Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tase
MEUR 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 769 1 586 1 747
Aineelliset hyödykkeet 321 346 324
Käyttöoikeusomaisuuserät 206
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 67 68 66
Muut sijoitukset 17 13 16
Laskennalliset verosaamiset 138 120 129
Muut saamiset 68 109 86
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 586 2 242 2 369
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 251 1 168 1 165
Muut saamiset 1 999 1 941 2 038
Rahavarat 501 282 487
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 751 3 391 3 690
Varat yhteensä 6 337 5 632 6 059
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 909 1 809 2 082
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 244 2 145 2 418
Määräysvallattomien omistajien osuus 14 22 14
Oma pääoma yhteensä 2 259 2 167 2 432
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 1 047 623 748
Laskennalliset verovelat 103 104 99
Muut velat 234 270 245
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 384 997 1 092
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 115 103 74
Muut velat 2 579 2 365 2 461
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 694 2 468 2 535
Velat yhteensä 4 078 3 465 3 627
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 337 5 632 6 059

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?