Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

"Vuotta 2019 leimasivat vaikea kysyntäympäristö ja heikko taloudellinen tulos. Vaikka konsernin liikevaihto säilyi vakaana merenkulun laitetoimitusten ja huoltotoiminnan kasvun ansiosta, liiketuloksemme jäi selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle. Tulosta heikensi toisella vuosipuoliskolla muutaman merenkulun ja energialiiketoiminnan monimutkaisen projektin kustannusylitykset. Nämä johtuivat kustannusarvioissa käytetyistä virheellisistä oletuksista, puutteista riskien tunnistuksessa ja toimittajiin liittyvistä haasteista. Lisäksi energialiiketoiminnan toimitusten lasku ja Teollisuusliiton kolmepäiväinen lakko joulukuussa rasittivat liiketulosta.

Sekä merenkulun että energialiiketoiminnan tilauskertymä koheni neljännellä vuosineljänneksellä mutta ei riittävästi noustakseen edellisvuoden tasolle. Merenkulkumarkkinoilla alustilausmäärät jäivät alkuperäisistä ennusteista johtuen pääasiassa huolista, jotka liittyvät geopoliittisen kehityksen meriliikenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Myös rikkipesureiden kysyntä laski voimakkaasti edellisvuoteen nähden, mikä johtui raskaan polttoöljyn hintaan ja saatavuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Nämä tekijät huomioiden voimme olla tyytyväisiä Marine-liiketoiminnan laitetilausten määrään, jota tuki erikoistuneiden alusten kuten risteilyalusten ja kaasunkuljetusalusten kysyntä. Energiamarkkinoilla uuden, kaasua tai nestemäistä polttoainetta käyttävän voimantuotantokapasiteetin kysyntä laski vuoden aikana merkittävästi makrotaloudellisen epävarmuuden ja meneillään olevan energiamurroksen viivästyttäessä investointipäätöksiä. Energy-liiketoiminnan laitetilaukset jäivät selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle, mutta huoltotilaukset kehittyivät energiamarkkinoilla hyvin, mikä ilmeni ennätyksellisen suurena huoltosopimusten tilauskertymänä.

Liiketoimintaympäristön odotetaan olevan haastava myös alkaneen vuoden aikana. Tästä syystä olemme edelleen varovaisia kysyntänäkymiä arvioidessamme. Keskitymme toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen ja liiketoimintavalikoiman optimointiin ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan lieventämään hinnoitteluun ja myynnin jakaumaan liittyviä lähitulevaisuuden haasteita. Myös kustannusylityksiä aiheuttaneiden projektien toimitus rasittaa tulostamme. Olen kuitenkin luottavainen, että ne toimenpiteet, joita olemme tehneet riskianalyysien ja teknisten arviointien valvonnan kiristämiseksi sekä projektinhallintaorganisaation vahvistamiseksi ehkäisevät vastaavien ongelmien esiintymisen tulevissa projekteissa.

Pidemmälle tulevaisuuteen katsoen uskomme, että energiantuotannon ja merenkulun kehitykseen vaikuttaa suuresti tarve parantaa niiden ympäristöjalanjälkeä. Laajan joustavien teknologioiden tarjonnan ja vahvan sisäisen osaamisen ansiosta Wärtsilällä on ratkaisut, joita tarvitaan vähähiilisiin energianlähteisiin siirtymiseksi molemmilla markkinoillamme. Painotamme edelleen myös koko elinkaaren aikaisten kumppanuuksien vahvistamista tukeaksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitettamme."

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?