Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Raportointisegmentti: Wärtsilä Marine -liiketoiminta

Wärtsilän missiona on luoda älykkään merenkulun ekosysteemi – sellainen, jossa meriteollisuus käyttää vain puhtainta saatavilla olevaa polttoainetta. Sellainen, jossa aluksen sähköntuotanto on optimoitu ja reitit suunniteltu tarkasti navigointivaarojen, ruuhkien ja odottamattomien odotusaikojen välttämiseksi. Osaamisemme, integroidun tuotevalikoimamme ja koko elinkaaren kattavien ratkaisujemme avulla – joita kaikkia tukee markkinoiden laajin palveluverkosto – olemme sitoutuneet olemaan keskeisin kestävää merenkulkua eteenpäin ajava voima.

  • Tilauskertymän kehitys haastavassa markkinaympäristössä oli tyydyttävääsaatujen tilausten lasku johtui rikkipesureiden kysynnän vaimenemisesta
  • Huoltokysyntä oli hyvällä tasolla läpi vuoden
  • Kaasuratkaisuprojektien kustannusylitykset rasittivat liiketulosta; kannattavuuteen vaikutti myös laitetoimitusten suurempi suhteellinen osuus
Avainluvut
MEUR 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Tilauskertymä 951 1 031 -8% 3 517 3 945 -11%
josta huoltotoiminnot 443 447 -1% 1 715 1 747 -2%
Tilauskanta kauden lopussa 3 799 3 651 4%
Liikevaihto 1 020 831 23% 3 330 2 815 18%
josta huoltotoiminnot 484 461 5% 1 639 1 577 4%
Tilaus-laskutussuhde 0,93 1,24 1,06 1,40
Liiketulos 99 171 -42% 237 349 -32%
% liikevaihdosta 9,7 20,6 7,1 12,4
Vertailukelpoinen liiketulos 119 190 -37% 305 380 -20%
% liikevaihdosta 11,7 22,9 9,1 13,5
Henkilöstö kauden lopussa 13 460 13 582 -1%

Toimintaympäristö

Vuonna 2019 uusien alusten rakentamisesta kirjattiin 1.153 sopimusta (1.237 vuonna 2018, lukuun ottamatta raportointikauden jälkeen rekisteröityjä tilauksia). Taloudellinen epävarmuus, kauppajännitteet ja sääntelyyn liittyvät seikat johtivat vaimeaan alustilausmäärään erityisesti kauppalaivamarkkinoilla. Vuoden aikana ilmoitettiin useista telakoiden yhdistämisistä telakoiden pyrkiessä parantamaan kilpailukykyään ja hallitsemaan paremmin vallitsevaa ylikapasiteettia.

Tilausmäärä säilyi vakaana kaasunkuljetusalusten segmentillä johtuen nesteytetyn maakaasun (LNG) kysynnän kasvusta, kaasun kasvavasta roolista maailmanlaajuisessa energiantuotannossa ja vakaista rahtihinnoista. Risteilyalussegmentillä tilaukset keskittyivät pieniin ja keskikokoisiin aluksiin, minkä taustalla oli kasvava kiinnostus luksus- ja tutkimusmatkaristeilyjä kohtaan sekä suurten laivojen rakentamisen kapasiteettirajoitteet. Matkustajalauttasegmentillä investointeja ohjasi edelleen pääasiassa vanhempien alusten korvaaminen. Matkustajalauttamarkkinat pysyivät tasapainossa kysynnän ja tarjonnan suhteen. Offshore-segmentillä laivatilauksia rasittivat käytöstä poistettujen alusten uudelleenaktivointi ja parannukset sekä alusten käyttöasteen ja päivähintojen hidas kasvu.

Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ja sääntely kannustavat yhä suurempiin ponnisteluihin merenkulkualan ympäristöjalanjäljen minimoimiseksi. Tämän vuoksi nesteytetty maakaasu polttoaineena ja hybridiakkuyksiköt herättävät yhä enemmän kiinnostusta kaikilla alussegmenteillä. Vaikka polttoaineiden hintaerot tukevat investointeja rikkipesuriteknologiaan, epävarmuus tulevasta kehityksestä ja polttoaineen saatavuudesta on viivästyttänyt asiakkaiden päätöksentekoa.

Huoltokysyntä merenkulun markkinalla oli vakaata. Kehitys oli positiivisinta kauppalaivasegmentillä sekä risteilyalus- ja matkustajalauttasegmentillä. Risteilyalussegmentillä kysyntä keskittyi automaatio- ja navigaatioratkaisujen huoltoon. Kauppalaivojen osalta kysyntä kasvoi erityisesti kaasunkuljetusalusten segmentillä, koska nesteytetyn maakaasun kaupan kasvu jatkui ja nesteytetyn maakaasun kuljetusalukset saavuttivat suurten huoltojen aikaikkunan. Konttilaivojen segmentillä taloudellinen ja kaupankäyntiin liittyvä epävarmuus johtivat heikompaan huoltokysyntään. Offshore-tukialusten segmentillä kysyntä koheni matalalta tasolta johtuen laivaston uudelleenaktivoinnista ja alusten parantuneesta käyttöasteesta.

Taloudellinen kehitys

Wärtsilä Marinen neljännen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 951 miljoonaa euroa (1.031) laskien 8% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 0,93 (1,24). Huoltotoiminnan tilauskertymä säilyi vakaana ollen 443 miljoonaa euroa (447), kun taas laitteiden tilauskertymä laski 13% 508 miljoonaan euroon (584). Kysyntä oli vahvinta risteilyalus- ja matkustajalauttasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 53% laitteissa ja 28% huollossa. Tältä segmentiltä saatuihin tilauksiin sisältyi eräs suuri tilaus laajan ratkaisukokonaisuuden toimittamisesta useille risteilyaluksille. Kysyntä oli hyvällä tasolla myös kauppalaivasegmentillä, jolla Wärtsilä sai strategisesti tärkeän tilauksen toimittaa alusten toimintojen optimointiratkaisu Anglo-Easternin yli 600 aluksen maailmanlaajuiselle laivastolle.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 23% 1.020 miljoonaan euroon (831) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 5% 484 miljoonaan euroon (461), ja uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 45% 536 miljoonaan euroon (370). Vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 119 miljoonaa euroa (190) eli 11,7% liikevaihdosta (22,9). Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 34 miljoonan euron kulun, joka liittyy tiettyjen kaasuratkaisutoimitusten kustannusylityksiin. Vertailukauden tulosta nosti pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu 27 miljoonan euron myyntivoitto. Kannattavuuteen vaikutti vuonna 2019 myös laitetoimitusten suurempi osuus liikevaihtojakaumassa.

Tammi-joulukuun tilauskertymä oli 3.517 miljoonaa euroa (3.945) laskien 11% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 1,06 (1,40). Huoltotoiminnan tilauskertymä laski 2% 1.715 miljoonaan euroon (1.747), ja laitteiden tilauskertymä laski 18% 1.802 miljoonaan euroon (2.198). Tilauskanta oli joulukuun lopussa 3.799 miljoonaa euroa (3.651) eli 4% korkeampi kuin edellisvuonna. Kysyntä oli vahvinta sekä perinteiset kauppalaivat että kaasunkuljetusalukset sisältävällä kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 40% laitteissa ja 35% huollossa. Kaasunkuljetusalusten segmentillä Wärtsilä sai vuoden aikana useita kaasuratkaisu-, voimantuotantoratkaisu- ja huoltosopimustilauksia. Kysyntä oli vahvaa myös risteilyalus- ja matkustajalauttasegmentillä, jolla Wärtsilä sai useiden risteilylaivojen laitetilausten lisäksi tilauksen integroidun tuote-, järjestelmä- ja ratkaisupaketin toimittamisesta Wasalinen uuteen, tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen RoPax-lauttaan.

Tammi-joulukuussa liikevaihto kasvoi 18% 3.330 miljoonaan euroon (2.815) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 4% 1.639 miljoonaan euroon (1.577). Uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 37% 1.691 miljoonaan euroon (1.238) johtuen suurelta osin rikkipesuritoimitusten huomattavasta kasvusta. Vertailukelpoinen liiketulos olisamalla ajanjaksolla 305 miljoonaa euroa (380) eli 9,1% liikevaihdosta (13,5). Tuloksen lasku johtuu pääosin 51 miljoonan euron kuluista, jotka liittyvät tiettyjen kaasuratkaisutoimitusten kustannusylityksiin, sekä yhteisyritysten pienemmästä tulosvaikutuksesta. Kannattavuuteen vaikutti myös laitetoimitusten suurempi osuus liikevaihtojakaumassa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?