Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Avainluvut
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Tilauskertymä 1 555 1 874 -17% 5 327 6 307 -16%
josta huoltotoiminnot 722 700 3% 2 676 2 598 3%
Tilauskanta kauden lopussa 5 878 6 166 -5%
Liikevaihto 1 684 1 532 10% 5 170 5 174 -0%
josta huoltotoiminnot 740 731 1% 2 502 2 419 3%
Tilaus-laskutussuhde 0,92 1,22 1,03 1,22
Liiketulos 164 206 -20% 362 543 -33%
% liikevaihdosta 9,7 13,4 7,0 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos1 202 226 -10% 457 577 -21%
% liikevaihdosta 12,0 14,7 8,8 11,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA2 213 237 -10% 498 621 -20%
% liikevaihdosta 12,6 15,4 9,6 12,0
Tulos ennen veroja 153 194 -21% 315 502 -37%
Tulos/osake, EUR 0,17 0,25 0,37 0,65
Liiketoiminnan rahavirta 295 349 232 470
Korolliset nettovelat kauden lopussa3 726 333
Bruttoinvestoinnit 122 306
Nettovelkaantumisaste3 0,30 0,14
Omavaraisuusaste, % 40,8 44,4
Henkilöstö kauden lopussa 18 795 19 294 -3%
1Vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 39 miljoonaa euroa (20). Tammi-joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 95 miljoonaa euroa (35).
2Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.
3Korollisten velkojen kasvu johtuu osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti.

Wärtsilän taloudellinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi. Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, muodostavat yhtiön raportoitavat segmentit. Wärtsilä julkaisee myös näiden segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty tunnuslukujen laskentakaavoissa tämän raportin lopussa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?