Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tunnuslukujen laskentakaavat
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Oma pääoma/osake
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Bruttoinvestoinnit
Sijoitukset osakkeisiin ja yrityshankintoihin + sijoitukset aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Korolliset nettovelat
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat + pitkä- ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – korolliset saamiset – rahavarat
Omavaraisuusaste
oma pääoma x 100
oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
Nettovelkaantumisaste
korolliset velat – rahavarat
oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin tilikauden aikana
Oman pääoman tuotto (ROE)
tilikauden tulos x 100
oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
Nettokäyttöpääoma (WCAP)
(vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset)
– (ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat – osingonmaksuvelka)
Tilauskanta
Asiakkaiden tekemien, mutta vielä toimittamattomien tilausten arvo. Palvelusopimuksissa vain seuraavan 24 kuukauden odotettu liikevaihto sisältyy tilauskantaan.
Tilauskertymä
Tilikauden aikana vastaanotettujen tilausten kokonaismäärä, jotka toimitetaan joko kuluvana tilikautena tai sen jälkeen.
Liiketulos
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – kulut – poistot ja arvonalentumiset +/– osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA
liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot
Vertailukelpoinen liiketulos
liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Tietyt tuotot ja kulut esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, kun niillä on merkittävä vaikutus Wärtsilän tuloslaskelmaan.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät muodostuvat Wärtsilän toiminnan kapasiteetin sopeuttamiseen tähtäävistä uudelleenjärjestelyistä johtuvista tuloista ja kuluista. Niihin voi sisältyä myös muita Wärtsilän tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella syntyneitä tuloja ja kuluja, kuten arvonalentumisia, hankintaan liittyviä kustannuksia, kolmansien osapuolten oikeudenkäynteihin liittyviä kirjattuja suorituksia tai aikaisemmin lopetettujen liiketoimintojen ennakoimattomia velvoitteita.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?