24. Finansiella skulder
2012
Kortfristigt Långfristigt
MEUR < 1 år 1–5 år > 5 år Totalt
Skulder till pensionsförsäkringsbolag* 61 148 22 231
Skulder till övriga kreditinstitut* 37 239 133 408
Finansiella leasinglån* 1 2
Övriga räntebärande lån* 152 2 154
Skulder till leverantörer 385 385
Derivat 9 9
Övriga skulder 11 11
Totalt 655 390 155 1 199
* Beräknade räntekostnader totalt 16 34 8 58
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 671 424 163 1 257
2011
Kortfristigt Långfristigt
MEUR < 1 år 1–5 år > 5 år Totalt
Skulder till pensionsförsäkringsbolag* 58 189 42 289
Skulder till övriga kreditinstitut* 33 156 95 284
Finansiella leasinglån* 1 2 1 4
Övriga räntebärande lån* 76 76
Skulder till leverantörer 348 348
Derivat 26 26
Övriga skulder 10 10
Totalt 552 347 138 1 036
* Beräknade räntekostnader totalt 15 32 7 54
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 567 379 145 1 090
Verkliga värdet av finansieringsskulder presenteras i not 17. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida