Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Puolivuosikatsaus

Wärtsilä Oyj Abp Puolivuosikatsaus

Tammi – kesäkuu 2019

“Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät vakaasti, mutta toisella vuosineljänneksellä taloudellista kehitystämme rasittivat alhaisemmat voimalaitostoimitukset sekä epäsuotuisa projekti- ja laitejakauma.”

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Puolivuosikatsaus PDF

Vakaata kehitystä liikevaihdossa, haasteita laitetoiminnan kannattavuudessa

“Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät vakaasti, mutta toisella vuosineljänneksellä taloudellista kehitystämme rasittivat alhaisemmat voimalaitostoimitukset sekä epäsuotuisa projekti- ja laitejakauma.

Ensimmäisten kuuden kuukauden tilauskertymä oli alhaisempi kuin edellisvuonna johtuen pääasiassa epävarmuuden jatkumisesta kansainvälisessä taloudessa ja geopolitiiikassa. Tämä on pitkittänyt asiakkaiden päätöksentekoa energiamarkkinoilla. Samalla ajanjaksolla Marine-liiketoiminnan tilauskertymä pysyi vakaana uusien alusten tilausten painottuessa erikoistuneiden alusten segmentteihin. Polttoaineen hinnan kehitykseen liittyvä epävarmuus on kuitenkin hidastanut rikkipesuritilauksia, mikä yhdessä yleisesti heikompiin alustilausmääriin liittyvien huolien kanssa on saanut meidät alentamaan Marine-liiketoiminnan kysyntänäkymiä tuleville 12 kuukaudelle. Myös energiamarkkinoiden näkymiä on alennettu, sillä odotamme markkinaolosuhteiden säilyvän haasteellisina lähitulevaisuudessa. Laitemarkkinoiden vaimeampien kysyntätrendien vastapainoksi voin ilokseni todeta, että huoltotoiminnan liikevaihdon kasvu on jatkunut molemmissa liiketoiminnoissa toisella vuosineljänneksellä.

Tilauskannan jaksottuminen viittaa siihen, että toimitusmääriin liittyvät haasteet jatkuvat tulevina kuukausina toimitusten keskittyessä tavallista vahvemmin viimeiselle vuosineljännekselle. Onnistuneiden toimitusten ja meneillään olevien uudelleenjärjestelytoimien toteuttaminen sekä tiettyjen voimalaitossopimusten viimeistely ovat keskeisiä taloudelliselle kehityksellemme tänä vuonna.

Pitkällä aikavälillä olemme hyvässä asemassa hyötyäksemme energiatehokkuuden kysynnästä ja siirtymästä vähähiilisiin energialähteisiin molemmilla toimialoillamme. Keskitymme edelleen toiminnan tehokkuuden parantamiseen ja yhä suuremman elinkaariarvon tuottamiseen vahvistaaksemme kilpailuasemaamme.”
Signature

Jaakko Eskola

Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan olevan tulevien 12 kuukauden aikana jonkin verran alempi kuin edeltävien 12 kuukauden aikana (aiemmin samalla tasolla). Liiketoiminnoittain tarkasteltuna odotukset ovat seuraavanlaiset:
 • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Arviota kysyntänäkymistä on alennettu aiemmasta vankasta johtuen heikommista alustilausmääristä ja rikkipesureiden kysynnän odotettavissa olevasta laskusta edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Merenkulun huoltomarkkinoilla aktiviteetin odotetaan jatkuvan.
 • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Arviota kysyntänäkymistä on alennettu aiemmasta vankasta, koska markkinaolosuhteet energiatoimialalla jatkuvat haasteellisina geopoliittisten riskien ja talouden epävarmuuden vaikuttaessa asiakkaiden investointihalukkuuteen. Huoltopalveluiden kysyntä energiamarkkinoilla jatkuu hyvällä tasolla.
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 2.613 miljoonaa euroa (2.336). Toimitusten odotetaan painottuvan viimeiselle vuosineljännekselle.

Keskeistä toiselta neljännekseltä 2019

 • Tilauskertymä laski 11% 1.377 miljoonaan euroon (1.553)
 • Liikevaihto laski 2% 1.217 miljoonaan euroon (1.246)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,13 (1,25)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 8% 113 miljoonaan euroon (123), mikä vastaa 9,3% liikevaihdosta (9,8)
 • Tulos/osake laski 0,11 euroon (0,13)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski -37 miljoonaan euroon (41)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2019

 • Tilauskertymä laski 9% 2.793 miljoonaan euroon (3.060)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 10% 6.470 miljoonaan euroon (5.904)
 • Liikevaihto kasvoi 2% 2.368 miljoonaan euroon (2.312)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,18 (1,32)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 2% 215 miljoonaan euroon (211), mikä vastaa 9,1% liikevaihdosta (9,1)
 • Tulos/osake laski 0,21 euroon (0,22)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vakaa -2 miljoonaa euroa (-1)
Avainluvut
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 1 377 1 553 -11% 2 793 3 060 -9% 6 307
josta huoltotoiminnot 622 592 5% 1 275 1 258 1% 2 598
Tilauskanta kauden lopussa 6 470 5 904 10% 6 166
Liikevaihto 1 217 1 246 -2% 2 368 2 312 2% 5 174
josta huoltotoiminnot 612 582 5% 1 184 1 117 6% 2 419
Tilaus-laskutussuhde 1,13 1,25 1,18 1,32 1,22
Liiketulos 96 111 -13% 187 196 -4% 543
% liikevaihdosta 7,9 8,9 7,9 8,5 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos1 113 123 -8% 215 211 2% 577
% liikevaihdosta 9,3 9,8 9,1 9,1 11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA2 123 134 -8% 236 232 2% 621
% liikevaihdosta 10,1 10,7 10,0 10,0 12,0
Tulos ennen veroja 83 102 -18% 162 178 -9% 502
Tulos/osake, EUR 0,11 0,13 0,21 0,22 0,65
Liiketoiminnan rahavirta -37 41 -2 -1 470
Korolliset nettovelat kauden lopussa3 746 642 333
Bruttoinvestoinnit 54 232 306
Nettovelkaantumisaste 0,33 0,29 0,14
Omavaraisuusaste, % 40,5 41,7 44,4
Henkilöstö kauden lopussa 19 239 19 231 0% 19 294
1Vuoden 2019 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 17 miljoonaa euroa (12) pääasiassa rakennejärjestelykuluja. Tammi-kesäkuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 28 miljoonaa euroa (15).
2Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.
3Korollisten velkojen kasvu johtuu suurelta osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, muodostavat yhtiön raportoitavat segmentit. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi. Wärtsilä julkaisee myös näiden segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty tunnuslukujen laskentakaavoissa tämän raportin lopussa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?