Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin tase
MEUR 31.12.2019 31.12.2018
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 380 1 355
Aineettomat hyödykkeet 397 392
Aineelliset hyödykkeet 307 324
Käyttöoikeusomaisuuserät 185
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 42 66
Muut sijoitukset 18 16
Korolliset sijoitukset 1 3
Laskennalliset verosaamiset 155 129
Myyntisaamiset 19 49
Muut saamiset 15 34
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 518 2 369
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 365 1 165
Myyntisaamiset 1 237 1 222
Verosaamiset 42 31
Sopimukseen perustuvat varat 515 557
Muut saamiset 281 228
Rahavarat 358 487
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 797 3 690
Myytävänä olevat omaisuuserät 82
Varat yhteensä 6 398 6 059
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -114 -155
Arvonmuutosrahasto -11 -31
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -55 -39
Kertyneet voittovarat 2 178 2 245
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 396 2 418
Määräysvallattomien omistajien osuus 14 14
Oma pääoma yhteensä 2 410 2 432
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 997 748
Laskennalliset verovelat 83 99
Eläkevelvoitteet 155 149
Varaukset 45 54
Sopimukseen perustuvat velat 38 41
Muut velat 1 1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 317 1 092
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 99 74
Varaukset 278 251
Ostovelat 624 596
Verovelat 100 81
Sopimukseen perustuvat velat 880 888
Muut velat 622 645
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 603 2 535
Velat yhteensä 3 920 3 627
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 68
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 398 6 059

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?