Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Raportointisegmentti: Wärtsilä Marine -liiketoiminta

Wärtsilä Marinella on merenkulku- sekä öljy- ja kaasualan laajin teknologisesti edistyneiden, ympäristöystävällisten ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tarjonta. Wärtsilä johtaa alan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä, joka tuottaa kestävää lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille reaaliaikaisen viestinnän sekä kaikkien merenkulun ja satamatoimintojen digitalisaation avulla. Markkinoiden kattavimman palveluverkoston tukema, koko elinkaaren kattavien ratkaisujen integroitu tuotevalikoima mahdollistaa optimaalisen suorituskyvyn sekä turvallisimmat, älykkäimmät, ympäristöystävällisimmät ja tehokkaimmat käyttöprofiilit.

  • Suotuisa alustilausjakauma tuki tammi-kesäkuun tilauskertymän kehitystä alustilausten kokonaismäärän laskusta huolimatta
  • Kannattavuuteen vaikutti laitetoimitusten korkeampi suhteellinen osuus liikevaihdosta
Avainluvut
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 936 1 027 -9% 1 859 1 905 -2% 3 945
josta huoltotoiminnot 413 426 -3% 825 875 -6% 1 747
Tilauskanta kauden lopussa 3 974 3 244 23% 3 651
Liikevaihto 801 685 17% 1 534 1 304 18% 2 815
josta huoltotoiminnot 409 389 5% 778 744 5% 1 577
Tilaus-laskutussuhde 1,17 1,50 1,21 1,46 1,40
Liiketulos 61 54 13% 116 109 7% 349
% liikevaihdosta 7,6 7,9 7,6 8,3 12,4
Vertailukelpoinen liiketulos 76 64 19% 137 121 13% 380
% liikevaihdosta 9,5 9,4 8,9 9,3 13,5
Henkilöstö kauden lopussa 13 598 13 609 0% 13 582

 

Toimintaympäristö

Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla kirjattiin 420 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (472). Hidastuva maailmantalous, kauppajännitteet ja uusien alusten korkeammat hinnat johtivat alhaisiin tilausmääriin konttilaiva-, tankkeri- ja irtolastialusmarkkinoilla. Tilaukset pysyivät hyvällä tasolla kaasunkuljetusalussegmentillä, minkä taustalla oli nesteytetyn maakaasun (LNG) kysynnän kasvu, rahtihintojen vakautuminen, odotettu kasvu meritse tapahtuvassa nesteytetyn maakaasun kaupassa sekä suuntaus kohti puhtaampia polttoaineita. Matkustajamäärien ennakoidun kasvun aiheuttama tarve modernille aluskapasiteetille tuki edelleen kysyntää risteilyalus- ja matkustajalauttasegmenteillä, ja asiakkaiden kiinnostus verkottuneiden ja datapohjaisten ratkaisujen hyötyjä kohtaan on kasvussa. Uusien offshore-alusten markkinaolosuhteita rasittivat edelleen ylikapasiteetti, öljyn hintojen vaihtelu ja liuskeöljyn synnyttämä kilpailu.

Vuoden 2020 maailmanlaajuisten rikkipäästörajojen voimaantulo lähestyy. Samalla, kun vaatimukset täyttävien polttoaineiden nykyinen hinnoittelu ja saatavuus tukevat investointeja rikkipesuriteknologiaan, tulevaan kehitykseen liittyvä epävarmuus ja rajallinen toimituskapasiteetti tälle vuodelle ovat viivyttäneet joidenkin asiakkaiden päätöksentekoa.

Merenkulun huoltomarkkinoilla aktiviteetti parani hieman tammi-kesäkuussa. Offshore-huoltosektorilla on nähtävissä joitakin positiivisia merkkejä uudempien telakoitujen offshore-tukialusten asteittaisen uudelleenaktivoitumisen myötä. Huoltokysyntä perinteisellä kauppalaivasegmentillä sekä kaasunkuljetusalussegmentillä jatkui hyvällä tasolla.

Taloudellinen kehitys

Wärtsilä Marinen toisen neljänneksen tilauskertymä laski 9% 936 miljoonaan euroon (1.027) edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 1,17 (1,50). Huoltotoiminnan tilauskertymä laski 3% 413 miljoonaan euroon (426), kun taas alhaisempien rikkipesurijärjestelmätilausten vuoksi laitteiden tilauskertymä laski 13% ollen 523 miljoonaa euroa (601). Kysyntä oli vahvinta sekä perinteiset kauppalaivat että kaasutankkerit sisältävällä kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 40% laitteissa ja 38% palveluissa. Myös risteilyalus- ja matkustajalauttamarkkinoilla tilaukset pysyivät hyvällä tasolla.

Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17% 801 miljoonaan euroon (685) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 5% ollen 409 miljoonaa euroa (389), kun taas uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 32% ja oli 392 miljoonaa euroa (296). Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 76 miljoonaa euroa (64) eli 9,5% liikevaihdosta (9,4).

Tammi-kesäkuussa tilauskertymä laski 2% ollen 1.859 miljoonaa euroa (1.905). Tilaus-laskutussuhde oli 1,21 (1,46). Huoltotoiminnan tilauskertymä laski 6% ja oli 825 miljoonaa euroa (875), kun taas uusien laitteiden tilauskertymä pysyi vakaana ollen 1.034 miljoonaa euroa (1.030). Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 3.974 miljoonaa euroa (3.244), mikä on 23% enemmän kuin edellisvuonna johtuen pääosin pakokaasujen puhdistusjärjestelmien vahvasta kysynnästä vuonna 2018.

Tammi-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 18% 1.534 miljoonaan euroon (1.304) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 5% ollen 778 miljoonaa euroa (744), kun taas uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 35% ja oli 756 miljoonaa euroa (560). Vertailukelpoinen liiketulos samalla ajanjaksolla oli 137 miljoonaa euroa (121), mikä vastaa 8,9% liikevaihdosta (9,3). Kannattavuuteen vaikutti laitetoimitusten korkeampi suhteellinen osuus.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?