Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp

Tilinpäätöstiedote 2019

“Vuotta 2019 leimasivat vaikea kysyntäympäristö ja heikko taloudellinen tulos. Olemme edelleen varovaisia lyhyen aikavälin kysyntänäkymiä arvioidessamme, mutta pidemmällä aikavälillä näemme mahdollisuuksia molempien markkinoidemme siirtyessä vähähiilisiin energianlähteisiin.”

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Tilinpäätöstiedote 2019 PDF

2019 – Vaikeiden markkinaolosuhteiden ja projektihaasteiden vuosi

"Vuotta 2019 leimasivat vaikea kysyntäympäristö ja heikko taloudellinen tulos. Vaikka konsernin liikevaihto säilyi vakaana merenkulun laitetoimitusten ja huoltotoiminnan kasvun ansiosta, liiketuloksemme jäi selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle. Tulosta heikensi toisella vuosipuoliskolla muutaman merenkulun ja energialiiketoiminnan monimutkaisen projektin kustannusylitykset. Nämä johtuivat kustannusarvioissa käytetyistä virheellisistä oletuksista, puutteista riskien tunnistuksessa ja toimittajiin liittyvistä haasteista. Lisäksi energialiiketoiminnan toimitusten lasku ja Teollisuusliiton kolmepäiväinen lakko joulukuussa rasittivat liiketulosta.

Sekä merenkulun että energialiiketoiminnan tilauskertymä koheni neljännellä vuosineljänneksellä mutta ei riittävästi noustakseen edellisvuoden tasolle. Merenkulkumarkkinoilla alustilausmäärät jäivät alkuperäisistä ennusteista johtuen pääasiassa huolista, jotka liittyvät geopoliittisen kehityksen meriliikenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Myös rikkipesureiden kysyntä laski voimakkaasti edellisvuoteen nähden, mikä johtui raskaan polttoöljyn hintaan ja saatavuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Nämä tekijät huomioiden voimme olla tyytyväisiä Marine-liiketoiminnan laitetilausten määrään, jota tuki erikoistuneiden alusten kuten risteilyalusten ja kaasunkuljetusalusten kysyntä. Energiamarkkinoilla uuden, kaasua tai nestemäistä polttoainetta käyttävän voimantuotantokapasiteetin kysyntä laski vuoden aikana merkittävästi makrotaloudellisen epävarmuuden ja meneillään olevan energiamurroksen viivästyttäessä investointipäätöksiä. Energy-liiketoiminnan laitetilaukset jäivät selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle, mutta huoltotilaukset kehittyivät energiamarkkinoilla hyvin, mikä ilmeni ennätyksellisen suurena huoltosopimusten tilauskertymänä.

Liiketoimintaympäristön odotetaan olevan haastava myös alkaneen vuoden aikana. Tästä syystä olemme edelleen varovaisia kysyntänäkymiä arvioidessamme. Keskitymme toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen ja liiketoimintavalikoiman optimointiin ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan lieventämään hinnoitteluun ja myynnin jakaumaan liittyviä lähitulevaisuuden haasteita. Myös kustannusylityksiä aiheuttaneiden projektien toimitus rasittaa tulostamme. Olen kuitenkin luottavainen, että ne toimenpiteet, joita olemme tehneet riskianalyysien ja teknisten arviointien valvonnan kiristämiseksi sekä projektinhallintaorganisaation vahvistamiseksi ehkäisevät vastaavien ongelmien esiintymisen tulevissa projekteissa.

Pidemmälle tulevaisuuteen katsoen uskomme, että energiantuotannon ja merenkulun kehitykseen vaikuttaa suuresti tarve parantaa niiden ympäristöjalanjälkeä. Laajan joustavien teknologioiden tarjonnan ja vahvan sisäisen osaamisen ansiosta Wärtsilällä on ratkaisut, joita tarvitaan vähähiilisiin energianlähteisiin siirtymiseksi molemmilla markkinoillamme. Painotamme edelleen myös koko elinkaaren aikaisten kumppanuuksien vahvistamista tukeaksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitettamme."
Signature

Jaakko Eskola

Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan tulevien 12 kuukauden aikana olevan jonkin verran alempi kuin edeltävien 12 kuukauden aikana. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna odotukset ovat seuraavanlaiset:
 • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Alhaisten alustilausmäärien odotetaan vaikuttavan laitteiden kysyntään.
 • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Vaikka laitteiden tilauskertymän odotetaan paranevan jonkin verran, markkinaolosuhteet ovat edelleen haastavat.
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2020 aikana 3.571 miljoonaa euroa (3.696), joka koostuu pääasiassa laitetoimituksista.

Keskeistä

Keskeistä neljänneltä vuosineljännekseltä 2019

 • Tilauskertymä laski 171.555 miljoonaan euroon (1.874) 
 • Liikevaihto kasvoi 101.684 miljoonaan euroon (1.532) 
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,92 (1,22) 
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 202 miljoonaan euroon (226), mikä vastaa 12,0liikevaihdosta (14,7)  
 • Tulos/osake laski 0,17 euroon (0,25) 
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 295 miljoonaan euroon (349) 

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2019

 • Tilauskertymä laski 165.327 miljoonaan euroon (6.307) 
 • Tilauskanta kauden lopussa laski 55.878 miljoonaan euroon (6.166) 
 • Liikevaihto säilyi vakaana ollen 5.170 miljoonaa euroa (5.174) 
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,22) 
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 457 miljoonaan euroon (577), mikä vastaa 8,8liikevaihdosta (11,2) 
 • Tulos/osake laski 0,37 euroon (0,65) 
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 232 miljoonaan euroon (470) 
 • Osinkoehdotus 0,48 euroa osakkeelta (0,48) 

Vertailukelpoinen liiketulos sisältää kuluja, jotka liittyvät projektikustannusylityksiin Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Kulut olivat 68 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja yhteensä 152 miljoonaa euroa vuonna 2019. 

Avainluvut
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Tilauskertymä 1 555 1 874 -17% 5 327 6 307 -16%
josta huoltotoiminnot 722 700 3% 2 676 2 598 3%
Tilauskanta kauden lopussa 5 878 6 166 -5%
Liikevaihto 1 684 1 532 10% 5 170 5 174 -0%
josta huoltotoiminnot 740 731 1% 2 502 2 419 3%
Tilaus-laskutussuhde 0,92 1,22 1,03 1,22
Liiketulos 164 206 -20% 362 543 -33%
% liikevaihdosta 9,7 13,4 7,0 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos1 202 226 -10% 457 577 -21%
% liikevaihdosta 12,0 14,7 8,8 11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA2 213 237 -10% 498 621 -20%
% liikevaihdosta 12,6 15,4 9,6 12,0
Tulos ennen veroja 153 194 -21% 315 502 -37%
Tulos/osake, EUR 0,17 0,25 0,37 0,65
Liiketoiminnan rahavirta 295 349 232 470
Korolliset nettovelat kauden lopussa3 726 333
Bruttoinvestoinnit 122 306
Nettovelkaantumisaste3 0,30 0,14
Omavaraisuusaste, % 40,8 44,4
Henkilöstö kauden lopussa 18 795 19 294 -3%
1Vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 39 miljoonaa euroa (20). Tammi-joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 95 miljoonaa euroa (35).
2Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.
3Korollisten velkojen kasvu johtuu osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, muodostavat yhtiön raportoitavat segmentit. Wärtsilä julkaisee myös näiden segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty tunnuslukujen laskentakaavoissa tämän raportin lopussa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?