Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR1–6/20191–6/20184–6/20194–6/20182018
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos1211326275386
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset83614231130
Rahoitustuotot ja -kulut251713839
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut-11-1-2-26
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista1-61-4-13
Tuloverot40462128116
Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta-1-1-7
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta260250136138625
Käyttöpääoman muutos-155-185-107-77-35
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja104662861589
Rahoituserät ja verot-106-66-66-21-119
Liiketoiminnan rahavirta-2-1-3741470
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat-3-197-4-177-196
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-37-33-24-16-99
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit254
Rahavirta muista investoinneista1
Investointien rahavirta-39-230-28-193-240
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot150279154279
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset-66-54-32-39-84
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset-87-99-39
Maksetut osingot-141-136-10-10-274
Rahoituksen rahavirta-6597-51114-118
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-)-106-134-116-38112
Rahavarat raportointikauden alussa487379501282379
Valuuttakurssien muutosten vaikutus2-1-22-5
Rahavarat raportointikauden lopussa383245383245487

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?