Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Merenkulkualalla kauppajännitteet, geopoliittinen epävarmuus ja mahdollinen maailmantalouden hidastuminen vaikuttavat investointipäätöksiin erityisesti irtolastialus- ja konttilaivasegmenteillä. Vaikka hidas talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle myös huoltomarkkinoilla, on pääomaintensiivinen uusien alusten markkina herkempi taloudellisten näkymien muutoksille. Muutokset rahoitusympäristössä ovat luoneet haasteita uusien alusten rahoituksen saamiselle. Markkinoilla yhä jatkuva ylitarjonta yhdistettynä alhaisiin alustilausmääriin on lisännyt hintapainetta. Suurten telakoiden yhdistyminen on riski, joka toteutuessaan voi johtaa alhaisempaan laitemyyntiin, kun suhteet telakoiden kanssa muuttuvat. Vapaan telakkakapasiteetin puute on viivästyttänyt jälkiasennuksena toimitettavien rikkipesureiden asennusta ja käyttöönottoa. Huoli ilmastonmuutoksesta edellyttää yhä kovempia ponnistuksia merenkulkualan päästöjen vähentämiseksi. Sääntelyn kehitys on kuitenkin edelleen epävarmaa, mikä saattaa hidastaa uusien alusten kysyntää.

Voimantuotantomarkkinoilla talouskasvun hauraus ja meneillään olevaan energiamurrokseen liittyvä päätöksenteon hitaus ovat edelleen kysynnän kehittymisen pääasialliset riskit. Myös geopoliittiset jännitteet ja pakotteiden vaikutukset luovat huomattavia haasteita kysyntäympäristölle. Merkittävät valuuttakurssien vaihtelut voivat johtaa investointipäätösten lykkäämiseen tietyissä maissa. Vallitsevasta kilpailuympäristöstä johtuva hintapaine on edelleen riski.

Tietoturvariskien tehokas hallinta on entistä tärkeämpää, sillä kyberturvallisuus on muodostunut elintärkeäksi monien merenkulkuun liittyvien turvallisuus- ja suojausjärjestelmien toiminnan ja hallinnan kannalta. Tietoturvariskien hallinta korostuu myös energianhallintajärjestelmissä, joiden merkitys on vahvistumassa uusiutuvan voimantuotannon kasvun myötä. Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja asiakkaille suunnatussa tarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi siirtyy toiminnassaan ja hallinnossaan yhä lähemmäksi IEC62443- ja ISO 27000-protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta, ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät neuvontapalvelut.

Konserni on vastaajana eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä sääntelyasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisemman kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?