Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaMääräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUROsake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.201833661-132-10-382 1352 352242 376
Muuntoerot-24-24-1-25
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen-14-14-14
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä-6-6-6
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt-3-3-3
Muut muutokset3-3
Laajan tuloksen erät-24-20-1-3-47-1-48
Tilikauden tulos3863861386
Tilikauden laaja tulos yhteensä-24-20-1383338338
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot-272-272-3-275
määräysvallattomien omistajien sijoitukset myydyissä tytäryhtiöissä-7-7
Oma pääoma 31.12.201833661-155-31-392 2452 418142 432
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaMääräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUROsake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.201933661-155-31-392 2452 418142 432
Muuntoerot414141
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen444
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä161616
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt-16-16-16
Laajan tuloksen erät4120-164545
Tilikauden tulos2172171218
Tilikauden laaja tulos yhteensä4120-162172621263
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot-284-284-1-285
Oma pääoma 31.12.201933661-114-11-552 1782 396142 410

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?