Wärtsilä Ship Power

Wärtsilä Ship Power har en stark position i alla huvudsakliga marinsegment, liksom inom offshoreindustrin.

Vi tillhandahåller optimerade, miljövänliga och ekonomiska lösningar som utvecklas utifrån våra kunders behov. Vår djupa förståelse av våra kunders affärsverksamhet i kombination med vårt omfattande nätverk och vår breda produktportfölj och vår förmåga att ta del av designprocessen så tidigt som möjligt gör det möjligt för oss att stöda våra kunder under installationernas livscykel.

Skifte till en entreprenörsfokuserad organisation

Under året ändrade vi Ship Powers organisation i enlighet med målet att skapa en ny entreprenörsfokuserad organisation inom Wärtsilä. Ship Power är i dag organiserat enligt följande produktområden: fyrtaktsmotorer, tvåtaktsmotorer, propulsion, pump- och gasapplikationer, miljö och lösningar, som omfattar produktlinjer för både el och automation, samt fartygsdesign. En gemensam försäljningsorganisation ansvarar för kundrelationerna, kundundersökningarna och det globala försäljningsnätverket. I och med den nya organisationen kommer Ship Power att ha en bättre övergripande kontroll över verksamheten. Detta omfattar FoU, konstruktion och tillverkning, som med undantag för fyrtaktsmotorerna har flyttats till respektive produktområde. På grund av transportbegränsningarna för stora lågvarviga tvåtaktsmotorer har vi ingen egen tillverkning utan de tillverkas fortfarande med licens.

Dubbel kundstruktur

Ship Powers kunder omfattar både skeppsvarv och rederier, och deras behov avviker betydligt från varandra. Skeppsvarvens beslut påverkas främst av produktpriser, leveranstider och leveranssäkerhet, projekthantering och installationssmidighet samt leverantörens förmåga att hantera omfattande leveranser. Redare kräver däremot tillförlitlighet, operativ effektivitet och stöd samt tillgång till service. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet utgörs av fraktpriser, räntenivåer och fartygets kostnader. Dessutom beaktar både redare och operatörer i allt högre grad faktorer såsom optimerad och operativ effektivitet, inklusive miljöbestämmelser, i beslutsfattandet.

Vi har förbundit oss att uppfylla bägge kundgruppers behov, och vi uppnår detta mål genom vår djupa förståelse av deras affärsverksamhet och krav. Därför kan vi erbjuda produkter och lösningar som bäst gynnar deras affärsintressen.

Vårt breda utbud täcker alla centrala kundsegment

Ship Power är aktivt inom alla betydande fartygssegment och förstår sig på de särskilda behoven och kraven i respektive segment - från fartygsdesignprocessen till den dagliga driften under hela livscykeln.

Wärtsiläs integrerade marinlösningar är effektiva, ekonomiska och hållbara med tanke på miljön. Vår designkapacitet, våra traditioner och vårt teknologiska ledarskap utgör grunden för vårt rykte. Förvärvet av Hamworthy har befäst vår position både inom miljölösningar och på gasmarknaden genom att komplettera vårt utbud som i dag omfattar:

Wartsila_AR12_chart_SE-25.png

Genom vår interna erfarenhet och expertis kan vi med hjälp av detta omfattande utbud av produkter samordna alla faser i livscykeln. Vår förmåga att kombinera våra produkter till större system och lösningar stöder vår strategi att vara den enda marina leverantören för våra kunder. Genom vår omfattande expertis inom fartygsoptimering kan våra kunder dra nytta av både kostnadsnedskärningar och en förbättrad miljöprestanda. Denna strategi ger mervärde för både våra skeppvarvs- och redarkunder trots deras avvikande prioriteringar. Skeppsvarvskunderna kan koncentrera sig på sin expertis och dra nytta av en mindre risk för kompatibilitetsproblem medan redarna får fördelar inom drift och underhåll.

 

Segment Typ av fartyg Huvudsakligt utbud*
Handelsfartyg Tankfartyg 2-taktsmotorer, hjälpmotorer, propellrar med fasta blad, bogstyrspropellrar, 4-taktsmotorer för mindre fartyg
Containerfartyg 2-taktsmotorer, hjälpmotorer, propellrar med fasta blad, bogstyrspropellrar, fartygsdesign, 4-taktsmotorer för mindre fartyg
LNG-tankfartyg Bränsleflexibla 4-taktsmotorer, propellrar med vridbara blad, växellådor, bogstyrspropellrar
Bulklastfartyg 2-taktsmotorer, hjälpmotorer, propellrar med fasta blad, bogstyrspropellrar, 4-taktsmotorer för mindre fartyg
Andra: last- och ro-ro-fartyg, bilfärjor, LPG-fartyg Alla ovan nämnda
Offshore Flytande prospekteringsenheter: borrningsfartyg, borrningsplatformar 4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrspropellrar, fartygsautomation, elektrisk kraftöverföring, växellådor
Flytande produktionsenheter: FPSO, FSO, flytande LNG osv. 4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrspropellrar, propellrar med vridbara blad, fartygsautomation, elektrisk kraftöverföring, växellådor
Service-/Förbindelsefartyg: OSV, PSV, AHTS, AHS 4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrspropellrar, propellrar med vridbara blad, elektrisk propulsion, fartygsdesign, automation, växellådor
Andra: kranfartyg, rörläggningsfartyg, inkvarteringsfartyg Alla ovan nämnda
Passagerarfartyg och färjor Passagerarfartyg 4-taktsmotorer, propellrar med fasta blad, bogstyrspropellrar
Färjor 4-taktsmotorer, propellrar med vridbara blad, propellrar med fasta blad, styrpropellrar, bogstyrspropellrar
Andra: ro-pax-fartyg, jaktfartyg Alla ovan nämnda
Specialfartyg Bogserbåtar 4-taktsmotorer, propellrar med fasta blad, styrpropellrar, bogstyrspropellrar, fartygsautomation, fartygsdesign
Mudderverk 4-taktsmotorer, propellrar med vridbara blad, propellrar med fasta blad, styrpropellrar, bogstyrspropellrar, fartygsautomation
Andra: fiskefartyg, isbrytare, forskningsfartyg, arbetsbåtar, insjöfartyg Alla ovan nämnda
Marinen Fregatter, korvetter, patrullfartyg, hangarfartyg, jagare, stödfartyg Vattenjettar, tätningar och lager, bogstyrspropellrar, 4-taktsmotorer

* Exklusive Hamworthys produkter som kan installeras på nästan alla slags fartyg.

Tillväxt med hjälp av gas- och miljölösningar

De allt strängare miljöbestämmelserna ökar intresset för användning av gas som marinbränsle och för andra fartygsrelaterade teknologier för att minska utsläppen, såsom avgasskrubbrar och system för hantering av ballastvatten. Ship Power erbjuder sina kunder alternativa lösningar för att bemöta dessa krav på ett sätt som bäst motsvarar deras affärs- och operativa modell, inte bara för nybyggen utan också som efterinstallationer på existerande fartyg.

För att uppfylla IMO:s kommande bestämmelser om svavelutsläpp kan redare antingen driva fartygen med lågsvavliga bränslen, såsom lättolja, eller gas eller rena avgaserna. Våra lösningar för marknaden omfattar gasdrivna motorer, konverteringar till gasdrift och gashanteringssystem. Vi har goda referenser inom dessa marknader med flerbränslemotorer levererade till över hundra LNG-fartyg. Intresset för flerbränslemotorer växer inom alla marinindustrins segment och Wärtsilä har fått beställningar från alla segment där vi är aktiva. Inom Offshore-segmentet har vi fått flerbränslebeställningar för 15 stödfartyg och för ett över 100 MWe FPSO-fartyg. I dag har vi det största utbudet av skrubbersystem i branschen. De består av sötvattenskrubbrar med sluten cirkulation, saltvattenskrubbrar med öppen cirkulation och ett hybridsystem som kombinerar de två andra alternativen. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 47 avgasskrubbrar till 24 fartyg. Bestämmelserna avseende ballastvatten som IMO föreslagit förutsätter system för hantering av ballastvatten på fartyg för att förhindra spridningen av främmande arter. Vi erbjuder våra kunder system som bygger på de två vanligaste teknikerna för behandling av ballastvatten, UV-behandling och elektroklorering. De första beställningarna på UV-baserade system erhölls och levererades 2012.

Ytterligare information om miljölösningarna finns i IR-biblioteket.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida