Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR1–9/20191–9/20187–9/20197–9/20182018
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos116233-5101386
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset141925831130
Rahoitustuotot ja -kulut3627111039
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut-11-4-3-26
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista7-106-3-13
Tuloverot4575529116
Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta33-7
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta33741478164625
Käyttöpääoman muutos-263-191-107-6-35
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja75223-30157589
Rahoituserät ja verot-137-102-31-36-119
Liiketoiminnan rahavirta-63121-61122470
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat-4-197-196
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-60-52-23-18-99
Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä131313
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit141
Rahavirta muista investoinneista11
Investointien rahavirta-62-235-23-5-240
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot150279279
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset-92-58-26-4-84
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset218-1225-9-39
Maksetut osingot-269-261-128-125-274
Rahoituksen rahavirta7-4172-138-118
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-)-118-155-11-21112
Rahavarat raportointikauden alussa487379383245379
Valuuttakurssien muutosten vaikutus6-33-3-5
Rahavarat raportointikauden lopussa374221374221487

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?