1. Övriga rörelseintäkter
MEUR 2012 2011
Hyror 1 2
Försäljningsvinster på bestående aktiva 4
Tjänster till koncernbolag 69 78
Övriga rörelseintäkter 2 1
Totalt 71 86
2. Personalkostnader
MEUR 2012 2011
Löner och arvoden 32 30
Pensionskostnader 5 5
Övriga obligatoriska personalkostnader 1 1
Totalt 38 37
Löner och arvoden
Verkställande direktör, hans ställföreträdare och styrelsemedlemmar 2 4
Moderbolagets verkställande direktör samt vissa direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension vid 60 års ålder.
Bolagets styrelse fastställer lönevillkoren för verkställande direktören och hans direkta underordnade.
Medelantalet anställda under räkenskapsperioden 311 303

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida