Avaa/sulje valikko
Open navigation

Wärtsilä Marine -liiketoiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Missionamme on luoda älykkään merenkulun ekosysteemi – sellainen, jossa meriteollisuus käyttää vain puhtainta saatavilla olevaa polttoainetta. Sellainen, jossa aluksen sähköntuotanto on optimoitu ja reitit suunniteltu tarkasti navigointivaarojen, ruuhkien ja odottamattomien odotusaikojen välttämiseksi. Osaamisemme, integroidun tuotevalikoimamme ja koko elinkaaren kattavien ratkaisujemme avulla – joita kaikkia tukee markkinoiden laajin palveluverkosto – olemme sitoutuneet olemaan keskeisin kestävää merenkulkua eteenpäin ajava voima.

Wärtsilällä on vahva asema meriteollisuudessa. Maailmassa liikennöi yli 50.000 alusta, joihin on asennettu vähintään yksi Wärtsilän tuote. Wärtsilä tuottaa myös huolto- ja kunnossapitopalvelut joka kolmannelle maailman meriä liikennöivistä aluksista.

Vastaamme hiilineutraaliutta koskevaan haasteeseen

Meriteollisuuden suurin haaste on siirtymä kohti hiilineutraaliutta. Tulevina vuosikymmeninä alan toimijoiden on yhteistyössä kehitettävä taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja, joilla vastataan Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeviin tavoitteisiin. Niin yksittäisten alusten omistajien kuin varustamojen on omaksuttava muutoksia kolmella hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistavalla alueella: energiatehokkuutta parantavien teknologioiden käyttö, laivamatkan ja alusten käytön optimointi dataa hyödyntäen sekä energialähteiden ja polttoaineiden siirtymä kohti ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Wärtsilä tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman kaikilla kolmella alueella, ja olemme sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme heidän toimissaan kohti hiilineutraaliutta sekä toimimaan yhteistyössä esimerkiksi sääntelyviranomaisten, energiayhtiöiden, luokituslaitosten ja muiden alan sidosryhmien kanssa tehdäksemme hiilineutraaliudesta todellisuutta.

Sitoutumisemme pohjana on asiakkaidemme liiketoiminnan syvällinen ymmärrys, teknologiajohtajuus, alan laajin laite- ja ohjelmistovalikoima sekä toimialan laajin palveluverkosto.

Palveluja eri asiakasryhmille heidän alustensa koko elinkaaren ajan

Wärtsilän asiakaskanta käsittää kaikki alan pääsegmentit, mukaan lukien perinteiset kauppalaivat, kaasutankkerit, risteilyalukset ja matkustajalautat sekä sota-alukset ja erikoisalukset. Öljy- ja kaasuteollisuudessa palvelemme aktiivisimmin offshore-laitoksia ja niihin liittyviä aluksia.

Laivanrakennusprosessin aikana on tehtävä tiivistä yhteistyötä telakan ja varustamon kanssa, jotta alus voidaan suunnitella ja rakentaa kunkin liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Uuden laivan suunnitelmissa on myös tärkeää olla joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat aluksen mukauttamisen sen elinkaaren aikana siten, että siirtymä hiilineutraaliuteen onnistuu.

Alusten elinkaaren aikaisia asiakkaitamme ovat mm. varustamot, laivayhtiöt, alusten hallintayritykset, rahtaajat ja satamaviranomaiset. Heillä on roolinsa

  • laivamatkojen ja alusten käytön suunnittelussa ja toteutuksessa varmistaen turvallisuuden ja kilpailukykyiset käyttökustannukset
  • huollon suunnittelussa ja toteutuksessa laitteiden käyttöajan maksimoimiseksi
  • laitteiden käyttöasteen maksimoinnissa
  • alusten modernisoinneissa ja jälkiasennuksissa määräysten ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevien tavoitteiden täyttämiseksi

Varustamoiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat rahtihinnat, korkotaso ja alusten pääoma- ja käyttökustannukset. Muita tärkeitä tekijöitä ovat ympäristömääräysten täyttyminen ja polttoainejoustavuus, mukaan lukien siirtyminen ympäristöystävällisiin polttoaineisiin. Lastinomistajat ja rahtaajat ovat halukkaita varmistamaan toimintansa turvallisuuden, kehittämään ympäristösuorituskykyä ja pienentämään polttoaineenkulutusta, ja heidän vaikutuksensa päätöksentekoprosessiin kasvaa jatkuvasti. Myös satamat pyrkivät yhä aktiivisemmin vaikuttamaan ruuhkautumis-, päästö- ja turvallisuusongelmiin. Wärtsilän ohjelmistotarjonta alusten ja satamien väliseen tiedonsiirtoon sisältää satamaviranomaisten tarpeisiin vastaavia sovelluksia, esimerkkinä juuri oikea-aikaiset saapumiset satamaan.

Wärtsilä on sitoutunut palvelemaan laajaa asiakaskuntaa tulevaisuudessakin. Olemme myös sitoutuneet tekemään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, tavoitteenamme vastata toimialan suurimpiin haasteisiin ja toteuttaa merkittävä muutos merenkulun kestävyydessä.

Toimialan laajin tarjonta

Wärtsilän markkina-asema yhdistettynä toimialan laajimpaan tuote- ja palvelutarjontaan antaa meille hyvät edellytykset ymmärtää kunkin segmentin tarpeita ja vaatimuksia – alussuunnittelun perusvalinnoista aina päivittäiseen käyttöön, jokaisella matkalla ja läpi aluksen koko elinkaaren. Tarjoamme innovatiiviset ja kilpailukykyiset laite- ja ohjelmistoratkaisut tehokkaasti ja laadukkaasti toimitettuna.

Tarjontamme sisältää moottorit, propulsiolaitteet, pakokaasunpuhdistusjärjestelmät, sähköratkaisut, tiivisteet ja laakerit, veden- ja jätevedenkäsittelyn, kaasuratkaisut sekä automaatio-, navigointi- ja viestintäjärjestelmät, alushallintaratkaisut (FOS), laivaliikenteen ohjauksen, simulaattorit ja koulutuksen sekä elinkaariratkaisut.

Ainutlaatuinen arvolupauksemme kiteytyy kolmeen arvopylvääseen:

Energianhallinta

Laivamatkan hallinta

Laitteiden ja alusten hallinta

Pystymme tarjoamaan uuteen tai käytössä olevaan alukseen teknologiat ja palvelut, joilla voidaan:

Satamien välillä niin uusissa kuin jo käytössä olevissa aluksissa

Aluksen tai aluskannan kaikkien huolto- ja modernisointitarpeiden tunnistus, suunnittelu ja toteutus varmistaen samalla:

Optimoida polttoaineiden ja polttoainevaihtoehtojen käyttö siten, että energiaa tuotetaan taloudellisesti ja kestävästi aluksen koko elinkaaren ajan

Kohti autonomiaa: turvallisen reitin suunnittelu ja toteutus sekä oikea-aikainen saapuminen satamaan, mukaan lukien lähtö ja kiinnittyminen potentiaalisesti erittäin ruuhkaisilla satama-alueilla

Mahdollisimman vähäiset päästöt ilmaan ja veteen

 

Minimoida päästöt ilmaan ja luoda tie kohti hiilineutraalia meriteollisuutta

Optimointi: ohjeistuksen tarjoaminen ja tietyissä sovelluksissa toiminnan automaattinen mukauttaminen tehokkuuden lisäämiseksi ja turhan kulutuksen vähentämiseksi, esimerkiksi ylimääräinen polttoaineenkulutus yksittäisellä matkalla ja laivastotasolla 

Minimoidut seisokit sekä säästöt käyttökustannuserissä, kuten polttoaineessa, miehistökuluissa ja huollossa

Hallita energian tarvetta ja jakelua

 

Laitteiden maksimaalinen käyttöaste

Minimoida energiahävikki

 

Toiminnan luotettavuus ja turvallisuus

 

Wärtsilällä on vahvat näytöt kyvystä taata asiakkaiden laitteiden suorituskyky. Viimeaikaiset investointimme teknologiaan – laitteisiin ja datan keruuseen, tietoyhteyksiin, analytiikkaan ja ymmärryksen luontiin – antavat meille ainutlaatuisen kyvyn havaita poikkeamat laitteiden suorituskyvyssä ja puuttua tällaisiin poikkeamiin tarvittavilla toimenpiteillä. Lyhyesti sanottuna luomme maailmanlaajuisesti varustamoille ja laivayhtiöille edellytyksiä toimia kestävämmin, turvallisemmin ja kannattavammin.

Markkinoiden kysyntätekijät

Uusien alusten kysyntää säätelee pääasiassa maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin tarpeeseen. Muita uusien alusten rakentamispäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat telakoiden kapasiteetti, uusien alusten hinnat, vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romuttaminen, polttoaineiden hinta ja saatavuus, korkotaso ja rahtihinnat. IMOn kasvihuonekaasujen vähennystä koskevien tavoitteiden kautta koko toimiala on sitoutunut pyrkimään kohti hiilineutraaliutta, ja se on merkittävin uusia aluksia ja alusten käyttöä, jälkiasennuksia ja modernisointeja koskevia valintoja ohjaava tekijä.

Huoltoliiketoiminnan tärkeimmät kysyntätekijät ovat asennetun laitekannan suuruus ja ikärakenne sekä laitteiden käyttötunnit.

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilällä on runsaasti kilpailijoita johtuen laajasta tuote- ja palvelutarjonnasta sekä maailmanlaajuisesta läsnäolosta. Kilpailemme eri laitteiden alkuperäisvalmistajien (OEM, Original Equipment Manufacturers) kanssa, mukaan lukien moottorivalmistajat, esimerkiksi MAN Energy Solutions, Caterpillar ja HiMSEN, potkurivalmistajat, esimerkiksi Schottel ja Thrustmaster, sekä ympäristötekniikan ja apulaitteiden valmistajat, esimerkiksi Alfa Laval. Kilpailijoitamme ovat myös sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarjoajat, ennen muuta Siemens, GE ja ABB, kaasujärjestelmien tarjoajat, esimerkiksi TGE Marine, sekä laaja-alaisesti erilaisia ratkaisuja tarjoavat yritykset, kuten Kongsberg. Huoltopalveluissa pääkilpailijoitamme ovat itsenäiset maailmanlaajuisesti toimivat palveluyritykset sekä pienemmät paikalliset toimijat, esimerkiksi varaosakauppiaat, korjaustelakat, paikalliset huoltokonepajat, varaosatoimittajat (ei-OEM) ja kenttähuoltoyritykset.

Wärtsilä tunnetaan meriteollisuudessa luotettavana toimittajana, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestäviä teknologioita ja ohjelmistoja. Wärtsilällä on ainutlaatuinen mahdollisuus auttaa ratkaisemaan merenkulun päästöhaaste toimittamalla taloudellisesti kiinnostavia ratkaisuja ja tukemalla siirtymistä hiilineutraaliuteen.

Wärtsilän vahvuudet ovat:

  • Vahva tietämys ja läsnäolo kaikilla tärkeimmillä meriteollisuussegmenteillä
  • Toimialan laajin valikoima luotettavia ja suorituskykyisiä laitteita ja ohjelmistoja
  • Kyky tukea asiakkaitaan matkalla kohti hiilineutraaliutta ratkaisuilla, jotka kattavat kaikki alueet kasvihuonekaasujen päästötavoitteisiin pääsemiseksi, esim. datan käytön, energiatehokkuuden ja polttoaineet
  • Ainutlaatuinen ohjelmistoratkaisu (Fleet Operations Solution) laivan ja sataman väliseen tiedonsiirtoon sekä laivamatkan suunnittelun, alusten käytön ja koko toiminnan optimointiin soveltuvan datan hyödyntämiseen
  • Kattavat elinkaaripalvelut, joiden tukena on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen huoltoverkosto ja tekninen tuki
  • Kyky pienentää asiakkaidensa operatiivisia riskejä ja taata laitteiden suorituskyky

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?