Moderbolagets resultaträkning (FAS)
MEUR Not 2012 2011
Övriga rörelseintäkter 1 71 86
Personalkostnader 2 -38 -37
Avskrivningar och nedskrivningar 3 -11 -16
Övriga rörelsekostnader -88 -84
Rörelseresultat -66 -51
Finansiella intäkter och kostnader 4
Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 197 188
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 41 41
Kursdifferenser -27 -11
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -31 -42
180 176
Resultat före extraordinära poster 113 125
Koncernbidrag 5 160 273
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 273 398
Förändring av avskrivningsdifferens -2 2
Resultat före skatter 271 400
Inkomstskatter 6 -19 -55
Räkenskapsperiodens resultat 253 345

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida