Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Avainluvut
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 1 377 1 553 -11% 2 793 3 060 -9% 6 307
josta huoltotoiminnot 622 592 5% 1 275 1 258 1% 2 598
Tilauskanta kauden lopussa 6 470 5 904 10% 6 166
Liikevaihto 1 217 1 246 -2% 2 368 2 312 2% 5 174
josta huoltotoiminnot 612 582 5% 1 184 1 117 6% 2 419
Tilaus-laskutussuhde 1,13 1,25 1,18 1,32 1,22
Liiketulos 96 111 -13% 187 196 -4% 543
% liikevaihdosta 7,9 8,9 7,9 8,5 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos1 113 123 -8% 215 211 2% 577
% liikevaihdosta 9,3 9,8 9,1 9,1 11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA2 123 134 -8% 236 232 2% 621
% liikevaihdosta 10,1 10,7 10,0 10,0 12,0
Tulos ennen veroja 83 102 -18% 162 178 -9% 502
Tulos/osake, EUR 0,11 0,13 0,21 0,22 0,65
Liiketoiminnan rahavirta -37 41 -2 -1 470
Korolliset nettovelat kauden lopussa3 746 642 333
Bruttoinvestoinnit 54 232 306
Nettovelkaantumisaste 0,33 0,29 0,14
Omavaraisuusaste, % 40,5 41,7 44,4
Henkilöstö kauden lopussa 19 239 19 231 0% 19 294
1Vuoden 2019 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 17 miljoonaa euroa (12) pääasiassa rakennejärjestelykuluja. Tammi-kesäkuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 28 miljoonaa euroa (15).
2Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.
3Korollisten velkojen kasvu johtuu suurelta osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, muodostavat yhtiön raportoitavat segmentit. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi. Wärtsilä julkaisee myös näiden segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty tunnuslukujen laskentakaavoissa tämän raportin lopussa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?