Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR2019201810–12/201910–12/2018
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos218386102153
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset1801303937
Rahoitustuotot ja -kulut47391112
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut-15-26-3-22
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista9-132-3
Tuloverot971165141
Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta3-71-7
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta540625202211
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)9-22-187-103
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-213-13012991
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)74117191167
Käyttöpääoman muutos-130-35133155
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja410589335366
Rahoituserät ja verot:
Korkotuotot4612
Korkokulut-13-14-4-4
Muut rahoitustuotot ja -kulut-27-7-5-10
Maksetut verot-141-104-33-5
Rahoituserät ja verot-178-119-41-17
Liiketoiminnan rahavirta232470295349
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat-4-1911
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin-1
Muut sijoitukset-2-3-2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-116-110-41-49
Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä13
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit2511112
Tytäryhtiöosakkeiden myynnit14141
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset1
Investointien rahavirta-95-240-33-5
Rahavirta investointien jälkeen137230262344
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot150279
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset-105-84-13-26
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)2-42-4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)-18-35-236-34
Maksetut osingot-284-274-16-13
Rahoituksen rahavirta-256-118-263-77
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)-119112-1267
Rahavarat tilikauden alussa487379374221
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-5-5-2
Rahavarat tilikauden lopussa*369487369487
* Rahavarat tilikauden lopussa sisältävät myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?