Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus

Tammi – maaliskuu 2019

“Liikevaihto kasvoi vuoden 2019 alussa molempien liiketoiminta-alueiden huoltomyynnin ja merenkulun laitetoimitusten kasvun ansiosta. Huoltoon sisältyvä myynti jakautui aiempaa suotuisammin, mikä paransi kannattavuutta.”

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Q1 Osavuosikatsaus PDF

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus kehittyi hyvin

“Liikevaihto kasvoi vuoden 2019 alussa molempien liiketoiminta-alueiden huoltomyynnin ja merenkulun laitetoimitusten kasvun ansiosta. Huoltoon sisältyvä myynti jakautui aiempaa suotuisammin, mikä paransi kannattavuutta. Toimitusten jaksotuksesta ja tammikuussa ilmoitetusta sopeuttamisohjelmasta odotettavien säästöjen johdosta odotamme liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen painottuvan jatkossa vuoden lopulle.

Merenkulkumarkkinoiden elpyminen on hidasta. Siitä huolimatta Wärtsilä Marine -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi, pääosin johtuen kysynnän kasvusta kaasutankkerisegmentillä, missä saimme useita tilauksia kaasunkäsittelyjärjestelmistä ja niihin liittyvästä teknologiasta. Tästä myönteisestä kehityksestä huolimatta energiamarkkinoiden hitaampi aktiviteetti johti koko konsernin tilauskertymän laskuun. Geopoliittiset riskit ja globaali epävarmuus heikentävät yhä energia-asiakkaidemme investointihalukkuutta. Lisäksi kehittyneiden maiden energiantuottajat päivittävät sijoitussuunnitelmiaan päästäkseen kunnianhimoisiin uusiutuvan energian käyttöasteen kasvutavoitteisiin. Vaikka tämä aiheuttaakin väliaikaisia viivästyksiä päätöksenteossa, Wärtsilä on hyvin asemoitunut hyötymään siirtymästä vähähiilisiin energianlähteisiin.

Uusi, kahden elinkaariliiketoiminnon ympärille rakentuva organisaatiomme astui voimaan vuoden alussa. Ilokseni olen huomannut, että uuden organisaation ensimmäiset hyödyt ovat alkaneet jo toteutua ja sisäinen yhteistyö elinkaaritarjooman kehittämiseksi ja toteuttamiseksi on tehostunut. Tämä vahvistaa entisestään vakaumustani siitä, että muutos lujittaa kumppanuuksiamme asiakkaidemme kanssa ja tukee Wärtsilän pitkän tähtäimen kannattavan kasvun tavoitteen saavuttamista.”

Signature

Jaakko Eskola

Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän tulevan 12 kuukauden aikajaksolla edellisvuoden vastaavaan jakson tasolla. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:
  • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vankat. Wärtsilän laaja, useita segmenttejä palveleva tuotevalikoima rajoittaa merenkulkumarkkinoiden odotettua hitaamman toipumisen vaikutuksia ja vaikuttaa myönteisesti laite- ja huoltokysynnän näkymiin.
  • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat vankat. Globaali siirtymä kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla lisäävät hajautetun ja joustavan energiantuotantokapasiteetin tarvetta, mutta geopoliittiset riskit ja globaali epävarmuus heikentävät asiakkaiden investointihalukkuutta. Kasvumahdollisuudet tietyillä alueilla ja segmenteillä sekä tilauskannan suotuisa kehitys antavat huoltokysynnälle hyvät näkymät.
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3.287 miljoonaa euroa (2.951). Toimitusten odotetaan painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2019

  • Tilauskertymä laski 6% 1.416 miljoonaan euroon (1.507)
  • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 15% 6.330 miljoonaan euroon (5.490)
  • Liikevaihto kasvoi 8% 1.151 miljoonaan euroon (1.066)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,23 (1,41)
  • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 102 miljoonaan euroon (88), mikä vastaa 8,9% liikevaihdosta (8,3)
  • Tulos/osake oli vakaat 0,10 euroa (0,10)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 35 miljoonaan euroon (-42)
Avainluvut
MEUR 1-3/2019 Oikaistu
1-3/2018
Muutos Oikaistu
2018
Tilauskertymä 1 416 1 507 -6% 6 307
josta huoltotoiminnot 653 665 -2% 2 598
Tilauskanta kauden lopussa 6 330 5 490 15% 6 166
Liikevaihto 1 151 1 066 8% 5 174
josta huoltotoiminnot 573 535 7% 2 419
Tilaus-laskutussuhde 1,23 1,41 1,22
Liiketulos1 91 85 8% 543
% liikevaihdosta 7,9 8,0 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos 102 88 16% 577
% liikevaihdosta 8,9 8,3 11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 113 98 15% 621
% liikevaihdosta 9,8 9,2 12,0
Tulos ennen veroja 78 76 3% 502
Tulos/osake, EUR 0,10 0,10 0,65
Liiketoiminnan rahavirta 35 -42 470
Korolliset nettovelat kauden lopussa2 658 438 333
Bruttoinvestoinnit 23 37 306
Nettovelkaantumisaste 0,29 0,21 0,14
Omavaraisuusaste, % 39,6 42,9 44,4
Henkilöstö kauden lopussa 19 225 18 182 6% 19 294
¹Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 11 miljoonaa euroa (3) rakennejärjestelykuluja.
2 Korollisten velkojen kasvu johtuu suurelta osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?