta. Tämä johtui raskaan polttoöljyn hintaan ja saatavuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Nämä tekijät huomioiden voimme olla tyytyväisiä Marine-liiketoiminnan laitetilausten määrään. Toimintamme eri markkinasegmenteillä ja laaja ratkaisutarjontamme auttoivat meitä tänäkin vuonna tarttumaan mahdollisuuksiin segmenteillä, joilla kysyntä on ollut vakaampaa, kuten risteily- ja kaasunkuljetusaluksissa.

Energiapolitiikkaa muutetaan kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Energiayhtiöt kaikkialla maailmassa päivittävät investointistrategioitaan saavuttaakseen kunnianhimoiset hiilipäästöjen vähennystavoitteet. Tämä yhdessä epäsuotuisan makrotaloudellisen ympäristön kanssa on saanut asiakkaat lykkäämään investointipäätöksiään. Tämän seurauksena uuden, kaasua tai nestemäistä polttoainetta käyttävän voimantuotantokapasiteetin kysyntä laski vuoden aikana merkittävästi lisäten epävarmuutta Energy-liiketoiminnassamme. Vaikka Energy-liiketoiminnan laitetilaukset jäivätkin odotuksistamme, huoltotilaukset kehittyivät energiamarkkinoilla hyvin, samoin kuin energian varastointi- ja optimointiratkaisujen kysyntä.

Vahvempi fokus elinkaariratkaisuihin

Vuosi 2019 ei ollut Wärtsilälle helppo, mutta kokemamme operatiiviset haasteet peittivät alleen myönteisen kehityksen monilla rintamilla. Tästä huomattavin oli huoltotoiminnan paluu kasvu-uralle kahden vuoden tasaisen kehityksen jälkeen. Olen tyytyväinen etenkin kasvaneeseen huoltosopimusten tilauskertymään, johon sisältyi Energy-liiketoiminnan kaikkien aikojen suurin pitkäaikainen käyttö- ja kunnossapitosopimus. Sopimus solmittiin Energia del Pacificon kanssa koskien El Salvadorissa rakenteilla olevaa voimalaitosta.

Näiden sopimusten strategista tärkeyttä korostaa se, että uudistimme organisaatiorakenteemme vuoden 2019 alussa ja muodostimme kaksi liiketoiminta-aluetta, jotka vastaavat omilla alueillaan sekä laitemyynnistä että huollosta. Muutoksen keskeisenä tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia räätälöidä elinkaariratkaisujamme markkinoiden tarpeisiin. Voin ilokseni todeta, että uuden organisaation hyödyt näkyvät esimerkiksi tehokkaampana sisäisenä yhteistyönä elinkaaritarjonnan kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Uskon vahvasti, että tämä antaa hyvät lähtökohdat vahvistaa elinkaarikumppanuuksia asiakkaidemme kanssa, mikä puolestaan tukee pitkän aikavälin tavoitettamme kannattavasta kasvusta.

Smart Marine ja Smart Energy – visioista toimenpiteisiin

Sekä merenkulku- että energiasektorilla on käynnissä nopea muutos, joka perustuu tarpeeseen parantaa tehokkuutta merkittävästi ja sopeutua kiristyviin ympäristömääräyksiin. Wärtsilä on ottanut johtavan aseman tämän muutosprosessin mahdollistamisessa Smart Marine ja Smart Energy ‑visioillaan, joiden myötä kehitetään ja otetaan käyttöön uusimpia teknologioita kummankin kohdemarkkinan muuttuviin tarpeisiin.

Saimme vuoden aikana useita merkittäviä tilauksia, jotka osoittavat, että Smart Marine -visiomme on kaupallisesti onnistunut. Tilaus alusten toimintojen optimointiratkaisun (FOS) toimittamisesta Anglo-Easternin yli 600 aluksen laivastolle on merkki siitä, että merenkulkualalla on yhä enemmän halua hyödyntää uusimpia digitaalisia ratkaisuja tehokkuuden ja suorituskyvyn maksimoimiseksi. FOS mahdollistaa reittisuunnittelun, nopeuden hallinnan, sääolosuhteiden huomioinnin, laivan ja sataman välisen tiedonvälityksen sekä laivaston suorituskyvyn hallinnan polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi. Autonomisten alusten saralla testasimme vuonna 2018 onnistuneesti automatisoidun satamaanajon ratkaisuja ja vuonna 2019 saimme ensimmäisen SmartDock-tilauksen, mikä teki siitä maailman ensimmäisen kaupallisesti saatavilla olevan automatisoidun satamaanajon ratkaisun.

Energiamarkkinoilla saamamme tilaus Kambodžasta on erinomainen esimerkki roolista, joka meillä voi olla nopeasti käynnistyvien, joustavien ratkaisujen toimittajana – ratkaisujen, joiden avulla uusiutuvien energianlähteiden osuutta voidaan lisätä tinkimättä energiajärjestelmän luotettavuudesta. Voimala tuo kantaverkkoon kaivattua lisäkapasiteettia sekä säätöjoustoa, joka on tärkeää, kun sähköjärjestelmään liitetään tuotannoltaan vaihtelevaa aurinko- ja tuulivoimaa. Toinen esimerkki ratkaisujemme kyvystä tukea siirtymää hiilettömiin energianlähteisiin on Kaakkois-Aasiasta saamamme kokonaiskapasiteetiltaan 100 MW/100 MWh:n energianvarastointiprojekti. Energian varastointijärjestelmä, johon kuuluu edistyksellinen energianhallinnan ohjelmistoalustamme GEMS, auttaa aluetta vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Nämä tilaukset ovat selvä osoitus edistymisestämme visiomme toteuttamisessa, jonka mukaan johdamme toimialan muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla.

Innovaatioille ja yhteistyölle perustuvia uusia teknologioita

Teknologiseen johtajuuteen liittyvät investoinnit ovat välttämättömiä, jotta voimme varmistaa tuotteidemme kilpailukyvyn sekä johtavan asemamme kestävien innovaatioden saralla. Käytimme tutkimus- ja kehitystoimintaan 3,2% vuoden 2019 liikevaihdosta. Toiminnan painopisteitä olivat hyötysuhteen parantaminen, polttoainejoustavuus ja ympäristövaikutusten pienentäminen. Olemme edelleen sitoutuneet kehittämään tuotevalikoimamme ydinteknologioita, kuten Wärtsilä 31 -tuoteperheen kaksi uutta moottoria osoittavat, mutta T&K-toimintamme keskittyy yhä voimakkaammin uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja suorituskyvyn optimointiin dataa hyödyntämällä. Esimerkkejä vuoden aikana otetuista kehitysaskeleista ovat muun muassa uusi verkkoalusta, jonka avulla asiakkaamme voivat hallita laitteitaan tehokkaammin, ja lanseeraamamme Expert Insight -ratkaisu, joka hyödyntää tekoälyä ja edistyksellistä diagnostiikkaa laitteiden ja järjestelmien reaaliaikaisessa etävalvonnassa.

Yhteistyö alan sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää kehitettäessä teknologioita, joita tarvitaan markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin vastaamiseksi. Vuoden aikana solmittiin esimerkiksi kumppanuuksia, jotka tähtäävät uusiutuvien polttoaineiden kehityksen ja kaupallistamisen nopeuttamiseen energiamarkkinoilla. Merenkulkusektorilla IntelliTug-projektimme autonomisen satamahinaajan kehittämiseksi on erinomainen esimerkki yhteistyön roolista innovaatiotoiminnassamme. Tämä yhteisprojekti PSA Marinen kanssa otti vuoden aikana ison harppauksen piirustuslaudalta kohti käytännön toteutusta. Laatuaan ensimmäinen dynaamisen positioinnin järjestelmä asennettiin PSA Polaris -satamahinaajaan, minkä jälkeen voitiin aloittaa nyt käynnissä olevat testit Singaporen satamassa todellisissa olosuhteissa.

Energiamarkkinoilla tärkeä esimerkki kumppanuussopimuksistamme ovat ne, joissa tutkitaan Power-to-X-ratkaisujen, eli hiilidioksidista valmistettavien synteettisten polttoaineiden, roolia hiilineutraalissa tulevaisuudessa. Tällaisissa projekteissa esimerkiksi rahoitamme startup-yrityksiä ja teemme yhteistyötä innovatiivisia teknologioita kehittävien yliopistojen ja yritysten kanssa vauhdittaaksemme uusiutuvien polttoaineiden kehitystyötä ja markkinoidaksemme niitä maailmanlaajuisesti.  

Yhteistyö on äärimmäisen tärkeää myös Smart Technology Hubin menestykselle. Vaasaan rakennettava uusi tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskus eteni suunnittelusta toteutusvaiheeseen vuonna 2019, ja Smart Partner Campus -osaamiskeskittymään valittiin ensimmäiset kumppanit. Osaamiskeskittymässä tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä yhdessä Wärtsilän asiakkaiden ja toimittajien sekä startup-yritysten ja yliopistojen kanssa.

Painopiste johdonmukaisesti vastuullisessa liiketoiminnassa

Strategiassamme painotetaan vahvasti haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä, mutta sosiaaliset näkökohdat ovat meille yhtä tärkeitä. Pyrimme aina edistämään yhteiskunnan hyvinvointia ja rakentamaan osallistavaa yrityskulttuuria kunnioittamalla monimuotoisuutta, tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet ja noudattamalla korkeita eettisiä standardeja. Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Toinen selkeä painopiste on turvallisten työolosuhteiden varmistaminen ja turvallisuusjohtamisen vahvistaminen yrityksessämme. Johdon turvallisuuskierrosten määrän kasvu ja sitoutuminen läheltä piti -tilanteiden raportointiin osoittavat, että turvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti koko organisaatiossamme. Myös poissaoloon johtaneiden tapaturmien väheneminen osoittaa, että suuntamme on oikea.

Haasteita lyhyellä aikavälillä, optimismia pidemmällä

Liiketoimintaympäristön odotetaan olevan haastava myös alkaneen vuoden aikana. Tästä syystä olemme edelleen varovaisia kysyntänäkymiä arvioidessamme. Keskitymme toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan lieventämään hinnoitteluun ja myynnin jakaumaan liittyviä lähitulevaisuuden haasteita. Olemme myös ryhtyneet yksinkertaistamaan liiketoimintavalikoimaamme vahvistaaksemme keskittymistä ydintoimintoihin. Tämän myötä siirrämme ei-ydintoiminnot erilliseen liiketoimintayksikköön, minkä tavoitteena on parantaa niiden suorituskykyä ja vapauttaa niihin sisältyvä potentiaali.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna suuri tilauskantamme ja laajaan asennettuun laitekantaamme perustuva huoltopotentiaali luovat vankan pohjan tulevalle suorituskyvylle. Lisäksi laajan joustavien teknologioiden tarjonnan ja vahvan sisäisen osaamisen ansiosta meillä on keinot ja ratkaisut edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton kasvua ja meriteollisuuden hiilineutraaliutta.

Haluan tässä yhteydessä kiittää osakkeenomistajiamme heidän tuestaan. Asiakkaitamme kiitän luottamuksesta ratkaisuihimme ja palveluihimme, ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä haluan kiittää työntekijöitämme heidän omistautuneesta työstään, jonka ansiosta olemme vahvasti matkalla kohti yhteisten tavoitteidemme saavuttamista.

 

Jaakko Eskola
Konsernijohtaja

  

Avainluvut
MEUR 2019 10-12/2019 7-9/2019 4-6/2019 1-3/2019 2018
Liikevaihto 5 170 1 684 1 118 1 217 1 151 5 174
Marine 3 330 1 020 776 801 733 2 815
Energy 1 840 664 342 416 418 2 359
Poistot ja arvonalentumiset -180 -39 -58 -42 -41 -130
Vertailukelpoinen liiketulos1 457 202 39 113 102 577
Vertailukelpoinen liiketulos1, % 8,8 12,0 3,5 9,3 8,9 11,2
Tulos ennen veroja 315 153 -0 83 78 502
Tulos/osake, EUR 0,37 0,17 -0,01 0,11 0,10 0,65
Tilauskertymä 5 327 1 555 979 1 377 1 416 6 307
MEUR 2019 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 2018
Taseen loppusumma 6 398 6 398 6 360 6 198 6 337 6 059
Korolliset velat, brutto2 1 096 1 096 1 365 1 132 1 162 823
Rahavarat 369 369 374 383 501 487
ROI, % 11,5 11,5 12,8 17,2 18,2 18,1
Nettovelkaantumisaste2 0,30 0,30 0,44 0,33 0,29 0,14
Tilauskanta kauden lopussa 5 878 5 878 6 294 6 470 6 330 6 166
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa 5 828 5 828 6 080 7 547 8 512 8 222
Henkilöstö, lukumäärä kauden lopussa 18 795 18 795 19 018 19 239 19 225 19 294
1 Luvut on esitetty ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
2 Korollisten velkojen kasvu johtuu osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?