Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tase
MEUR 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 753 1 768 1 747
Aineelliset hyödykkeet 315 344 324
Käyttöoikeus-omaisuuserät 200
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 41 62 66
Muut sijoitukset 17 16 16
Laskennalliset verosaamiset 158 129 129
Muut saamiset 60 80 86
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 543 2 399 2 369
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 512 1 280 1 165
Muut saamiset 1 930 1 980 2 038
Rahavarat 374 221 487
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 817 3 482 3 690
Varat yhteensä 6 360 5 880 6 059
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 919 1 970 2 082
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 254 2 306 2 418
Määräysvallattomien omistajien osuus 13 20 14
Oma pääoma yhteensä 2 268 2 326 2 432
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 1 031 746 748
Laskennalliset verovelat 84 117 99
Muut velat 258 275 245
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 373 1 137 1 092
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 333 129 74
Muut velat 2 386 2 288 2 461
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 719 2 417 2 535
Velat yhteensä 4 092 3 554 3 627
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 360 5 880 6 059

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?