Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus

Tammi – syyskuu 2019

“Kolmas vuosineljännes oli Wärtsilälle haastava sekä laitteiden kysynnän että toiminnan tuloksen kannalta. Olen kuitenkin tyytyväinen huoltotilausten kasvuun molemmilla liiketoiminta-alueilla.”

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Q3 Osavuosikatsaus PDF

Kolmatta vuosineljännestä rasittivat projektihaasteet ja alhainen laitekysyntä – huoltokysyntä jatkuu vankkana

“Kolmas vuosineljännes oli Wärtsilälle haastava sekä laitteiden kysynnän että toiminnan tuloksen kannalta. Tilauskertymän laskun taustalla olivat uusien alusten tilausten vähäisyys ja vaimeampi rikkipesurijärjestelmien kysyntä sekä yhä pitkittynyt päätöksenteko energiamarkkinoilla. Vaikka projektinäkymät ovat edelleen hyvät molemmissa liiketoiminnoissa, näkyvyys tilausten ajoitukseen on rajallinen ja kilpailu kovenee. Hintapaine on edelleen rasite nykyisessä markkinaympäristössä. Olen tyytyväinen huomatessani, että laiteliiketoiminnassa kokemistamme haasteista huolimatta huoltotoiminnan kysyntä säilyi vankkana.

Wärtsilän taloudellinen tulos oli huomattavasti edellisvuotta alhaisempi. Liikevaihdon lasku oli odotettu energialaitteiden ja rikkipesureiden toimitusten keskittyessä loppuvuoteen. Liiketuloksemme sen sijaan heikkeni johtuen odottamattomista kustannusylityksistä muutamissa monimutkaisissa merenkulku- ja energiaprojekteissa. Koko vuoden tulosta heikentää kertaluonteinen 150 miljoonan euron kulu, josta 84 miljoonaa euroa on jo kirjattu. Kyseisten projektien läpikäynti paljasti virheellisiä oletuksia kustannusarvioiden taustalla, puutteita riskien tunnistamisessa ja toimitusketjuun liittyviä haasteita. Olemme tehneet korjaavia toimenpiteitä estääksemme vastaavat ongelmat tulevaisuudessa. Niihin sisältyy teknisten arviointien ja toimittajien hyväksynnän tiukempi valvonta sekä projektinhallintaorganisaation vahvistaminen. Näin pyrimme parantamaan projektitoimitusten laatua ja varmistamaan, että riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan paremmin ennalta. Olen luottavainen, että tämän myötä voimme maineemme mukaisesti tarjota korkealaatuisia ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja."


Signature

Jaakko Eskola

Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan olevan tulevien 12 kuukauden aikana jonkin verran alempi kuin edeltävien 12 kuukauden aikana. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna odotukset ovat seuraavanlaiset:
 • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat johtuen heikommista alustilausmääristä ja rikkipesureiden kysynnän laskusta edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Merenkulun huoltomarkkinoilla kysynnän odotetaan olevan vakaata
 • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat heikot (alennettu aiemmista vaimeista näkymistä). Markkinaolosuhteet energiatoimialalla ovat haastavat nopeasti muuttuvan energiaympäristön aiheuttaessa epävarmuutta asiakkaiden keskuudessa. Geopoliittinen ja taloudellinen ympäristö hidastaa päätöksentekoa edelleen. Energiamarkkinoilla huoltopalveluiden kysynnän odotetaan olevan vakaata.
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 1.708 miljoonaa euroa (1.364), joka koostuu pääasiassa laitetoimituksista. Koko vuoden 2019 vertailukelpoisen liiketuloksen odotetaan olevan noin 100 miljoonaa euroa alhaisempi kuin edellisvuonna (577 miljoonaa euroa vuonna 2018).

Keskeistä

Keskeistä kolmannelta neljännekseltä 2019

 • Tilauskertymä laski 29% 979 miljoonaan euroon (1.372)
 • Liikevaihto laski 16% 1.118 miljoonaan euroon (1.330)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,88 (1,03)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 39 miljoonaan euroon (141), mikä vastaa 3,5% liikevaihdosta (10,6)
 • Tulos/osake laski -0,01 euroon (0,17)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski -61 miljoonaan euroon (122)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-syyskuu 2019

 • Tilauskertymä laski 15% 3.772 miljoonaan euroon (4.433)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 6% 6.294 miljoonaan euroon (5.918)
 • Liikevaihto laski 4% 3.486 miljoonaan euroon (3.642)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,08 (1,22)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 254 miljoonaan euroon (352), mikä vastaa 7,3% liikevaihdosta (9,7)
 • Tulos/osake laski 0,20 euroon (0,39)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski -63 miljoonaan euroon (121)

Kuten syyskuussa ilmoitimme, koko vuoden liiketulosta heikentää kertaluontoinen 150 miljoonan euron kulu, joka
liittyy projektikustannusylityksiin Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Kokonaissummasta 84 miljoonaa euroa kirjattiin
tammi-syyskuussa ja 65 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä.

Avainluvut
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 979 1 372 -29% 3 772 4 433 -15% 6 307
josta huoltotoiminnot 679 640 6% 1 954 1 898 3% 2 598
Tilauskanta kauden lopussa 6 294 5 918 6% 6 166
Liikevaihto 1 118 1 330 -16% 3 486 3 642 -4% 5 174
josta huoltotoiminnot 578 571 1% 1 762 1 688 4% 2 419
Tilaus-laskutussuhde 0,88 1,03 1,08 1,22 1,22
Liiketulos 11 141 -92% 198 337 -41% 543
% liikevaihdosta 1,0 10,6 5,7 9,2 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos1 39 141 -72% 254 352 -28% 577
% liikevaihdosta 3,5 10,6 7,3 9,7 11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA2 49 152 -68% 285 384 -26% 621
% liikevaihdosta 4,4 11,5 8,2 10,5 12,0
Tulos ennen veroja -0 130 -100% 162 308 -48% 502
Tulos/osake, EUR -0,01 0,17 0,20 0,39 0,65
Liiketoiminnan rahavirta -61 122 -63 121 470
Korolliset nettovelat kauden lopussa3 987 647 333
Bruttoinvestoinnit 79 258 306
Nettovelkaantumisaste 0,44 0,28 0,14
Omavaraisuusaste, % 39,4 43,7 44,4
Henkilöstö kauden lopussa 19 018 19 420 -2% 19 294
1Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 28 miljoonaa euroa (0) pääasiassa rakennejärjestelykuluja. Tammi-syyskuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 56 miljoonaa euroa (15).
2Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.
3Korollisten velkojen kasvu johtuu suurelta osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, muodostavat yhtiön raportoitavat segmentit. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi. Wärtsilä julkaisee myös näiden segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty tunnuslukujen laskentakaavoissa tämän raportin lopussa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?