Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Avainluvut
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 979 1 372 -29% 3 772 4 433 -15% 6 307
josta huoltotoiminnot 679 640 6% 1 954 1 898 3% 2 598
Tilauskanta kauden lopussa 6 294 5 918 6% 6 166
Liikevaihto 1 118 1 330 -16% 3 486 3 642 -4% 5 174
josta huoltotoiminnot 578 571 1% 1 762 1 688 4% 2 419
Tilaus-laskutussuhde 0,88 1,03 1,08 1,22 1,22
Liiketulos 11 141 -92% 198 337 -41% 543
% liikevaihdosta 1,0 10,6 5,7 9,2 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos1 39 141 -72% 254 352 -28% 577
% liikevaihdosta 3,5 10,6 7,3 9,7 11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA2 49 152 -68% 285 384 -26% 621
% liikevaihdosta 4,4 11,5 8,2 10,5 12,0
Tulos ennen veroja -0 130 -100% 162 308 -48% 502
Tulos/osake, EUR -0,01 0,17 0,20 0,39 0,65
Liiketoiminnan rahavirta -61 122 -63 121 470
Korolliset nettovelat kauden lopussa3 987 647 333
Bruttoinvestoinnit 79 258 306
Nettovelkaantumisaste 0,44 0,28 0,14
Omavaraisuusaste, % 39,4 43,7 44,4
Henkilöstö kauden lopussa 19 018 19 420 -2% 19 294
1Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 28 miljoonaa euroa (0) pääasiassa rakennejärjestelykuluja. Tammi-syyskuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 56 miljoonaa euroa (15).
2Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.
3Korollisten velkojen kasvu johtuu suurelta osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, muodostavat yhtiön raportoitavat segmentit. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty tunnuslukujen laskentakaavoissa tämän raportin lopussa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?