32. Finansiella risker
Allmänt
Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: 1) Att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser, 2) att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver.
Syftet är att skydda bolagen mot ogynnsamma fluktuationer på finansmarknaden samt att minimera valuta-, ränte-, likviditets- och kreditriskernas inverkan på koncernens kassa, resultat och eget kapital.
Wärtsiläs riskhanteringspolicy har godkänts av bolagets styrelse. För att gardera sig mot finansiella risker används endast sådana instrument vars marknadsvärde och riskprofil går att följa upp på ett tillförlitligt sätt.
Valutarisk
Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå och de konsolideras och skyddas på koncernnivå. Alla inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning i enlighet med IFRS tillämpas på säkringen av majoriteten av ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningens poster i valuta så som kundfordringar och skulder till leverantörer. Koncernen förväntar sig inte anmärkningsvärda valutakursförluster från förändringar i utländska valutakurser år 2013. Ifall beställningar återkallas, kan det leda till ineffektiv valutasäkring. År 2012 var 59% av omsättningen och 56% av de operativa kostnaderna denominerade i euro. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.
De använda valutasäkringsinstrumenten, deras nominella värden och valutafördelningen specificeras i not 26. Derivatinstrumenten.
Vissa dotterbolag i länder, vars valutor inte är fritt konvertibla, så som Brasilien och Kina, har osäkrade interna koncernlån i EUR eller USD. Totalt uppgick summan av dessa lån till 49 miljoner euro (48).
Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet uppgick i slutet av 2012 till 769 miljoner euro (472). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av 596 miljoner euro (178). Wärtsilä bestämde att avsluta säkring av nettoinvesteringar i juni 2012. Tills det, förändringar i verkligt värde för ett säkringsinstrument som är ett derivat redovisades i övrigt totalresultat i den mån säkringen är effektiv. I den mån säkringen är ineffektiv redovisades förändringar i verkligt värde och ränteskillnaden i årets resultat.
Säkringsredovisning enligt IFRS har tillämpats på valutaterminer till ett värde på 733 miljoner euro (1.111). En valutakursförändring på 10% skulle på grund av dessa terminer leda till en förändring på 55 miljoner euro (82) efter skatter i koncernens eget kapital. Under år 2012 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar 7 miljoner euro (-12) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året överförts -7 miljoner euro (11) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2012 var den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar inte signifikant, år 2011 redovisades det 2 miljoner euro bland finansieringsposter.
Valutafördelning 2012
% Omsättning Operativa
kostnader
Kund-
fordringar
Skulder till
leverantörer
EUR 59 56 71 74
USD 21 6 14 4
NOK 3 10 3 4
GBP 2 2 3 4
CHF 1 2 2 3
Övriga EU-valutor 1 3 2
SGD 2 3 1 1
SAR 2 2
BRL 1 1 1
INR 1 1 2 1
CNY 1 3 1 1
JPY 1 2
Övriga 6 9 3 3
Totalt 100 100 100 100
Ränterisk
Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på lån med rörlig ränta). Wärtsilä skyddar sina ränterisker med derivat som till exempel ränteswappar, terminer och optioner. Förändringarna i dessa derivatinstruments marknadsvärde resultatförs. Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom känslighetsanalys.
Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2012 till 794 miljoner euro (652). Räntan var i genomsnitt 2,0% (2,7) och den genomsnittliga räntebindningstiden 21 månader (16). I slutet av 2012 skulle en parallell ränteförändring med en procentenhet ha förändrat nettolåneportföljen med 14 miljoner euro (8) inklusive derivat.
Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med rörlig ränta skall utgöra 30–70 procent av den totala lånestocken. I slutet av 2012 var andelen lån med rörlig ränta 49% av hela lånestocken (44), då ränteswapparna beaktas. En ränteförändring med en procentenhet skulle förorsaka en förändring på 4 miljoner euro (3) i följande års räntekostnader för låneportföljen (inklusive derivat).
Tilläggsinformation om lånen ges i not 17. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp, och 24. Finansiella skulder.
Likviditets- och återfinansieringsrisk
Wärtsilä säkrar en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade kreditlimiter.
För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:
• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 554 miljoner euro (494).
• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 700 miljoner euro (700).
Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 44 månader (40) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade kreditlimiter är 29 månader (34). Tilläggsinformation om detta finns i not 24. Finansiella skulder.
Wärtsiläkoncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 225 miljoner euro (592). Däröver hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 554 miljoner euro (494) och företagscertifikatsprogram på 141 miljoner euro (70). Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.
Bekräftade kreditlimiter
MEUR
År Förfaller Disponibla
(slutet av
perioden)
2012 554
2013 165 389
2014 30 359
2015 160 199
2016 99 100
2017 100
Kreditrisk
Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer och projektfinansiering begränsas genom att dela riskerna med banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut. I slutet av 2012 hade koncernen inga långfristiga leveranskreditfordringar.
Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut.
Koncernbolagen placerar alla sina likvida medel på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör godkända placeringar). Wärtsilä Group Treasury följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga kreditförluster från dem.
Kundfordringarnas åldersfördelning
2012 2011
MEUR Kund-
fordringar
varav
nedskrivet
Kund-
fordringar
varav
nedskrivet
Fordringar som ej förfallit 746 560
Förfallit 1–30 dagar 135 125
Förfallit 31–180 dagar 165 2 115 1
Förfallit 181–360 dagar 73 5 44 5
Förfallit över 1 år 70 53 91 52
Totalt 1 189 60 935 58
År 2012 nedskrevs 8 miljoner euro (18) genom resultaträkningen.
Koncernen säljer kundfordringar till ett belopp som för närvarande inte är väsentligt jämfört med de totala kundfordringarna. Sålda kundfordringarna har avskrivits från koncernens balansräkning.
Aktierisk
Wärtsilä innehar aktieposter i offentligt noterade bolag, se not 15. Finansiella tillgångar som kan säljas. Vid utgången av år 2012 var placeringarnas marknadsvärde 2 miljoner euro (2). Aktievärdets ökning eller minskning med 10% skulle inte avsevärt påverka koncernens eget kapital efter skatter.
Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 11 miljoner euro (12). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer. Ifrågavarande bolags resultatutveckling har varit god och motsvarat förväntningarna.
Kapitalstyrning
Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att vidareutveckla verksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och netto räntebärande främmande kapital. Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att dividenden utgör 50% av det operativa resultatet per aktie.
MEUR 31.12.2012 31.12.2011
Långfristiga räntebärande skulder 545 485
Kortfristiga räntebärande skulder 249 167
Likvida medel -225 -592
569 60
Lånefordringar -2 -2
Räntebärande främmande kapital, netto 567 58
Eget kapital totalt 1 824 1 666
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,04
I kapitalstyrningen följer koncernen också utvecklingen i soliditet:
Balansomslutning 5 038 4 600
Erhållna förskott -695 -563
4 343 4 037
Soliditet, % 42,0 41,3

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida