Koncernens kassaflödesanalys
MEUR Not 2012 2011
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat 344 293
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 7 139 113
Finansiella intäkter och kostnader 8 30 16
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -16 -6
Resultatandel i intresseföretag 14 -9 -8
Inkomstskatter 9 109 136
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 596 544
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -233 3
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) 16 -6 33
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -37 -125
Förändring av rörelsekapital -276 -88
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 320 456
Finansiella poster och skatter:
Ränte- och finansiella intäkter 14 25
Ränte- och finansiella kostnader -71 -49
Betalda skatter -110 -199
Finansiella poster och skatter -167 -224
Rörelseverksamhetens kassaflöde 153 232
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv 2 -392 -75
Investeringar i intresse- och samföretag 14 -7 -16
Investeringar i finansiella tillgångar som kan säljas 15 -3
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 12, 13 -111 -90
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 12 9
Överlåtelseinkomster från aktier i intresse- och samföretag 14 23
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 15 3 3
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 2
Erhållna dividender 2 3
Investeringarnas kassaflöde -471 -166
Kassaflöde efter investeringar -318 66
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 24 158
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar 24 -92 -50
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 4 2
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) 69 79
Betalda dividender -186 -279
Finansieringens kassaflöde -47 -247
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -365 -181
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 592 776
Kursdifferenser -2 -3
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 225 592
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida