Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tase
MEUR 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 745 1 776 1 747
Aineelliset hyödykkeet 318 345 324
Käyttöoikeus-omaisuuserät 205
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 63 72 66
Muut sijoitukset 17 16 16
Laskennalliset verosaamiset 133 120 129
Muut saamiset 66 116 86
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 547 2 447 2 369
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 372 1 266 1 165
Muut saamiset 1 897 1 948 2 038
Rahavarat 383 245 487
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 651 3 460 3 690
Varat yhteensä 6 198 5 906 6 059
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 937 1 871 2 082
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 273 2 207 2 418
Määräysvallattomien omistajien osuus 13 20 14
Oma pääoma yhteensä 2 286 2 228 2 432
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 1 034 758 748
Laskennalliset verovelat 90 114 99
Muut velat 238 292 245
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 362 1 164 1 092
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 98 135 74
Muut velat 2 451 2 380 2 461
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 549 2 515 2 535
Velat yhteensä 3 912 3 679 3 627
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 198 5 906 6 059

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?