Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Raportointisegmentti: Wärtsilä Marine -liiketoiminta

Wärtsilä Marinella on merenkulku- sekä öljy- ja kaasualan laajin teknologisesti edistyneiden, ympäristöystävällisten ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tarjonta. Wärtsilä johtaa alan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä, joka tuottaa kestävää lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille reaaliaikaisen viestinnän sekä kaikkien merenkulun ja satamatoimintojen digitalisaation avulla. Markkinoiden kattavimman palveluverkoston tukema, koko elinkaaren kattavien ratkaisujen integroitu tuotevalikoima mahdollistaa optimaalisen suorituskyvyn sekä turvallisimmat, älykkäimmät, ympäristöystävällisimmät ja tehokkaimmat käyttöprofiilit.

  • Laskeva kiinnostus rikkipesuri-investointeihin, projektien ajoitus ja uusien alusten tilausten vähäisyys johtivat alhaisempiin laitetilausmääriin
  • Huoltokysyntä jatkui vankkana
  • Haasteet kaasuratkaisuprojektien toimituksissa rasittivat liiketulosta
Avainluvut
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 705 1 009 -30% 2 565 2 914 -12% 3 945
josta huoltotoiminnot 445 425 5% 1 271 1 300 -2% 1 747
Tilauskanta kauden lopussa 3 895 3 536 10% 3 651
Liikevaihto 776 680 14% 2 310 1 984 16% 2 815
josta huoltotoiminnot 376 372 1% 1 155 1 116 3% 1 577
Tilaus-laskutussuhde 0,91 1,48 1,11 1,47 1,40
Liiketulos 21 69 -69% 137 177 -23% 349
% liikevaihdosta 2,7 10,1 5,9 8,9 12,4
Vertailukelpoinen liiketulos 49 68 -29% 185 190 -2% 380
% liikevaihdosta 6,3 10,1 8,0 9,6 13,5
Henkilöstö kauden lopussa 13 530 13 727 -1% 13 582

 

Toimintaympäristö

Taloudellinen epävarmuus, kauppajännitteet ja tulevan sääntelyn vaikutukset johtivat vaimeaan kysyntään merenkulun markkinalla, jolla uusien alusten rakentamisesta kirjattiin 655 sopimusta tammi-syyskuussa 2019 (801). Tilaukset ovat laskeneet kaikilla suurilla alussegmenteillä, joista vähiten laskua on ollut nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten ja risteilyalusten segmenteillä. Suurten risteilyalusten kysyntä on tasaantunut, koska valtaosa isoja laivastonkorvausohjelmia koskevista tilauksista on jo kirjattu ja kiinnostus nykyisen laivaston kunnostamiseen on kasvanut telakoiden kapasiteettirajoitteiden vuoksi. Offshore-segmentillä kiinnostusta laivatilauksiin rasittavat käytöstä poistettujen alusten uudelleenaktivointi ja parannukset sekä alusten käyttöasteen ja päivähintojen hidas kasvu.

Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ja sääntely kannustavat yhä suurempiin ponnisteluihin merenkulkualan ympäristöjalanjäljen minimoimiseksi. Tämän vuoksi nesteytetty maakaasu polttoaineena ja hybridiakkuyksiköt herättävät yhä enemmän kiinnostusta kaikilla alussegmenteillä. Raskaan polttoöljyn hinnoittelua ja saatavuutta koskeva epävarmuus on viivästyttänyt asiakkaiden päätöksentekoa rikkipesuri-investointien osalta huolimatta siitä, että alustavat hintaindikaatiot tukevat kyseistä teknologiaa.

Huoltokysyntä merenkulun markkinalla oli vankkaa. Kysyntä koheni (matalalta tasolta) offshore-tukialusten segmentillä, jolla telakoitua laivastoa otetaan uudelleen käyttöön enenevässä määrin ympäri maailmaa. Kysyntä jatkui hyvällä tasolla kaasunkuljetusalussegmentillä nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten saavuttaessa suurten huoltojen aikaikkunan. Konttilaivojen ja yleisten rahtialusten segmenteillä taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus johtivat vakaaseen huoltokysyntään.

Taloudellinen kehitys

Wärtsilä Marinen kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 705 miljoonaa euroa (1.009) laskien 30% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 0,91 (1,48). Huoltotoiminnan tilauskertymä kasvoi 5% 445 miljoonaan euroon (425), kun taas laitteiden tilauskertymä laski 55% 260 miljoonaan euroon (584). Kysyntä oli vahvinta sekä perinteiset kauppalaivat että kaasunkuljetusalukset sisältävällä kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 55% laitteissa ja 32% huollossa. Kysyntä oli vankkaa myös risteilyalus- ja matkustajalauttasegmentillä.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 14% 776 miljoonaan euroon (680) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 1% 376 miljoonaan euroon (372), kun taas uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 30% 400 miljoonaan euroon (308). Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 49 miljoonaa euroa (68) eli 6,3% liikevaihdosta (10,1).

Tammi-syyskuussa tilauskertymä oli 2.565 miljoonaa euroa (2.914) laskien 12% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 1,11 (1,47). Huoltotoiminnan tilauskertymä laski 2% 1.271 miljoonaan euroon (1.300), kun taas laitteiden tilauskertymä laski 20% 1.294 miljoonaan euroon (1.613). Tilauskanta oli syyskuun lopussa 3.895 miljoonaa euroa (3.536) eli 10% korkeampi kuin edellisvuonna.

Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 16% 2.310 miljoonaan euroon (1.984) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 3% 1.155 miljoonaan euroon (1.116), kun taas uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 33% 1.155 miljoonaan euroon (868). Vertailukelpoinen liiketulos samalla ajanjaksolla oli 185 miljoonaa euroa (190) eli 8,0% liikevaihdosta (9,6). Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 17 miljoonan euron kulun liittyen tiettyjen kaasuratkaisutoimitusten kustannusylityksiin. Kyseinen kulu kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?