Koncernchefens hälsning

Bästa aktieägare,

År 2012 präglades av stora händelser. Under året gjorde vi vårt största förvärv genom tiderna i och med köpet av Hamworthy. Affären stöder vår tillväxtstrategi inom marina gasapplikationer samt offshore- och miljölösningar, och Hamworthy har presterat bra under integrationen i affärsområdet Ship Power. År 2012 fick affärsområdet Power Plants två av sina största order någonsin, nämligen först en order på ett kraftverk på 384 MW som ska byggas i Azerbajdzjan och sedan en order på ett kraftverk på 573 MW från Jordanien. Jag är också mycket nöjd över att affärsområdet Services omsättning återigen ökade och slog nytt rekord. Tack vare den positiva utvecklingen inom alla tre affärsområden och förvärvet av Hamworthy ökade omsättningen med 12%. Samtidigt bevarade vi vår lönsamhet på en stabil nivå på 10,9%.

Power Plants orderingång hölls stabil och minskade endast med 5% samtidigt som den totala marknaden uppskattas ha minskat med 30-40%. Under rapportperioden fortsatte tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. Den makroekonomiska osäkerheten leder emellertid till att investeringsbeslut skjuts upp på den totala kraftförsörjningsmarknaden. Efterfrågan på våra flexibla bränslelösningar var fortsatt stark då marknaden övergår till naturgas. I dag riktar sig 74% av beställningarna till gas- eller flerbränslemotorer. Med det ökande antalet stora beställningar betraktas Wärtsilä allt mer som en seriös utmanare på marknaden för kraftverk i storleksklassen 500 MW.

På Ship Powers marknader fortsatte det traditionella handelsfartygssegmentet att kämpa mot överkapaciteten, och därför sjönk det totala antalet fartygsorder i världen med 35% från året innan. Trots den svaga totalmarknaden presterade Wärtsilä Ship Power starkt, och orderingången ökade med 45%. Vår position på den växande offshoremarknaden är god, inte minst i Brasilien därifrån vi fick flera viktiga order. Intresset för marina gasapplikationer var fortsatt starkt, och orderingången återspeglar vår ledande position på marknaden för flerbränsleapplikationer. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera viktiga beställningar på heltäckande lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning. Vi fick också strategiskt viktiga order på miljölösningar, såsom de första beställningarna på system för hantering av ballastvatten och flera order på reningssystem för minskning av SOx-utsläpp.

Överkapaciteten och de låga fraktpriserna inom marinindustrin har påverkat vår kundkrets inom Services, och den globala flottans driftsgrad har varit på en historiskt låg nivå. Efter tre stabila år var tillväxten på 5% i dessa tuffa förhållanden en stark prestation. Tillväxten drevs av vårt omfattande serviceutbud som fokuserar på att minska kundernas operativa kostnader och öka utrustningens tillgänglighet samt på tillväxt i kraftverkens installerade motorbestånd. Under 2012 ingick Wärtsilä viktiga serviceavtal för kraftverk i Jordanien, Kenya, Östtimor, Sydafrika, Brasilien och USA. Wärtsilä ingick också serviceavtal med Princess Cruise Lines Ltd och med Prestige Cruise Holdings Inc.

År 2012 investerade Wärtsilä mer än någonsin tidigare i den teknologiska utvecklingen genom att satsa 188 miljoner euro på FoU-verksamhet. Denna verksamhet fokuserar på utveckling av teknologier och produkter som uppfyller de strängare miljökraven samt på produkter och lösningar som säkerställer en lönsam drift för våra kunder. Vi har en bra position när det gäller att minska utsläpp och användning av naturresurser tack vare våra varierande teknologier, specialiserade tjänster och fortlöpande satsningar på FoU. Kraftgenerering på land och till sjöss medför stort ansvar och därför är effektivitet, tillförlitlighet och en hållbar affärsverksamhet väldigt viktiga fokusområden för oss. Vi har förbundit oss att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

I dag byggs 35% av alla fartyg i Kina. För att säkerställa en stark närvaro på den viktiga kinesiska skeppsvarvsmarknaden ingick Wärtsilä avtal med Yuchai Marine Power Co. Ltd. om att etablera ett samföretag som kommer att tillverka medelvarviga marinmotorer. Enligt planerna kommer också det existerande kinesiska samföretaget, som tillverkar hjälpmotorer, att bygga ut produktionskapaciteten.

Vårt strategiska mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och valda energimarknader i hela världen. Vi ser fortfarande tillväxtmöjligheter inom gas- och flerbränslebaserad kraftgenerering på kraftverks- och marinmarknaden. Till följd av den senaste utvecklingen av den regionala och globala miljöregleringen strävar vi också efter tillväxt inom miljölösningar, inklusive reningssystem för minskning av SOx-utsläpp och system för hantering av ballastvatten. Förvärvet av Hamworthy stöder vår tillväxtstrategi, och vårt mål är att fördubbla omsättningen för flödes- och gaslösningar samt miljölösningar under de följande fem åren. Integrationen av Hamworthy har framskridit väl, och bolagets starka prestationer har varit en positiv överraskning.

Våra styrkor är vårt teknologiska ledarskap, i synnerhet inom motorteknologi som bygger på gas- och flerbränslelösningar samt miljölösningar och vårt integrerade utbud av produkter och tjänster. Vi upprätthåller nära och långsiktiga kundrelationer, och vår unika globala närvaro hjälper oss att betjäna våra kunder, av vilka många i dag verkar i en mycket utmanande operativ miljö. För att stärka vår konkurrenskraft ytterligare och betjäna våra kunder effektivare har vi ändrat den organisatoriska strukturen hos Ship Power och Wärtsilä Industrial Operations. Syftet är att stärka fokus på entreprenörskap genom att införliva aktiviteter från FoU och tillverkning till försäljning i en organisation. Denna förändring kommer att öka den operativa flexibiliteten ytterligare och säkerställa ett snabbare beslutsfattande för att bemöta både kundernas krav och den hårdare konkurrensen.

Trots den fortsatta osäkerheten i ekonomin är våra utsikter för 2013 stabila. Vi förväntar oss att den totala marknaden för kraftförsörjning med gas och flytande bränslen kommer att likna läget under 2012 och att tillväxtmarknaderna kommer att vara aktivast. Våra utsikter för den totala skeppsbyggnadsmarknaden är försiktiga, men vi väntar oss fortsatt aktivitet inom offshore och specialfartyg. Servicemarknadens utsikter är stabila, och den goda utvecklingen i det installerade kraftverksbeståndet kompenserar för de svagare utsikterna för marinservice. Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet.

Ett stort tack går till våra kunder som har bevarat sitt förtroende för oss i dessa utmanande tider. Jag vill också tacka våra medarbetare för deras fortlöpande ansträngningar att betjäna våra kunder globalt och för deras stöd i det interna integrations- och omorganiseringsarbetet. Jag är mycket tacksam över våra aktieägares intresse och förtroende för vår framtida potential.

Björn - nimmari.JPG

Björn Rosengren

Koncernchef

Nyckeltal
MEUR 2012 Q4 / 2012 Q3 / 2012 Q2 / 2012 Q1 / 2012 2011 2010
Omsättning 4 725 1 533 1 087 1 099 1 005 4 209 4 553
Power Plants 1 498 568 304 353 272 1 365 1 525
Ship Power 1 301 426 339 298 238 1 022 1 201
Services 1 908 531 435 449 492 1 816 1 823
Avskrivningar och nedskrivningar -139 -38 -33 -35 -33 -113 -116
Rörelseresultat1 515 186 113 113 102 469 487
Rörelseresultat1, % 10,9 12,2 10,4 10,3 10,1 11,1 10,7
Resultat före skatter 452 161 99 98 93 429 548
Resultat/aktie, EUR 1,72 0,62 0,38 0,38 0,33 1,44 1,96
Balansomslutning 5 038 5 038 4 920 4 860 4 807 4 600 4 696
Räntebärande främmande kapital, brutto 794 794 899 942 858 652 628
Kassa och bank 225 225 199 148 242 592 776
ROI, % 20,1 - - - - 20,4 26,0
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,31 0,41 0,49 0,40 0,04 -0,09
Orderstock i slutet av perioden 4 492 4 492 4 724 4 515 4 409 4 007 3 795
Orderingång 4 940 1 357 1 275 1 198 1 109 4 516 4 005
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden 6 454 - - - - 4 402 5 631
Personal, antal i slutet av perioden 18 887 18 887 18 961 19 161 19 073 17 913 17 528
1 Siffrorna visas exklusive engångsposter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida