Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR1–3/20191–3/20182018
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos5957386
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset4130130
Rahoitustuotot ja -kulut13939
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut-8-26
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista-3-13
Tuloverot1919116
Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta-7
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta124112625
Käyttöpääoman muutos-48-108-35
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja764589
Rahoituserät ja verot-41-46-119
Liiketoiminnan rahavirta35-42470
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat-20-196
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-13-17-99
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit254
Rahavirta muista investoinneista1
Investointien rahavirta-12-37-240
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot150125279
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset-35-15-84
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset2-2-39
Maksetut osingot-131-126-274
Rahoituksen rahavirta-14-17-118
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-)10-96112
Rahavarat raportointikauden alussa487379379
Valuuttakurssien muutosten vaikutus4-3-5
Rahavarat raportointikauden lopussa501282487

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?