Femårsöversikt
MEUR 2012 2011 2010 2009 2008
Omsättning 4 725 4 209 4 553 5 260 4 612
utanför Finland % 98,8 99,3 99,4 99,3 98,1
Export från Finland 2 349 2 458 2 584 3 114 2 574
Personal i medeltal 18 930 17 708 18 000 18 830 17 623
i Finland 3 599 3 421 3 326 3 506 3 378
Orderstock 4 492 4 007 3 795 4 491 6 883
Ur koncernens resultaträkning
Avskrivningar och nedskrivningar 139 113 116 165 99
Resultatandel i intresse- och samföretag 9 8 5 6 -
Rörelseresultat före engångsposter 515 469 487 638 525
i procent av omsättningen % 10,9 11,1 10,7 12,1 11,4
Rörelseresultat 481 445 412 592 525
i procent av omsättningen % 10,2 10,6 9,1 11,2 11,4
EBITA 550 485 503 672 547
i procent av omsättningen % 11,6 11,5 11,0 12,8 11,9
Finansiella intäkter och kostnader -30 -16 -13 -34 -9
i procent av omsättningen % -0,6 -0,4 -0,3 -0,6 -0,2
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 1 - 149 - -
Resultat före skatter 452 429 548 558 516
i procent av omsättningen % 9,6 10,2 12,0 10,6 11,2
Räkenskapsperiodens resultat 344 293 397 396 389
i procent av omsättningen % 7,3 7,0 8,7 7,5 8,4
Ur koncernens balansräkning
Anläggningstillgångar 2 002 1 577 1 483 1 548 1 498
Omsättningstillgångar 3 036 3 023 3 213 3 108 3 245
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 799 1 636 1 638 1 496 1 184
Innehav utan bestämmande inflytande 26 30 26 16 15
Räntebärande skulder 794 652 628 664 664
Räntefria skulder 2 419 2 282 2 404 2 479 2 880
Eget kapital och skulder totalt 5 038 4 600 4 696 4 655 4 743
Bruttoinvesteringar 513 187 98 152 366
i procent av omsättningen % 10,9 4,4 2,2 2,9 7,9
Forsknings- och utvecklingskostnader 188 162 141 141 121
i procent av omsättningen % 4,0 3,8 3,1 2,7 2,6
Dividendutdelning 197* 178 173 173 148
Extradividend - - 99 - -
Dividender totalt 197* 178 271 173 148
Nyckeltal
Resultat per aktie, före/efter utspädning (EPS)** EUR 1,72 1,44 1,96 1,97 1,94
Dividend/aktie** EUR 1,00* 0,90 1,38 0,88 0,75
Dividend/resultat % 58,1* 62,7 70,3 44,4 38,7
Räntebidrag 13,9 14,6 18,9 16,4 14,0
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 20,1 20,4 26,0 29,9 32,4
Avkastning på eget kapital (ROE) % 19,7 17,5 25,0 29,2 30,8
Soliditet % 42,0 41,3 40,8 40,0 34,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,04 -0,09 0,28 0,39
Eget kapital/aktie** EUR 9,12 8,30 8,30 7,59 6,01
Nettorörelsekapital (WCAP) EUR 509 235 118 486 267
* Styrelsens förslag. Nyckeltalen beräknade på total dividend.
** Bolagsstämman beslöt 3.3.2011 att genomföra en vederlagsfri emission, som höjde antalet aktier till 197.241.130. Siffrona i jämförelseåren har justerats till att motsvara det nya antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida