Avaa/sulje valikko
Open navigation

Erittäin vähäpäästöinen meriliikenne on jo näköpiirissä

Merenkulun osuus kaikista maailman kasvihuonekaasujen päästöistä arvioidaan noin kolmeksi prosentiksi, ja luku on kasvussa. Julkisen sektorin ja teollisuuden edustajilta on noussut parin–kolmen viime vuoden aikana yhä voimakkaammin esiin vaatimus laivaliikenteen kehittämiseksi kestävämpään suuntaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yksi merkkitapaus oli Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n pitkään odotetun päästöstrategian hyväksyminen huhtikuussa 2018. YK:n alainen järjestö asetti tavoitteeksi kansainvälisen meriliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisen ja viime kädessä päästöttömän meriliikenteen ”mahdollisimman pian tällä vuosisadalla”. 

IMO:n julkilausuman sanamuoto on yksi syy sille, miksi Wärtsilän Marine-liiketoiminnan strategia- ja kehitysjohtaja Andrea Morgante puhuu meriteollisuuden jättimäisestä hiilipäästöjen eliminoimishankkeesta ”vuosisadan haasteena”.

”Merenkululla on ollut elintärkeä rooli läpi koko ihmiskunnan historian. Se on ollut yksi evoluutiomme ja kehityksemme edellytyksistä. Nyt olemme piirtämässä alalle tiekarttaa, joka vie sen seuraavalle vuosisadalle ja siitä eteenpäin”, Morgante sanoo.

IMO:n päästöstrategia edellyttää kansainväliseltä meriliikenteeltä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vähintään 40 prosenttia vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja vuotuisten kokonaispäästöjen puolittamista vuoteen 2050 mennessä. 

Järjestön vuonna 2018 asettamiin tavoitteisiin on reagoitu maailmanlaajuisesti.

Wärtsilä julkisti saman vuoden syyskuussa SEA20-aloitteen, joka kehottaa varsin kunnianhimoisesti rannikkokaupunkeja yhteistyöhön yhteisen ilmastohaasteen selättämiseksi. SEA20 on voittoa tavoittelematon hanke, jonka tarkoituksena on ruokkia kaupunkien välistä yhteistyötä innovatiivisilla meriteollisuuteen, energiaan ja digitalisaatioon liittyvillä ideoilla. Tavoitteena on luoda kestävää ja verkottunutta merenkulun infrastruktuuria. Haasteeseen ovat tarttuneet Helsinki, Hampuri, Rotterdam, Yhdysvaltain Washingtonin osavaltio, Trieste, Luulaja, Vaasa ja Genova.   

”Tämä on todella parasta aikaa olla meriteollisuudessa, koska ala on aivan muutoksen kynnyksellä”, sanoo toimialan veteraani Morgante 17 vuoden kokemuksella. 

”Alamme on aina ollut melko konservatiivinen, mutta tällä hetkellä joka puolella on valtavasti keskustelua, toimintaa ja mahdollisuuksia. Keskustelumme asiakkaiden kanssa ovat hyvin toisenlaisia kuin vielä vuonna 2017. He tiedostavat, että nämä muutokset ovat tapahtumassa nyt”, Morgante toteaa.

Polttoainejoustavat polttomoottorit – tulevaisuuden kestävää teknologiaa

IMO:n tavoitteet ovat lähtökohta monille alan toimijoille. Mutta jo ennen kuin IMO julkaisi päästöstrategiansa  ja -tavoitteensa Wärtsilä oli asettanut omat radikaalit ympäristöystävällisemmän merenkulun tavoitteensa.

Marraskuussa 2017 julkistettiin Wärtsilän visio verkottuneiden järjestelmien ja digitalisaation mahdollisuuksista viedä eteenpäin murrosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä – toisin sanoen kohti uudenlaisen tehokkuuden, ympäristösuorituskyvyn ja turvallisuuden aikakautta, jonka peruskiviä ovat Wärtsilän nykyiset ratkaisut ja tiivis yhteistyö alan sidosryhmien kesken. Kyseessä oli Wärtsilän siihenastisista meriteollisuuden uudistushankkeista kenties kunnianhimoisin ja laajakantoisin.

Wärtsilä Marine Business muuttaa visiota todellisuudeksi testaamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden sekä nykyisen ja kehitteillä olevan polttomoottoriteknologian yhteensopivuutta. Wärtsilä kannattaa nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöä alusten pääpolttoaineena. LNG on vähähiilisempi ja välittömästi tarjolla oleva polttoaine, jota voidaan hyödyntää monipolttoainemoottorissa, joka puolestaan on joustava ja jälkiasennuskelpoinen ratkaisu.

”Olemme varmoja siitä, että IMO:n vuodelle 2030 asettama tavoite pystytään saavuttamaan jo nykyisellä teknologialla”, Morgante sanoo.  ”Vuoden 2050 päästötavoite sen sijaan vaatii rohkeampia ratkaisuja – markkinoille on saatava uudenlaisia polttoaineita.”

Kun toimintaympäristö on muuttumassa olennaisesti aluksen käyttöikään verrattuna suhteellisen lyhyessä ajassa, nyt polttomoottoreihin tehtävät investointi antaa Wärtsilä Marine -liiketoiminnan asiakkaille tulevaisuudessa mahdollisuuden hyödyntää vähitellen saataville tulevia vähähiilisempiä vaihtoehtoja. Monipolttoainemoottoreiden kehittämisen pioneerina Wärtsilällä on vakuuttava valtti puolellaan.

”Me olemme se yritys, joka toi polttoainejoustavuuden markkinoille. Sen ansiosta me pystymme uskottavimmin sanomaan, että jos valitset Wärtsilän moottorin, vaikkapa LNG:tä hyödyntävän monipolttoainemoottorin, meillä on edellytykset auttaa jälkiasennuksissa, kun tulevaisuudessa tarjolle tulee uusia vaihtoehtoisia polttoaineita.”

Lähtökohtana aina kokonaispäästöt

Yli 70 meri- ja energiateollisuuden, infrastruktuurialojen ja rahoituspalveluiden eturivin päättäjää perusti syyskuussa 2019 Getting to Zero Coalitionin. Wärtsilä lähti myös mukaan tähän yhteenliittymään, jonka tarkoituksena on ajaa kansainvälisesti kehitystä kohti hiilineutraalia merenkulkua. 

Koalitio on vain yksi monista IMO:n kannanoton ja tavoitteiden synnyttämistä liikkeistä. Morgante katsoo, että Kansainvälisen merenkulkujärjestön rooli muutosten alkuunpanijana ja suunnan näyttäjänä tulee olemaan lähivuosina erittäin tärkeä.

Hänen mukaansa IMO:lta odotetaan ratkaisevaa panosta etenkin kahdella alueella. Ensimmäinen on päästötavoitteiden ja niiden laskentamenetelmien tarkentaminen sekä tavoitteiden asettaminen pakollisiksi.

Nykyiset laskelmat perustuvat laivan piipusta ulos tuleviin savukaasuihin. Morgante korostaa, että käyttöön pitäisi ottaa ns. well-to-wake-periaate, eli kasvihuonekaasujen päästöjä tarkasteltaessa olisi otettava huomioon polttoaineen, akun tai muun energianlähteen koko elinkaari. Siten pystyttäisiin kiinnittämään huomiota myös energian tuotantoon, eikä näkökulma rajoittuisi pelkästään siihen, miten polttoaine tai muu energianlähde muutetaan mekaaniseksi energiaksi.

Toinen alue, jolla IMO:lta odotetaan merkittävää panosta, liittyy tehokkaisiin kannustimiin innovaatioiden ja uuden teknologian käyttöönottamiseksi, joilla erittäin vähäpäästöinen merenkulku käytännössä saadaan toimijoiden ulottuville.

”Muutoksen pitää alkaa nyt. Emme voi odottaa”, Morgante sanoo. ”Näillä alueilla IMO:n on edettävä rohkeasti, koska on tärkeää, että ratkaisut ovat globaaleja. Järjestö työstää ratkaisuja molempiin. Kysymys kuuluu, kuinka nopeasti organisaatio pystyy tekemään päätöksiä.”

Vaikuttavia innovaatioita

Wärtsilän älykästä merenkulun ekosysteemiä tavoittelevan vision mukaan meriteollisuuden tulisi tehdä yhteistyötä kriittisten haasteiden selättämiseksi ja ratkaisujen luomiseksi kestävää tulevaisuutta varten. Sidosryhmien yhteistyössä hyödynnetään digitaalisia innovaatioita ja kehittynyttä data-analytiikkaa, joilla voidaan eliminoida ylikapasiteetista, koko matkan aikaisen polttoainetehokkuuden puutteista ja odotusajoista johtuvaa hukkaa. Alukset pystyvät kommunikoimaan satamatoimintojen kanssa reaaliajassa, ja digitaalisilla palveluilla voidaan tehostaa liikennöintiä ja parantaa ympäristösuorituskykyä, puhumattakaan turvallisuudesta.

Wärtsilän visio älykkäästä merenkulun ekosysteemistä vastaa pitkälti SEA20-kaupunkien yhteistä näkemystä. Morgante uskoo, että visiosta tulee merkittävä osa ratkaisua, jonka avulla IMO:n vuodelle 2050 asettamat tavoitteet saavutetaan.

Innovaatioista ja yhteistyöstä hän haluaa nostaa esiin Anglo-Easternin päätöksen tehdä Wärtsilän kanssa yhteistyötä alustensa toimintojen digitalisoimiseksi, mikä on Morganten mukaan Marine-liiketoiminnalle erittäin merkittävä virstanpylväs. Siihen pääsemiseksi Wärtsilä hyödynsi perinteisiä vahvuuksiaan ja osaamistaan komentosiltatoiminnoista, automaatiosta ja sähköjärjestelmistä ja lisäsi yhtälöön viime aikojen yrityskaupoilla hankittua energianhallinnan, analytiikkaratkaisujen ja navigaatioteknologioiden asiantuntemusta.

Wärtsilän alusten toimintojen optimointiratkaisussa (Fleet Operations Solution, FOS) näkyy Wärtsilä Marine -liiketoiminnan osaamisen lisäksi alusta-ajattelu: ratkaisun avulla pystytään ottamaan käyttöön uusia sovelluksia, joilla asiakkaille pystytään tarjoamaan eritasoisia palveluja.

”FOS on filosofialtaan ratkaisu palveluna, ”Solution as a Service”. Se on uutta Wärtsilälle ja iso asia koko alalle, koska ratkaisu muuttaa laitteiden roolin ja antaa mahdollisuuden tarjota uudenlaisia palveluja tilausmaksuperusteisesti. Tämä on merkittävä muutos alan perinteiseen ajatteluun, ja uskomme, että se avaa uusia mahdollisuuksia myös muunlaiselle ”as a service” -liiketoiminnalle. Se on ensiaskel koko toimialan murrokselle.”

FOS on pilvipalvelu, joka luo jatkuvan tietoliikennelinkin aluksen ja maatoimintojen välille. Tällä tavoin toimintaan saadaan lisää läpinäkyvyyttä, ja samalla käyttöön voidaan ottaa uusia palveluja. Pilvipalvelun tuottama uusi informaatio antaa tilaavalle asiakkaalle mahdollisuuden ottaa käyttöön ja hyödyntää erilaisia palvelurakennetta hyödyntäviä moduuleja. Liiketoimintamalli on siis saman tyyppinen kuin ohjelmistopalveluissa tänä päivänä yleensäkin.

Käytännössä Wärtsilän FOS-ratkaisun edut ovat aluksen nopeuden, reittisuunnittelun ja sään mukaisen reitityksen optimointi. Samalla se helpottaa laivan ja maaorganisaation välistä raportointia sekä organisaation alusten suorituskyvyn hallintaa siten, että polttoaineenkulutus minimoituu. Kun ratkaisu on saatu käyttöön kaikissa Anglo-Easternin yli 600 aluksessa, se keventää miehistöjen työkuormaa, parantaa polttoainetehokkuutta ja lisää merenkulun turvallisuutta.

”Asiakkaat tarvitsevat tänä päivänä läpinäkyvyyttä lisääviä ratkaisuja, jotka vähentävät koulutustarpeita, antavat miehistölle eväitä hoitaa työnsä paremmin ja auttavat toimimaan oikein hankalissa tilanteissa. Tämä on myös älykästä merenkulun ekosysteemiä tavoittelevan visiomme tavoite – siirtää näkökulmaa tuotteista niiden tuottamiin tuloksiin ja asiakkaan saamaan lisäarvoon”, Morgante korostaa.

Täsmällinen saapumisaika vaikuttaa positiivisesti sekä ympäristöön että taloudelliseen tulokseen

Wärtsilä eliminoi merenkulun tehottomuuksia, parantaa polttoainetehokkuutta ja karsii hiilidioksidipäästöjä myös toisesta näkökulmasta: parantamalla aluksen saapumisajan ennustettavuutta (Just-In-Time arrival, JIT). Vuonna 2019 JIT-näkökulmaa pyrittiin tuomaan entistä voimakkaammin esille koko alalla.

Marine-liiketoiminta pilotoi konseptia muutaman asiakkaan kanssa. Käytännössä ratkaisu luo reaaliaikaisen yhteyden aluksen päällikön ja sataman välille, jolloin toimintaa pystytään koordinoimaan tehokkaammin: alus voi säätää nopeuttaan ja vähentää muun muassa polttoaineenkulutusta ja tarpeetonta ankkurissa seisomista. 

Useimmissa satamissa ei vielä ole keskitettyä järjestelmää alusten ja sataman väliseen tiedonsiirtoon. Tieto kulkee tyypillisesti yhä radioteitse tai sähköpostilla, joista kumpikin on varsin rajoittunut menetelmä. Jos alus saapuu perille liian aikaisin ja joutuu odottamaan ankkurissa laituripaikkaa, kallista aikaa ja resursseja menee hukkaan. Tästä Wärtsilä Marine Business pyrkii tekemään lopun. 

Näin Morgante: ”Uskomme itse vahvasti JIT-periaatteeseen ja siksi investoimme, jotta se saadaan käytännössä toteutumaan. Alalla ollaan merkittävästi paremmin tietoisia asiasta, ja jatkossa ideoita on helpompi saada läpi. Kaikissa toimittamissamme uusissa navigointiratkaisuissa on mahdollisuus JIT-toimintoon. Se on iso valtti, varsinkin kun ottaa huomioon, että lisäkustannus on suhteellisen pieni. Tätä minä sanoisin vaikuttavaksi innovaatioksi, koska siitä on etua sekä ympäristön että asiakkaan taloudellisen tuloksen näkökulmasta.” 

Morganten mukaan investointeihin ei käytännössä juuri ole halukkuutta, jos hiilipäästöjen vähentämisen kustannukset jäävät yrityksen kustannettavaksi.

”Tällä hetkellä markkinoille on paras tarjota ratkaisuja, joista on hyötyä ympäristön lisäksi myös yritykselle itselleen”, hän korostaa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?